Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSFang: Killing humans. Ethical issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-C21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSFang: Killing humans. Ethical issues
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06;

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności aborcji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności eutanazji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności kary śmierci?

• Co uzasadnia użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

• Kogo wolno/należy zabijać podczas prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim zakresie dopuszczalne jest narażanie osób cywilnych na śmierć w wyniku prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim stopniu za agresywną politykę przywódców własnego państwa odpowiadają obywatele?

• Jaki model etyki obowiązuje w przypadku w wojny totalnej (II wojna światowa)?

• Z czego wynika całkowity zakaz terroryzmu?

Literatura:

Ch.Kaczor, "The Ethics of Abortion. Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice", Routladge, New York&London, 2015 (fragments).

M. Somerville, Death talk. The Case against Euthanasia and Physician-Assisted Suicide, McGill-Queen’s University Press 2014, (fragments).

M. H. Kramer, The Ethics of Capital Punishment A Philosophical Investigation of Evil andIts Consequences, Oxford University Press, 2011, (fragments).

Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004, (fragments).

Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015, (fragments).

J. McMahan, "TheEthics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733, (fragments).

C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism "Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - pogłębione rozumienie problematyki związanej z etycznymi ocenami działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy etycznych dylematów wokół aborcji/eutanazji/kary śmierci/zabijania na wojnie.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń argumentacji na rzecz obrony ludzkiego życia/teorii wojny sprawiedliwej w jej historycznych i współczesnych sformułowaniach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o aktywne uczestnictwo w konwersatorium oraz przedłożenie jednej pracy pisemnej (1500 słów) dotyczącej tematyki przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności aborcji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności eutanazji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności kary śmierci?

• Co uzasadnia użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

• Kogo wolno/należy zabijać podczas prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim zakresie dopuszczalne jest narażanie osób cywilnych na śmierć w wyniku prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim stopniu za agresywną politykę przywódców własnego państwa odpowiadają obywatele?

• Jaki model etyki obowiązuje w przypadku w wojny totalnej (II wojna światowa)?

• Z czego wynika całkowity zakaz terroryzmu?

Literatura:

Ch.Kaczor, "The Ethics of Abortion. Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice", Routladge, New York&London, 2015 (fragments).

M. Somerville, Death talk. The Case against Euthanasia and Physician-Assisted Suicide, McGill-Queen’s University Press 2014, (fragments).

M. H. Kramer, The Ethics of Capital Punishment A Philosophical Investigation of Evil andIts Consequences, Oxford University Press, 2011, (fragments).

Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004, (fragments).

Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015, (fragments).

J. McMahan, "TheEthics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733, (fragments).

C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism "Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki filozoficzno-moralnej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności aborcji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności eutanazji?

• Jakie są argumenty za i przeciw dopuszczalności kary śmierci?

• Co uzasadnia użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

• Kogo wolno/należy zabijać podczas prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim zakresie dopuszczalne jest narażanie osób cywilnych na śmierć w wyniku prowadzenia operacji wojskowych?

• W jakim stopniu za agresywną politykę przywódców własnego państwa odpowiadają obywatele?

• Jaki model etyki obowiązuje w przypadku w wojny totalnej (II wojna światowa)?

• Z czego wynika całkowity zakaz terroryzmu?

Literatura:

Ch.Kaczor, "The Ethics of Abortion. Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice", Routladge, New York&London, 2015 (fragments).

M. Somerville, Death talk. The Case against Euthanasia and Physician-Assisted Suicide, McGill-Queen’s University Press 2014, (fragments).

M. H. Kramer, The Ethics of Capital Punishment A Philosophical Investigation of Evil andIts Consequences, Oxford University Press, 2011, (fragments).

Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004, (fragments).

Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015, (fragments).

J. McMahan, "TheEthics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733, (fragments).

C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism "Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki filozoficzno-moralnej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)