Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Filozofia języka. Język w poznaniu i komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFT-B21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Filozofia języka. Język w poznaniu i komunikacji
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą języka w poznaniu i komunikacji. Podejmowane są problemy znakowej natury języka, jego funkcji poznawczych w tym związku języka z rzeczywistością, jego roli w kategoryzacji świata, organizacji poznania i jego utrwalaniu. Ukazany także zostaje język w jego funkcji komunikacyjnej i społecznej. Zagadnienia te ukazane są w nawiązaniu do głównych stanowisk w filozofii języka. Ćwiczenia poświęcone są

analizie tekstów z filozofii języka i dyskusji podejmowanej w nich problematyki.

Pełny opis:

Na wykładzie studenci zapoznają się z rola języka w poznaniu i komunikacji. Omówiona zostanie znakowa natura języka i jego systemowy charakter, które stanowią podstawę dla jego funkcji. Spośród wielu funkcji języka główna uwaga będzie poświęcona funkcji poznawczej i funkcji komunikacyjnej. Język w funkcji poznawczej jest zarówno wynikiem jak i narzędziem poznania. Jest narzędziem kategoryzacji świata i i pozwala na formułowanie poznania w sądach. Problemy jakie w tym kontekście zostaną poruszone, to kwestia znaczenia, odwzorowującej funkcji języka i prawdy a także zagadnienia kognitywnych uwarunkowań języka. Omówienie funkcji komunikacyjnej języka prowadzi do odróżnienia języka i mowy oraz wskazania na wpływ intencji i kontekstu na rozumienie wypowiedzi. Tematyka ta będzie nawiązywała do konkretnych znaczących stanowisk filozoficznych. Ćwiczenia pozwolą zapoznać się z tekstami głównych autorów podejmujących tę tematykę oraz na ich omówienie i dyskusję.

Literatura:

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus -fragmenty.

4. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne” - fragmenty.

5. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

6. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

7. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

8. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawowe problemy dotyczące roli języka w poznaniu i komunikacji, wie jakie są źródła i kontekst filozoficzny podstawowych problemów filozofii języka, zna przedstawicieli poszczególnych stanowisk i rozumie główne idee najważniejszych teorii języka. Student zna wybrane teksty z filozofii języka i rozumie zagadnienia jakie one poruszają.

Umiejętności: student rozumie zależności pomiędzy teorią języka a teorią poznania i teorią komunikacji językowej. Czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii języka. Potrafi włączyć się w naukową dyskusję odnośnie podstaw poznania i komunikacji używając do tego wiedzy odnośnie natury języka, teorii znaczenia językowego i teorii semantycznych . Dostrzega rolę języka w poznaniu i komunikacji

Kompetencje: Jest świadomy roli języka w poznaniu i komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego i uwzględnia znajomość literatury oraz aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska
Prowadzący grup: Janina Buczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą języka w poznaniu i komunikacji. Podejmowane są problemy znakowej natury języka, jego funkcji poznawczych w tym związku języka z rzeczywistością, jego roli w kategoryzacji świata, organizacji poznania i jego utrwalaniu. Ukazany także zostaje język w jego funkcji komunikacyjnej i społecznej. Zagadnienia te ukazane są w nawiązaniu do głównych stanowisk w filozofii języka. Ćwiczenia poświęcone są

analizie tekstów z filozofii języka i dyskusji podejmowanej w nich problematyki.

Pełny opis:

Na wykładzie studenci zapoznają się z rola języka w poznaniu i komunikacji. Omówiona zostanie znakowa natura języka i jego systemowy charakter, które stanowią podstawę dla jego funkcji. Spośród wielu funkcji języka główna uwaga będzie poświęcona funkcji poznawczej i funkcji komunikacyjnej. Język w funkcji poznawczej jest zarówno wynikiem jak i narzędziem poznania. Jest narzędziem kategoryzacji świata i i pozwala na formułowanie poznania w sądach. Problemy jakie w tym kontekście zostaną poruszone, to kwestia znaczenia, odwzorowującej funkcji języka i prawdy a także zagadnienia kognitywnych uwarunkowań języka. Omówienie funkcji komunikacyjnej języka prowadzi do odróżnienia języka i mowy oraz wskazania na wpływ intencji i kontekstu na rozumienie wypowiedzi. Tematyka ta będzie nawiązywała do konkretnych znaczących stanowisk filozoficznych. Ćwiczenia pozwolą zapoznać się z tekstami głównych autorów podejmujących tę tematykę oraz na ich omówienie i dyskusję.

Literatura:

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus -fragmenty.

4. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne” - fragmenty.

5. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

6. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

7. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

8. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)