Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z etyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SEMLET1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z etyki 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy i interpretacji tekstu filozoficznego. Studenci zapoznają się z zasadami pisania poprawnych pod względem edytorsko-formalnym tekstów filozoficznych. Zapoznają się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przewodnik po etyce, Peter Singer (red.), red. Naukowa Joanna Górnicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Etyka. Antologia tekstów, wybór Z. Kalita, Wrocław 1995.

F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Spaemann, R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Styczeń T., Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972.

Kula M., Magisterium uzyskiwane niekiedy w pocie czoła( promotora), Warszawa 2000.

Ingarden, R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student poprawnie wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na etykę, zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego, prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach; rozpoznaje problemy i stanowiska etyczne

Umiejętności:

Analizuje argumenty filozoficzno-etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. Poprawnie zbiera oraz porządkuje materiał niezbędny do pracy licencjackiej, również w języku obcym. Poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu. Samodzielnie tworzy poprawny i spójny tekst naukowy. Rekonstruuje w formie ustnej problemy omawiane podczas zajęć podając argumenty za i przeciw oraz uzasadnia swoje tezy i stanowiska. Wyjaśnić odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w dyskusje prowadzone podczas zajęć, podejmuje zadane problemy. Jest ponadto otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Samodzielnie formułuje propozycje rozwiązań dotyczące podejmowanych problemów, jak również samodzielnie podejmuje proste działania badawcze.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do seminarium (lektura tekstów) - 20

przygotowanie pracy licencjackiej - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do kolokwium - 5

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Na zakończenie semestru student zobowiązany jest zaprezentować na zajęciach jedno wskazane zagadnienie, przedstawić temat przyszłej pracy licencjackiej, jej pierwszego rozdziału wraz z bibliografią i szczegółowym planem pracy.

W przypadku drugiego seminarium konieczne będzie opracowanie i prezentacja na zajęciach dwóch lub trzech wskazanych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska, Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy i interpretacji tekstu filozoficznego. Studenci zapoznają się z zasadami pisania poprawnych pod względem edytorsko-formalnym tekstów filozoficznych. Zapoznają się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Warszawa 2010,

A. Kuźniar, Język i wartości, Warszawa 2009

W. Galewicz, Studia z etyki przekonań, Kraków 2007

A. Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej, Warszawa 2014,

R. Moń, Warto czy należy, Warszawa 2011,

R. Piłat, Powinność i samowiedza, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia filozoficzne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.