Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Zagadnienie uniwersaliów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-PPSFPTK23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Zagadnienie uniwersaliów
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01

FI1_W06

FI1_W08

FI1_W09

FI1_U08

FI1_K01

FI1_K03

FI1_K05

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs ontologii na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie genezy teorii uniwersaliów oraz argumentów za ich istnieniem oraz przeciw ich istnieniu formułowanych we współczesnej metafizyce analitycznej.

Literatura:

Platon, Państwo.

Platon, Fedon.

Platon, Fajdros.

Platon, Sofista,.

Platon, Parmenides.

Arystoteles, Metafizyka.

Arystoteles, Kategorie.

Arystoteles, Fizyka.

D. Armstrong, Universals, Boulder 1989.

K. Ajdukiewicz, W sprawie uniwersaliów, "Przegląd Filozoficzny" XXXVII, 1934.

J. M. Bocheński, Zagadnienie powszechników, w: tenże, Logika i filozofia, Warszawa 1993.

R. Chisholm, On Metaphysics, Minneapolis 1989.

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005.

T. Kotarbiński, Sprawa istnienia przedmiotów idealnych, „Przegląd Filozoficzny”, XXIII, 1920.

S. Leśniewski, Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności, "Filozofia Nauki", (1994), nr 2(6).

S. Leśniewski, „O podstawach matematyki, "Przegląd Filozoficzny" 30(1927), przypis s. 183-184.

J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B Gawecki, Warszawa 1955, t. 1, 2.

M. J. Loux, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, tłum. M. Iwanicki, Lublin 2021.

W. V. O. Quine, O tym, co istnieje, w: tenże, Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2000.

H. H. Price, Thinking and Experience, London 1953.

B. Russell, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie wie jakie występują współcześnie (w metafizyce analitycznej) podstawowe teorie uniwersaliów ani potrafi zrekonstruować sposobów ich uzasadniania.

ocena dostateczna (3) student wie jakie występują współcześnie (w metafizyce analitycznej) podstawowe teorie uniwersaliów, ale nie potrafi zrekonstruować sposobów ich uzasadniania i nie zna metod dochodzenia do wymienionych rozwiązań.

ocena dobra (4) - student wie jakie występują współcześnie (w metafizyce analitycznej) podstawowe teorie uniwersaliów oraz potrafi zrekonstruować sposoby ich uzasadniania.

ocena bardzo dobra (5) -student wie jakie występują współcześnie (w metafizyce analitycznej) podstawowe teorie uniwersaliów oraz potrafi zrekonstruować sposoby ich uzasadniania, a także rozumie szczegółowe strategie argumentacyjne.

Umiejętności:

Oceniana jest umiejętność przeprowadzenia argumentacji na rzecz danej tezy dotyczącej uniwersaliów oraz umiejętność oceny takie argumentacji.

Kompetencje społeczne:

Ocenie podlega świadomość potrzeby badań podstawowych i ich przełożenia na zastosowania praktyczne w zakresie podstawy nauk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie genezy teorii uniwersaliów oraz argumentów za ich istnieniem oraz przeciw ich istnieniu formułowanych we współczesnej metafizyce analitycznej.

Literatura:

Platon, Państwo.

Platon, Fedon.

Platon, Fajdros.

Platon, Sofista,.

Platon, Parmenides.

Arystoteles, Metafizyka.

Arystoteles, Kategorie.

Arystoteles, Fizyka.

D. Armstrong, Universals, Boulder 1989.

K. Ajdukiewicz, W sprawie uniwersaliów, "Przegląd Filozoficzny" XXXVII, 1934.

J. M. Bocheński, Zagadnienie powszechników, w: tenże, Logika i filozofia, Warszawa 1993.

R. Chisholm, On Metaphysics, Minneapolis 1989.

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005.

T. Kotarbiński, Sprawa istnienia przedmiotów idealnych, „Przegląd Filozoficzny”, XXIII, 1920.

S. Leśniewski, Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności, "Filozofia Nauki", (1994), nr 2(6).

S. Leśniewski, „O podstawach matematyki, "Przegląd Filozoficzny" 30(1927), przypis s. 183-184.

J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B Gawecki, Warszawa 1955, t. 1, 2.

M. J. Loux, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, tłum. M. Iwanicki, Lublin 2021.

W. V. O. Quine, O tym, co istnieje, w: tenże, Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2000.

H. H. Price, Thinking and Experience, London 1953.

B. Russell, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)