Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Judaizm a chrześcijaństwo: podobieństwa i różnice (konwersatorium filozoficzno-teologiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KONM-M21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Judaizm a chrześcijaństwo: podobieństwa i różnice (konwersatorium filozoficzno-teologiczne)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzno-teologiczne rok 2 i 3 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Umysł otwarty, szukający prawdy.

Skrócony opis:

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Pełny opis:

Żyjemy w czasie rosnącego zainteresowania kulturą żydowską, która pomimo swojej odrębności nigdy nie przestała towarzyszyć kulturze Zachodu i Wschodu.

Na świecie żyje obecnie 16 milionów Żydów. Stanowią oni zaledwie dwie setne procenta (0,02%) światowej populacji. Jednakże to Żydzi są w światowej czołówce jeżeli chodzi o ekonomię, medycynę, sztukę, itd. Np. wśród zdobywców nagrody Nobla jest ich niemal 30%, Jaka jest przyczyna tego fenomenu? Warto poczynić nad tym refleksję. Przecież przez 2 tysiące lat nie mieli nawet własnej ojczyzny.

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Literatura:

- Brackman Levi, Jaffe Sam; „Mądrość żydowska w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom Tory i innych starożytnych tekstów”, tłum. O. Kwiecień-Majewska, Gliwice 2011.

- Benedyktowicz Zbigniew, „Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu”, Kraków 2000.

Berland M., ”Dni długie jak wieki”, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.

- „Dabru emet“: „Mówcie prawdę“. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa”, tłum. Stanisław Krajewski, w: „Znak” 2003 nr 1 (572), s. 61–64

- Grynberg Michał, „Księga Sprawiedliwych”, Warszawa 1993.

- Kłopotowski Krzysztof, "Geniusz Żydów na polski rozum", Warszawa 2015.

- Krall Hanna, „Zdążyć przed Panem Bogiem”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977.

- Krall Hanna, „Dowody na istnień

ie”, Poznań, Wydawnictwo a5, 1995.

Leociak J., „O obecności sacrum w literaturze dokumentu osobistego okupowanej Warszawy, Łódzkie Studia Teologiczne 1994, 3, s. 107-119; https://archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/3(1994).pdf

- Luzzati Soni, Della Roca Roberto, „Judaizm”, A. A. Wójcicka, Warszawa 2010.

- „Pamięci Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania”, red. T. Majewski, A. Zeidler - Janiszewska, wydanie II, Łódź 2011.

- Petuchowski Jakob J., Thoma Clemens, „Leksykon dialogu chrześcijańsko – żydowskiego”, tłum. J. Kruczyńska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1995.

- Pierechodnik C., „Spowiedź”, Warszawa 2018, książka dostępna również jako audiobook.

- Rees Laurence, „Holokaust. Nowa historia”, tłum. Ł. Praski, Warszawa 2018.

- Sherwin Byron L., „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1995.

- Tokarska-Bakir Joanna, „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 1, Wydawnictwo: Czarna owca, 2018.

- Tryczyk Mirosław, „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów”, Warszawa 2015.

- Zweifel Thomas D., Raskin Aaron L., "Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku", tłum. Magda Witkowska, Gliwice 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

- Student(ka) zachowuje otwartość na różne argumenty dotyczące problemu relacji chrześcijańsko-żydowskiego.

- Potrafi wejść w rzeczą dyskusję z osobami reprezentującymi różne światopoglądy.

- Rozumie źródła stereotypów w omawianych zagadnieniach.

- Potrafi odróżnić przejawy i formy religii prawdziwej od tzw. pseudoreligii.

Punkty ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 30

przygotowanie do zaliczenia - 25

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria ocenienia:

1. Aktywna obecność na zajęciach.

2. Przeczytanie trzech obowiązkowych lektur i zaliczenie ich na kolokwium.

Lektury obowiązkowe:

- Calek Pierochodnik, „Spowiedź”

- „Dabru emet“: „Mówcie prawdę“. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa”,

- Zweifel Thomas D., Raskin Aaron L., "Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku".

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na konserwatorium.

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce konserwatorium, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apIiYleVbvopSzamCu2tgMha4opx9IRcKzX9nGYmhsXY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1ca3ed45-a356-450a-8c25-0f8e04a3b1ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

Pełny opis:

Żyjemy w czasie rosnącego zainteresowania kulturą żydowską, która pomimo swojej odrębności nigdy nie przestała towarzyszyć kulturze Zachodu i Wschodu.

Na świecie żyje obecnie 16 milionów Żydów. Stanowią oni zaledwie dwie setne procenta (0,02%) światowej populacji. Jednakże to Żydzi są w światowej czołówce jeżeli chodzi o ekonomię, medycynę, sztukę, itd. Np. wśród zdobywców nagrody Nobla jest ich niemal 30%, Jaka jest przyczyna tego fenomenu? Warto poczynić nad tym refleksję. Przecież przez 2 tysiące lat nie mieli nawet własnej ojczyzny.

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

Literatura:

- Brackman Levi, Jaffe Sam; „Mądrość żydowska w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom Tory i innych starożytnych tekstów”, tłum. O. Kwiecień-Majewska, Gliwice 2011.

