Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Podstawowe zagadnienia filozofii biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFP-W21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Podstawowe zagadnienia filozofii biologii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką filozofii biologii. Zajęcia skupią sie na ukazaniu najważniejszych filozoficznych problemów związanych zarówno z konkretnymi subdyscyplinami biologii jak genetyka, biologia ewolucyjna czy taksonomia, jak również z problematyką związaną z używaniem teorii biologicznych w naukach społecznych oraz humanistycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest ukazanie w sposób przekrojowy najważniejszych zagadnień podejmowanych przez współczesnych filozofów biologii. Problematyka poruszana na zajęciach poruszać będzie zagadnienia na trzech płaszczyznach rozważań.

Pierwsza płaszczyzna dotyka biologii jako specyficznej nauki ścisłej. W ramach tematyki poruszanej w tym zakresie rozpatrywane będą takie problemy jak: w jaki sposób przebiegał rozwój biologii jako dziedziny nauki?, czym różni się ona od innych nauk ścisłych?, jaka jest jej metodologia?, jakim językiem się posługuje opisując badane fenomeny?

Druga płaszczyzna poruszać będzie kwestie związane z konkretnymi subdyscyplinami biologii jak taksonomia, genetyka czy biologia ewolucyjna. W ramach tej tematyki poruszane będą takie pytania jak np.: czym jest gatunek?, czym jest gen?, czym jest dobór naturalny?, czym jest ekosystem?, czym jest informacja biologiczna?

Trzecia płaszczyzna poruszać będzie tematykę związaną ze społeczno-kulturowym statusem biologii oraz jej związku z innymi dyscyplinami naukowymi. Poruszane będą więc kwestie dotykające relacji biologia-religia, wykorzystania teorii biologicznych w naukach społecznych, psychologii, oraz filozofii.

Literatura:

1. A Companion to the Philosophy of Biology, ed. S. Sarkar, A. Plutynski, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, Victoria 2008

2. Główne problemy filozofii biologii, red. K. Chodasiewicz, A. Grabizna, A Proszewska, A. Stencel, A. Ziemny, IFIS PAN, Warszawa 2017

Literatura Dodatkowa:

1. The Cambridge Encyclopaedia of Darwin and evolutionary thought, red. M. Ruse, Cambridge University 2013

Press, New York

2.The Darwinian tradition in Context. Research Programs in Evolutionary Biology, Lethbridge, Canada 2017

3. Okasha S., Philosophy of Biology. A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2019

4. Sturtevant A. H. A history of genetics, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York 2000

5. Urbanek A. Rewolucja naukowa w biologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973

6. Wagner, M. J. Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, Liberi Libr 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

- udział w wykładzie: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - lektura tekstów: 0-45 godz.

- przygotowanie prezentacji: 0-45

- przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godz.

Suma godzin (średnio): 150 [150/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Głównymi metodami będą wykład problemowy i wykład konwersatoryjny.

Wyklad zakończy się egzaminem ustnym - od jego wyniku będzie uzależniona ocena końcowa. Warunkiem koniecznym do przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Wiedza:

- 2 (ndst ..): Student nie zna podstawowych terminów, pojęć i teorii omawianych na kursie

- 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia i teorie związane z filozofią biologii, ale nie potrafi szczegółowo omówić tych zagadnień

- 4 (db.): Student identyfikuje i omawia poprawnie wybrane zagadnienia z zakresu filozofii i historii biologii

- 5 (bdb.): Student jest zna problematykę filozofii biologii na trzech płaszczyznach omawianych w trakcie wykładu

Umiejętności

- 2 (ndst ..): Student nie potrafi zinterpretować i porównać głównych problemów z zakresu filozofii i biologii

- 3 (dst.): Student potrafi odnieść się do niektórych zagadnień związanych z filozofią biologii, ale nie potrafi ich powiązać z okresem historycznym, w którym powstały, ani z myślicielami zajmującymi się tymi zagadnieniami

- 4 (db.): Student potrafi poprawnie wyjaśnić podstawowe zagadnienia poruszane we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii biologii

- 5 (bdb.): Student potrafi krytycznie omówić zagadnienia poruszane w trakcie wykładu, a także ustosunkować się do nich i poprawnie uzasadnić swoje stanowisko

Kompetencje:

Student ma świadomość filozoficznej problematyki zwiazanej z biologią. Rozumie jej specyfikę z perspektywy filozofii nauki. Jest w stanie rozpoznać związki biologii z innymi dyscyplinami naukowymi oraz rozumie jej znaczenie dla współczesnej kultury. Student rozumie problematykę filozoficzną poruszaną w kontekście konkretnych subdyscyplin biologii.

Szczegóły zostaną podane w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)