Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium tekstów filozoficznych: Philosophy of cognitive science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-TRA-P21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: Philosophy of cognitive science
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06;

Skrócony opis:

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii kognitywistyki.

Pełny opis:

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii kognitywistyki. Będziemy czytać fragmenty najnowszej literatury, analizować wykorzystane w nich zasoby pojęciowe oraz dyskutować nad niektórymi problemami w nich omawianymi. Podstawowym celem zajęć będzie tłumaczenie tekstów, niemniej sprawne tłumaczenie tekstów, musi być oparte na zrozumieniu ich sensu i zamiarów autora. Z tego powodu translatorium będzie wykorzystywać elementy konwersatorium.

Literatura:

Cowley, S. J. (2015). How peer-review constrains cognition:on the front line

in the knowledge sector. Front. Psychol.6:1706. doi:10.3389/fpsyg.2015.01706.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii kognitywistyki w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii kognitywistyki, z uwzględnieniem argumentacji na jej rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Punkty ECTS - 4

1 – udział w zajęciach – 30

1 – przygotowanie do zajęć – 30

1 – samodzielne tłumaczenie tekstu – 40

Suma godzin 100 (100 : 25 =4)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej anglojęzycznej terminologii filozofii kognitywistyki w języku angielskim, w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstu; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez czytanych autorów w tym argumentacji na ich rzecz.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową anglojęzyczną terminologię filozofii kognitywistyki w języku angielskim, w ograniczonym stopniu rozumie analizowany tekst; student słabo zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz ich argumentację. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozofii kognitywistyki w języku angielskim, w dużym stopniu rozumie analizowany tekst; student zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz stosowaną przez nich argumentację. Student jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozofii kognitywistyki w języku angielskim, doskonale rozumie analizowany tekst; student dokładnie zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć tekstu z filozofii kognitywistyki z języka angielskiego na język polski

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć teksty z filozofii kognitywistyki z języka angielskiego na język polski

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco przetłumaczyć teksty z filozofii kognitywistyki z języka angielskiego na język polski

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i bezbłędnie przetłumaczyć teksty z filozofii kognitywistyki z języka angielskiego na język polski

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tłumaczeniem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i nie umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad tłumaczeniem i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii kognitywistyki.

Pełny opis:

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii kognitywistyki. Będziemy czytać fragmenty najnowszej literatury, analizować wykorzystane w nich zasoby pojęciowe oraz dyskutować nad niektórymi problemami w nich omawianymi. Podstawowym celem zajęć będzie tłumaczenie tekstów, niemniej sprawne tłumaczenie tekstów, musi być oparte na zrozumieniu ich sensu i zamiarów autora. Z tego powodu translatorium będzie wykorzystywać elementy konwersatorium.

Literatura:

Cowley, S. J. (2015). How peer-review constrains cognition:on the front line

in the knowledge sector. Front. Psychol.6:1706. doi:10.3389/fpsyg.2015.01706.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii, filozofii nauki i teorii poznania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.