Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Jak słowa łączą się ze światem? Wstęp do filozofii Ludwiga Wittgensteina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFT-P21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Jak słowa łączą się ze światem? Wstęp do filozofii Ludwiga Wittgensteina
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Celem kursu jest analiza spuścizny filozoficznej Ludwiga Wittgensteina w perspektywie historycznej i problemowej. Poszczególne poglądy filozoficzne Wittgensteina będą analizowane w kontekście pytań o relację jaka zachodzi pomiędzy zdaniem a faktem oraz regułą i jej zastosowaniem.

Pełny opis:

Celem kursu jest analiza spuścizny filozoficznej Ludwiga Wittgensteina w perspektywie historycznej i problemowej. Poszczególne poglądy filozoficzne Wittgensteina będą analizowane w kontekście pytań o relację jaka zachodzi pomiędzy zdaniem a faktem oraz regułą i jej zastosowaniem. Zwrócimy uwagę na napięcia obecne w myśli wiedeńczyka oraz na aporie na które natrafiał. Analiza będzie przeprowadzona w odniesieniu do głównych nurtów interpretacyjnych myśli Wittgensteina (Wolniewicz; Baker, Hacker; Kripke; Hintikka, "New Wittgenstein", Soin).

Literatura:

Pisma Ludwiga Wittgensteina:

TS 213 – The Big Typescript, in: Wiener Ausgabe Band 11, von Michael Nedo,

Wien 2000.

Dociekania filozoficzne, tłum B. Wolniewicz, Warszawa 2004.

Dzienniki 1916-1914, tłum. M. Poręba, Warszawa1999.

Kartki, tłum. S. Lisiecka, Warszawa 1999.

Niebieski i brązowy zeszyt, tłum. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 1998.

O pewności, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001.

Some Remarks on Logical Form, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 9 (1929), 162-171.

Ruch myśli, Dzienniki 1930-1932, 1936-1937, tłum. Robert Reszke, Warszawa

2002.

Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2004.

Uwagi o kolorach, tłum. R. Reszke, Warszawa 1998.

Uwagi o podstawach matematyki, tłum. M. Poręba, Warszawa 2000.

Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Anscombe, G. E. M., An Introduction to Wittgenstein’s “Tractatus”, London 1959.

Baker G. P., Hacker P. M. S., Volume 1 of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations: Wittgenstein. Understanding and Meaning. Part I Essays, Blackwell 2005.

Essays on Wittgenstein’s “Tractatus”, ed: I. M. Copi, R. W. Beard, London 1966.

Metafizyka jako cień gramatyki. Późna filozofia Ludwiga Wittgenstein, red: A. Chmielewski, A. Orzechowski, Wrocław 1996.

Glock H.-J., Słownik Wittgensteinowski, tłum. M. Hernik, M. Szczubiałka, Warszawa 2001.

Hacker P. M. S., Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, Oxford 1986.

The New Wittgenstein, ed. A. Crary, R. Read, London 2000.

Hintikka M. B., Hintikka J., Inwestigating Wittgenstein, Oxford 1986.

Kripke S., Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, Cambridge, 1982.

Soin M., Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student zna i rozumie historyczny charakter filozofii Ludwiga Wittgensteina;

2. student zna idee i argumenty używane przez Wittgensteina;

3. student rozumie i rozpoznaje problemy postawione przez Wittgensteina.

Umiejętności:

1. student czyta i interpretuje teksty filozoficzne napisane przez Ludwiga Wittgensteina;

2. student dostrzega i rozpoznaje problemy filozoficzne związane z językiem i jego pragmatyką.

Kompetencje:

1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii Ludwiga Wittgensteina i podstawowych problemów filozofii języka;

2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie problematyki filozoficznej prezentowanej na zajęciach

ECTS [1 ECTS = 25 godz.]:

udział w wykładzie i ćwiczeniach: 45 godz - 1,5 ECTS.

lektura tekstów: 30-60 godz. - 2 ECTS

Przygotowanie referatu i notatek - 30 godz - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Suma godzin (średnio): 150 = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej dotyczącej filozofii Wittgensteina, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozoficzną dotyczącą filozofii Wittgensteina, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student słabo zna podstawowe tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozoficzną dotyczącą filozofii Wittgensteina, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach. W znacznym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna odstawową terminologię filozoficzną dotyczącą filozofii Wittgensteina, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego i jego dyskusji

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie czytać tekstów z filozofii

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie czytać teksty z filozofii

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco czytać teksty z filozofii

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo czytać teksty z filozofii

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tekstem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Bieżące przygotowywanie pytań do wykładów oraz notatek na ćwiczenia

4. Udział w egzaminie ustnym (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem kursu jest analiza spuścizny filozoficznej Ludwiga Wittgensteina w perspektywie historycznej i problemowej. Poszczególne poglądy filozoficzne Wittgensteina będą analizowane w kontekście pytań o relację jaka zachodzi pomiędzy zdaniem a faktem oraz regułą i jej zastosowaniem.

Pełny opis:

Celem kursu jest analiza spuścizny filozoficznej Ludwiga Wittgensteina w perspektywie historycznej i problemowej. Poszczególne poglądy filozoficzne Wittgensteina będą analizowane w kontekście pytań o relację jaka zachodzi pomiędzy zdaniem a faktem oraz regułą i jej zastosowaniem. Zwrócimy uwagę na napięcia obecne w myśli wiedeńczyka oraz na aporie na które natrafiał. Analiza będzie przeprowadzona w odniesieniu do głównych nurtów interpretacyjnych myśli Wittgensteina (Wolniewicz; Baker, Hacker; Kripke; Hintikka, "New Wittgenstein", Soin).

Literatura:

Pisma Ludwiga Wittgensteina:

TS 213 – The Big Typescript, in: Wiener Ausgabe Band 11, von Michael Nedo,

Wien 2000.

Dociekania filozoficzne, tłum B. Wolniewicz, Warszawa 2004.

Dzienniki 1916-1914, tłum. M. Poręba, Warszawa1999.

Kartki, tłum. S. Lisiecka, Warszawa 1999.

Niebieski i brązowy zeszyt, tłum. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 1998.

O pewności, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001.

Some Remarks on Logical Form, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 9 (1929), 162-171.

Ruch myśli, Dzienniki 1930-1932, 1936-1937, tłum. Robert Reszke, Warszawa

2002.

Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2004.

Uwagi o kolorach, tłum. R. Reszke, Warszawa 1998.

Uwagi o podstawach matematyki, tłum. M. Poręba, Warszawa 2000.

Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Anscombe, G. E. M., An Introduction to Wittgenstein’s “Tractatus”, London 1959.

Baker G. P., Hacker P. M. S., Volume 1 of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations: Wittgenstein. Understanding and Meaning. Part I Essays, Blackwell 2005.

Essays on Wittgenstein’s “Tractatus”, ed: I. M. Copi, R. W. Beard, London 1966.

Metafizyka jako cień gramatyki. Późna filozofia Ludwiga Wittgenstein, red: A. Chmielewski, A. Orzechowski, Wrocław 1996.

Glock H.-J., Słownik Wittgensteinowski, tłum. M. Hernik, M. Szczubiałka, Warszawa 2001.

Hacker P. M. S., Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, Oxford 1986.

The New Wittgenstein, ed. A. Crary, R. Read, London 2000.

Hintikka M. B., Hintikka J., Inwestigating Wittgenstein, Oxford 1986.

Kripke S., Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, Cambridge, 1982.

Soin M., Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001.

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)