Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-LAC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03

FI1 K05

FI1 K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Lektorat z języka łacińskiego odbywa się na zasadzie ćwiczeń, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę - kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń, sentencji i prostszych tekstów łacińskich dzięki poznaniu podstawowych zasad gramatycznych i określonego zestawu słownictwa. Studenci powinni opanować warsztat umożliwiający prowadzenie samodzielnej pracy naukowej. Obok zagadnień ściśle gramatycznych studenci poznają bogaty zestaw słownictwa, przysłów i sentencji łacińskich; są także zapoznawani z tekstami wybranych modlitw i kolęd po łacinie; z sylwetkami niektórych poetów i pisarzy piszących po łacinie oraz z wydarzeniami z mitologii i historii starożytnej.

Literatura:

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna podstawową terminologię filozoficzną w j. łacińskim

Umiejętności:

student umie samodzielnie przetłumaczyć z j. łacińskiego na j. polski prosty tekst filozoficzny

Kompetencje:

student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania znajomości języka łacińskiego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła

student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. łacińskim z zakresu filozofii i z dziedziny ogólnej

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium:15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 3 (dst) Student nie opanował techniki tłumaczenia (tłumaczy słowo po słowie), z trudem objaśnia nowe konstrukcje

Na ocenę 4 (db) Student „gubi się” w nowych formach i konstrukcjach ale wykorzystuje niewielką podpowiedź

Na ocenę 5 (bdb) dostrzega, nazywa i objaśnia nowe formy i konstrukcje

Umiejętności

Na ocenę 3 (dst) z trudem wskazuje łączące się elementy, nie wykorzystuje wiadomości ze słownika

Na ocenę 4 (db) z pomocą lektora bądź kolegów potrafi poprawnie przełożyć prosty tekst, stara się wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce

Na ocenę 5 (bdb) samodzielnie rozwiązuje problemy gramatyczne; z pomocą słownika tłumaczy proste teksty oryginalne, dba o język polski

Kompetencje:

Na ocenę 3 (dst) Student nie potrafi samodzielnie wyszukać właściwych informacji, potrzebuje „prowadzenia za rękę”, nie wykazuje własnej inicjatywy

Na ocenę 4 (db) – Student nie potrafi samodzielnie ocenić znalezionej przez siebie informacji, zniechęca się pod wpływem krytyki

Na ocenę 5 (bdb) Student dba o poprawność językową przekładu, docenia znaczenie pracy ze słownikiem, ma świadomość konieczności komentarza rzeczowego do każdego tekstu, potrafi go przygotować

Ocena końcowa składa się z:

- oceny przygotowania do cotygodniowych zajęć

- oceny aktywności na zajęciach

- oceny kolokwium końcowego w formie ustnej - translacja wybranego fragmentu tekstu z wykazaniem znajomości elementów fleksji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium:15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j. łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Lektorat z języka łacińskiego odbywa się na zasadzie ćwiczeń, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę - kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń, sentencji i prostszych tekstów łacińskich dzięki poznaniu podstawowych zasad gramatycznych i określonego zestawu słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwgi na słownictwo z zakresu filozofii.

Studenci powinni opanować warsztat umożliwiający prowadzenie samodzielnej pracy naukowej. Obok zagadnień ściśle gramatycznych studenci poznają bogaty zestaw słownictwa, przysłów i sentencji łacińskich; są także zapoznawani z tekstami wybranych modlitw i kolęd po łacinie; z sylwetkami niektórych poetów i pisarzy piszących po łacinie oraz z wydarzeniami z mitologii i historii starożytnej.

Literatura:

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. Warszawa 2014.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska Porta Latina Novissima. Język łaciński i kultura antyczna. Warszawa 2012

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium:15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j. łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Lektorat z języka łacińskiego odbywa się na zasadzie ćwiczeń, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę - kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń, sentencji i prostszych tekstów łacińskich dzięki poznaniu podstawowych zasad gramatycznych i określonego zestawu słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwgi na słownictwo z zakresu filozofii.

Studenci powinni opanować warsztat umożliwiający prowadzenie samodzielnej pracy naukowej. Obok zagadnień ściśle gramatycznych studenci poznają bogaty zestaw słownictwa, przysłów i sentencji łacińskich; są także zapoznawani z tekstami wybranych modlitw i kolęd po łacinie; z sylwetkami niektórych poetów i pisarzy piszących po łacinie oraz z wydarzeniami z mitologii i historii starożytnej.

Literatura:

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. Warszawa 2014.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska Porta Latina Novissima. Język łaciński i kultura antyczna. Warszawa 2012

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)