Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia francuska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KOSKUR20
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fenomenologia francuska
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PRK_P6S_WG

PRK_P6S_WK

Skrócony opis:

Omówienie zagadnienia: czym jest fenomenologia w filozofii?

Pełny opis:

Wprowadzenie do kierunek filozoficznego zainicjowanego przez E. Husserla. Fenomenologia proponuje nową metodę filozofowania polegającą na zaniechaniu czysto pojęciowych spekulacji przez „powrót do rzeczy samych”, tj. do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, a w czym przejawiają się przedmioty; danymi tymi, wg fenomenologii są m.in.: wartości, wytwory kultury, a także (w tzw. nastawieniu ejdetycznym) istota rzeczy i idee, umożliwiające poznanie; fenomenologia głosi postulat metodologiczny, tzw. redukcji fenomenologicznej, tj. „zawieszenia” naturalnego przekonania o istnieniu świata realnego, w celu poznawczego dotarcia do tzw. czystej świadomości oraz eidos, czyli istoty rzeczy.

Literatura:

S. Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe, tł. A. Paszkowska, Warszawa 2018.

M. Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Ph. Huneman, E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris 1997.

P. Ricœur, A l'école de la phénoménologie, Paris 1998.

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tł. M. Święch, Kraków 2012.

L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tł. P. Marciszuk, Kraków 2003.

E. Husser, Medytacje kortezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009.

M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994.

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

M. Merleau-Ponty, Œuvres, Paris 2010.

M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001.

E. Levinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerm, tł. E. Sowa, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest fenomenologia, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty fenomenologii. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z fenomenologii.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w fenomenologii.

1 ects - lektura tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

zajęcia odbywają się w formie on-line

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest fenomenologia, ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest fenomenologia, zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność

Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska w kwestii fenomenologii.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestii fenomenologii.

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii fenomenologii. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć lub odpowiedź ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Omówienie zagadnienia: czym jest fenomenologia w filozofii?

Pełny opis:

Wprowadzenie do kierunek filozoficznego zainicjowanego przez E. Husserla. Fenomenologia proponuje nową metodę filozofowania polegającą na zaniechaniu czysto pojęciowych spekulacji przez „powrót do rzeczy samych”, tj. do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, a w czym przejawiają się przedmioty; danymi tymi, wg fenomenologii są m.in.: wartości, wytwory kultury, a także (w tzw. nastawieniu ejdetycznym) istota rzeczy i idee, umożliwiające poznanie; fenomenologia głosi postulat metodologiczny, tzw. redukcji fenomenologicznej, tj. „zawieszenia” naturalnego przekonania o istnieniu świata realnego, w celu poznawczego dotarcia do tzw. czystej świadomości oraz eidos, czyli istoty rzeczy.

Literatura:

S. Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe, tł. A. Paszkowska, Warszawa 2018.

M. Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Ph. Huneman, E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris 1997.

P. Ricœur, A l'école de la phénoménologie, Paris 1998.

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tł. M. Święch, Kraków 2012.

L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tł. P. Marciszuk, Kraków 2003.

E. Husser, Medytacje kortezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009.

M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994.

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

M. Merleau-Ponty, Œuvres, Paris 2010.

M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)