Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

K: Powrót czy zanik religii? Interpretacje filozoficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KFBAL20
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: K: Powrót czy zanik religii? Interpretacje filozoficzne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10

FI1_W14

FI1_U05

FI1_U13

FI1_K02

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja współczesnej dyskusji dotyczącej epoki świeckiej-postświeckiej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja współczesnej dyskusji dotyczącej epoki świeckiej-postświeckiej. Omówione zostaną współczesne zagadnienia dotyczące procesów sekulracyzaji (geneza, interpretacje, główne stanowiska), a także próby jej przezwyciężenia. Wykład w dużej części będzie sie odwoływał do działa Ch. Taylora: A Secular Age.

Literatura:

P. Berger: Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii..

T. Luckmann T., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie

P. Norris, R. Inglehart: Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie.

Routledge Handbook of Religion and Politics.

Ch. Taylor, A Secular Age

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest sekularyzacja, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty sekularyzacji. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z zakresu sekularyzacji.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu sekularyzacji, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii sekularyzacji.

1 ects - analiza tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h (napisanie tekstu)

Metody i kryteria oceniania:

wykład, dyskusja, interpretacja tekstów. Zajęcia prowadzone trybem on line.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)