Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: "Inny" w filozofii francuskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFK-SK22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: "Inny" w filozofii francuskiej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Wykłady z historii filozofii nowożytnej i współczesnej - rok 2 i 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza filozoficzna.

Skrócony opis:

Problem innego, to podstawowe zagadnienie dla współczesnej filozofii.

Pełny opis:

Problem innego, to podstawowe zagadnienie dla współczesnej filozofii. Jednym z najciekawszych nurtów opisujących relacje międzypodmiotowe jest filozofia francuska, szczególnie fenomenologia. Na jej gruncie powstały analizy relacji intersubiektywnych, które przeszły do kanonu najbardziej klasycznych.

Literatura:

E. Husserl, Medytacje kartezjańskie (piąta medytacja)

M. Heidegger, Bycie i czas

J.-P. Sartre, Byt i nicość

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wedza: EK_1 student wie czym jest filozofia innego, EK_2 zna główne paradygmaty filozofii innego. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z filozofii innego.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii innego, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w filozofii innego.

1 ects - lektura tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ects - lektura tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

E. Husserl, Medytacje kartezjańskie (piąta medytacja)

M. Heidegger, Bycie i czas

J.-P. Sartre, Byt i nicość

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)