Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Racjonalność przekonań religijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFEL-T21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Racjonalność przekonań religijnych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOwMkYxyhf9XWpYEiKPjZLF1RveuwECXEnarkw4ybZUo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=759efd44-5285-4329-9eed-929cf8aa82fe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykazanie, że zarzut irracjonalizmu przypisywany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw. W tym celu ukazana zostanie problematyka racjonalności przekonań religijnych.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z filozofii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie przekonania

2. Własności przekonań

3. Racjonalne - nieracjonalne

4. Prawdziwe - fałszywe

5. Uzasadnione - nieuzasadnione

6. Rozumowanie a argumentacja

7. Wiara jako przekonanie

8. Koncepcja Bocheńskiego

9. Koncepcja Kołakowskiego

10. Uzasadnienie przekonań religijnych

11. Teoria zaufania

12. Uzasadnienie oparte na autorytecie

13. Teoria autorytetu

14. Racjonalność przekonań religijnych

15. Teoria racjonalności przekonań religijnych Plantingi

Literatura:

1. J.M. Bocheński, Logika religii, przeł. S. Magala, PAX, Warszawa 1990.

2. J. Hintikka, Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej, przeł. A. Grobler, [w:] tenże, Eseje logiczno- filozoficzne, PWN, Warszawa 1992, s. 27- 51.

3. E. Nieznański, Ankieta na temat Fides et ratio, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria” 7

nr 4(28) 1998, s. 39- 44.

4. N. Rescher, Epistemic logic. A Survey of Logic of Knowledge, University of Pittsburgh Press 2005.

5. J. Salamucha, Wiara, [w:] J. J. Jadacki, K. Świętorzecka (red), Wiedza i wiara.

Wybrane pisma filozoficzne, KUL, Lublin 1997, s. 113- 119.

6. R. Swinburne, Epistemic Justification, Clarendon Press- Oxford, 2001

7. R. Swinburne, Faith and Reason, Clarendon Press- Oxford, 2005.

J. Ziobrowski, Struktura uzasadniania, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykazanie, że zarzut irracjonalizmu przypisywany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw. W tym celu ukazana zostanie problematyka racjonalności przekonań religijnych.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z filozofii

Literatura:

1. J.M. Bocheński, Logika religii, przeł. S. Magala, PAX, Warszawa 1990.

2. J. Hintikka, Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej, przeł. A. Grobler, [w:] tenże, Eseje logiczno- filozoficzne, PWN, Warszawa 1992, s. 27- 51.

3. E. Nieznański, Ankieta na temat Fides et ratio, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria” 7

nr 4(28) 1998, s. 39- 44.

4. N. Rescher, Epistemic logic. A Survey of Logic of Knowledge, University of Pittsburgh Press 2005.

5. J. Salamucha, Wiara, [w:] J. J. Jadacki, K. Świętorzecka (red), Wiedza i wiara.

Wybrane pisma filozoficzne, KUL, Lublin 1997, s. 113- 119.

6. R. Swinburne, Epistemic Justification, Clarendon Press- Oxford, 2001

7. R. Swinburne, Faith and Reason, Clarendon Press- Oxford, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)