Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KF: Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KONFL-FI22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: KF: Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu terminologii filozoficznej.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie wybranych osiągnięć badawczych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Pełny opis:

Szkoła Lwowsko-Warszawska jest jedną z najsłynniejszych formacji filozoficznych, które zaistniały w Polsce. W toku konwersatorium omówimy wybrane osiągnięcia badawcze przedstawicieli SLW oraz przeanalizujemy jak prezentuje się dorobek Szkoły na tle dziejów polskiej myśli filozoficznej. Przyjrzymy się działalności twórcy Szkoły – Kazimierza Twardowskiego. Ponadto lekturę skoncentrujemy na pracach jego uczniów, do których zaliczali się m.in.: Władysław Tatarkiewicz, Jan Łukasiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz oraz Izydora Dąmbska.

Literatura:

1. K. Twardowski, Jak studyować filozofię, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

2. K. Twardowski, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

3. K. Twardowski, O czynnościach i wytworach, w: Tegoż, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.

4. K. Twardowski, Etyka wobec teroryi ewolucyi, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły naukowe, Lwów 1927.

5. K. Twardowski, O przygotowaniu naukowem do filozofii, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

6. K. Twardowski, Psychologia wobec fizjologii i filozofii, w: Tegoż, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.

7. J. J. Jadacki, Jak studiować filozofię, Warszawa 1996.

8. J. Łukasiewicz, O metodę w filozofii, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

9. J. Łukasiewicz, O twórczości w nauce, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

10. J. Łukasiewicz, O walce duchowej, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

11. J. Łukasiewicz, O nauce i filozofii, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

12. K. Ajdukiewicz, Naukowa perspektywa świata, w: Tegoż, Język i poznanie, t. 1, Warszawa 1960.

13. A. Tarski, Prawda i dowód, w: Tegoż, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Podstawowa znajomość problematyki, którą w swoich badaniach podejmowali wybrani przedstawiciele Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wiedza:

- student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska w ramach szkoły lwowsko-warszawskiej

Umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat SLW, ze źródeł pisanych i elektronicznych

- potrafi trafnie definiować pojęcia języka potocznego i poprawnie projektować definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach

Kompetencje:

- student jest gotów do adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

- student jest gotów do uwzględniania problematyki etycznej związanej z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Filcek
Prowadzący grup: Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - samodzielna lektura

25 godzin - przygotowanie do zajęć

20 godzin - przygotowanie referatu


W sumie 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie wybranych osiągnięć badawczych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Pełny opis:

Szkoła Lwowsko-Warszawska jest jedną z najsłynniejszych formacji filozoficznych, które zaistniały w Polsce. W toku konwersatorium omówimy wybrane osiągnięcia badawcze przedstawicieli SLW oraz przeanalizujemy jak prezentuje się dorobek Szkoły na tle dziejów polskiej myśli filozoficznej. Przyjrzymy się działalności twórcy Szkoły – Kazimierza Twardowskiego. Ponadto lekturę skoncentrujemy na pracach jego uczniów, do których zaliczali się m.in.: Władysław Tatarkiewicz, Jan Łukasiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz oraz Izydora Dąmbska.

Literatura:

1. K. Twardowski, Jak studyować filozofię, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

2. K. Twardowski, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

3. K. Twardowski, O czynnościach i wytworach, w: Tegoż, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.

4. K. Twardowski, Etyka wobec teroryi ewolucyi, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły naukowe, Lwów 1927.

5. K. Twardowski, O przygotowaniu naukowem do filozofii, w: Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

6. K. Twardowski, Psychologia wobec fizjologii i filozofii, w: Tegoż, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.

7. J. J. Jadacki, Jak studiować filozofię, Warszawa 1996.

8. J. Łukasiewicz, O metodę w filozofii, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

9. J. Łukasiewicz, O twórczości w nauce, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

10. J. Łukasiewicz, O walce duchowej, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

11. J. Łukasiewicz, O nauce i filozofii, w: Tegoż, Logika i metafizyka. Miscellanea, Warszawa 1998.

12. K. Ajdukiewicz, Naukowa perspektywa świata, w: Tegoż, Język i poznanie, t. 1, Warszawa 1960.

13. A. Tarski, Prawda i dowód, w: Tegoż, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)