Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Philosophy on pleasure

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-PT22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: Philosophy on pleasure
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1u9BiLfhYOjIWdO5FnM85sYcSA959CyK3oTK_co5FRo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=93d52027-5975-47c5-baff-67ee27054938&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06;

Wymagania wstępne:

The student knows the history of philosophy at a very basic level, knows the basic issues of psychology, ethics and theory of knowledge.

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize the student with the philosophical issue of pleasure both in the historical and systematic course. The lecture will include an overview of historical positions on the nature of pleasure, its functions in the psychological and moral life of a person, as well as an overview of the positions discussed today, especially within the Anglo-Saxon analytical philosophy and cognitive science.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize the student with the philosophical issue of pleasure both in the historical and systematic course. The lecture will include an overview of historical positions on the nature of pleasure, its functions in the psychological and moral life of a human being. The histotic part of the lecture will concern, first of all, the ancient period, Plato in particular, as well as Aristotle and Epicurus. Additionally, the lecture will present an overview of the positions discussed today, especially within Anglo-Saxon analytical philosophy and cognitive science. Among the systematic issues, the following problems will be discussed: intentionality, motivation, pleasure as emotions, pleasure as beliefs and others. In addition, the lecture will also present the issue of pleasure in the social and cultural context.

Literatura:

1. W. B. Zieliński, Przyjemność jako źródło wspólnoty

2. A. Lowen, Przyjemność : kreatywne podejście do życia

3. P. Bloom, Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy?

4. Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych, red. Urszula Woźniak.

5. Homo, qui sentit : ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu / pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego

6. Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej.

7. K. Kekes, Enjoyment : the moral significance of styles of life

9. Archibald D. Hart, Thrilled to death : how the endless pursuit of pleasure is leaving us numb

10. B. Levin, Enthusiasms

11. O rozkoszach wszelakich... : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski.

12. Platon, Fileb

13. P. Martin, Seks, narkotyki i czekolada,

14. K. de Lazari-Radek, Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej

15. M. Smolak, Peri hēdonēs czyli O przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa : studium egzegetyczne

16. A. Pacewicz, Hedone: koncepcja przyjemności w filozofii Platona

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki. Student zna i rozumie w stopniu rozszerzonym główne kierunki podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz zależności zachodzące między tymi kierunkami. Potrafi wykrywać złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określać relacje między tymi zależnościami. Potrafi precyzyjnie formułować w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawiać tezy i krytycznie je komentować. Student potrafi przygotowywać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii. Student jest gotów do uwzględniania donioslego znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Written exam in the form of a single-choice test.

50% + 1 - 60 = 3

60-67% - 3 +

68-80% - 4

81-90% - 4 +

91- 100% - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1u9BiLfhYOjIWdO5FnM85sYcSA959CyK3oTK_co5FRo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=93d52027-5975-47c5-baff-67ee27054938&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS:

30h - participation in the lecture

60h - independent reading of texts

30 h - preparation for the exam


120h

120h / 30h = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize the student with the philosophical issue of pleasure both in the historical and systematic course. The lecture will include an overview of historical positions on the nature of pleasure, its functions in the psychological and moral life of a human being. The histotic part of the lecture will concern, first of all, the ancient period, Plato in particular, as well as Aristotle and Epicurus. Additionally, the lecture will present an overview of the positions discussed today, especially within Anglo-Saxon analytical philosophy and cognitive science. Among the systematic issues, the following problems will be discussed: intentionality, motivation, pleasure as emotions, pleasure as beliefs and others. In addition, the lecture will also present the issue of pleasure in the social and cultural context.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize the student with the philosophical issue of pleasure both in the historical and systematic course. The lecture will include an overview of historical positions on the nature of pleasure, its functions in the psychological and moral life of a human being. The histotic part of the lecture will concern, first of all, the ancient period, Plato in particular, as well as Aristotle and Epicurus. Additionally, the lecture will present an overview of the positions discussed today, especially within Anglo-Saxon analytical philosophy and cognitive science. Among the systematic issues, the following problems will be discussed: intentionality, motivation, pleasure as emotions, pleasure as beliefs and others. In addition, the lecture will also present the issue of pleasure in the social and cultural context.

Literatura:

1. W. B. Zieliński, Przyjemność jako źródło wspólnoty

2. A. Lowen, Przyjemność : kreatywne podejście do życia

3. P. Bloom, Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy?

4. Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych, red. Urszula Woźniak.

5. Homo, qui sentit : ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu / pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego

6. Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej.

7. K. Kekes, Enjoyment : the moral significance of styles of life

9. Archibald D. Hart, Thrilled to death : how the endless pursuit of pleasure is leaving us numb

10. B. Levin, Enthusiasms

11. O rozkoszach wszelakich... : od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski.

12. Platon, Fileb

13. P. Martin, Seks, narkotyki i czekolada,

14. K. de Lazari-Radek, Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej

15. M. Smolak, Peri hēdonēs czyli O przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa : studium egzegetyczne

16. A. Pacewicz, Hedone: koncepcja przyjemności w filozofii Platona

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)