- Benedyktowicz Zbigniew, „Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu”, Kraków 2000.

- „Dabru emet“: „Mówcie prawdę“. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa”, tłum. Stanisław Krajewski, w: „Znak” 2003 nr 1 (572), s. 61–64

- Grynberg Michał, „Księga Sprawiedliwych”, Warszawa 1993.

- Kłopotowski Krzysztof, "Geniusz Żydów na polski rozum", Warszawa 2015.

- Krall Hanna, „Zdążyć przed Panem Bogiem”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977.

- Krall Hanna, „Dowody na istnienie”, Poznań, Wydawnictwo a5, 1995.

- Luzzati Soni, Della Roca Roberto, „Judaizm”, A. A. Wójcicka, Warszawa 2010.

- „Pamięci Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania”, red. T. Majewski, A. Zeidler - Janiszewska, wydanie II, Łódź 2011.

- Petuchowski Jakob J., Thoma Clemens, „Leksykon dialogu chrześcijańsko – żydowskiego”, tłum. J. Kruczyńska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1995.

- Rees Laurence, „Holokaust. Nowa historia”, tłum. Ł. Praski, Warszawa 2018.

- Sherwin Byron L., „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1995.

- Tokarska-Bakir Joanna, „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 1, Wydawnictwo: Czarna owca, 2018.

- Tryczyk Mirosław, „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów”, Warszawa 2015.

- Zweifel Thomas D., Raskin Aaron L., "Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku", tłum. Magda Witkowska, Gliwice 2012.

Wymagania wstępne:

Wykładowca jest otwarty na sugestie studentów. Dlatego istnieje możliwość pewnej modyfikacji zagadnień poszczególnych wykładów.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Pełny opis:

Żyjemy w czasie rosnącego zainteresowania kulturą żydowską, która pomimo swojej odrębności nigdy nie przestała towarzyszyć kulturze Zachodu i Wschodu.

Na świecie żyje obecnie 16 milionów Żydów. Stanowią oni zaledwie dwie setne procenta (0,02%) światowej populacji. Jednakże to Żydzi są w światowej czołówce jeżeli chodzi o ekonomię, medycynę, sztukę, itd. Np. wśród zdobywców nagrody Nobla jest ich niemal 30%, Jaka jest przyczyna tego fenomenu? Warto poczynić nad tym refleksję. Przecież przez 2 tysiące lat nie mieli nawet własnej ojczyzny.

Żydzi osiedlali się w Polsce od średniowiecza. Ich obecność została dramatycznie przerwana podczas drugiej wojny światowej. To właśnie Żydzi mający obywatelstwo polskie stanowią większość ofiar Holocaustu. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie.

Dzisiejsze relacje polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane i to na wielu płaszczyznach. Więcej jest chyba wzajemnych nieporozumień niż porozumień. Na konserwatorium zastanowimy się jakie są tego przyczyny. U wielu katolików w Polsce uwidacznia się z jednej strony niski poziom wiedzy o Żydach, z drugiej – niska świadomość korzeni chrześcijaństwa w judaizmie. Co łączy, a co dzieli judaizm i chrześcijaństwo? Na niektóre zajęcia zaprosimy gości zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Konserwatorium w formie e-learning, czwartek, 18:30 - 20:00.

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Literatura:

- Brackman Levi, Jaffe Sam; „Mądrość żydowska w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom Tory i innych starożytnych tekstów”, tłum. O. Kwiecień-Majewska, Gliwice 2011.

- Benedyktowicz Zbigniew, „Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu”, Kraków 2000.

- Berland M., ”Dni długie jak wieki”, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.

- „Dabru emet“: „Mówcie prawdę“. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa”, tłum. Stanisław Krajewski, w: „Znak” 2003 nr 1 (572), s. 61–64.

- Grynberg Michał, „Księga Sprawiedliwych”, Warszawa 1993.

- Kłopotowski Krzysztof, "Geniusz Żydów na polski rozum", Warszawa 2015.

- Krall Hanna, „Dowody na istnieńie”, Poznań, Wydawnictwo a5, 1995.

- Leociak J., „O obecności sacrum w literaturze dokumentu osobistego okupowanej Warszawy, Łódzkie Studia Teologiczne 1994, 3, s. 107-119; https://archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/3(1994).pdf

- Luzzati Soni, Della Roca Roberto, „Judaizm”, A. A. Wójcicka, Warszawa 2010.

- „Pamięci Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania”, red. T. Majewski, A. Zeidler - Janiszewska, wydanie II, Łódź 2011.

- Petuchowski Jakob J., Thoma Clemens, „Leksykon dialogu chrześcijańsko – żydowskiego”, tłum. J. Kruczyńska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1995.

- Pierechodnik C., „Spowiedź”, Warszawa 2018, książka dostępna również jako audiobook.

- Rees Laurence, „Holokaust. Nowa historia”, tłum. Ł. Praski, Warszawa 2018.

- Sherwin Byron L., „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1995.

- Tokarska-Bakir Joanna, „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 1, Wydawnictwo: Czarna owca, 2018.

- Zweifel Thomas D., Raskin Aaron L., "Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku", tłum. Magda Witkowska, Gliwice 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)