Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: History and Philosophy of Evolutionism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-WA22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: History and Philosophy of Evolutionism
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06;

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z wybranymi postaciami i zagadnieniami historii biologii ewolucyjnej oraz przedstawienie ich w odpowiednim kontekście filozoficznym. Zajęcia będą połączeniem wykładu i krytycznej analizy tekstów źródłowych.

Pełny opis:

W trakcie wykładu słuchacze będą mieli okazje zapoznać się z wybranymi myślicielami, którzy wpłynęli na rozwój biologii ewolucyjnej. W trakcie zajęć skupimy się na omawianiu postaci do tej pory marginalizowanych w historiografii, aby ukazać zupełnie inną perspektywę procesu formowania się współczesnej biologii. Słuchacze będą mieli okazję przeczytać prace myślicieli, którzy zostali zapomniani, albo umyślnie pominięci, przez współczesny „mainstream” naukowy i dopiero od niedawna na nowo wzbudzili zainteresowanie filozofów i historyków nauki.

Zajęcia będą połączeniem wykładu oraz krytycznej analizy tekstów. Na wybrane zajęcia zostanie zadany tekst do wspólnego omówienia i przeanalizowania. Zadawane teksty będą miały zarówno charakter tekstów źródłowych z XIX i początku XX wieku, jak również współczesnych tekstów filozoficznych i historycznych prezentujących nowe spojrzenie na problematykę rozwoju myśli ewolucyjnej. Pozostałe zajęcia będą miały charakter wykładu informacyjnego, w trakcie którego student będzie miał okazję poznać na ogół ignorowaną historię rozwoju biologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bowler P. J., The eclipse of Darwinism. Anti-Darwinian evolution theories in the decades around 1900, The John Hopkins University Press, Baltimore – London 1992.

Mayr E., The growth of biological thought. Diversity, Evolution, and Inheritance, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge – London 1982.

Literatura uzupełniająca

Wagner, M. J. Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, Liberi Libr 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godzin]:

- udział w wykładzie: 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 60 godz

- przygotowanie do wykładów, czytanie tekstów: 60 godz.

- konsultacje - 0-30 godz

Suma godzin (średnio): 180 [180/30 (25) = 6]

Liczba punktów ECTS: 6

Wiedza:

1. student zna i rozumie historyczny kontekst poglądów filozoficznych i biologiccznych prezentowanych na wykładzie

2. student zna idee i argumenty używane w dyskusjach z zakresu filozofii biologii;

3. student rozumie i rozpoznaje problemy związane z historyczną i współczesną problematyką ewolucjonistyczną.

Umiejętności:

1. student czyta i interpretuje teksty historyczne i bieżące dotyczące problematyki związanej z biologią ewolucyjną;

2. student dostrzega i rozpoznaje problemy filozoficzne związane z koncepcją ewolucji w biologii.

Kompetencje:

1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii i historii biologii;

2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie problematyki filozoficznej prezentowanej na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Głównymi metodami będą wykład problemowy i wykład konwersatoryjny.

Wyklad zakończy się egzaminem ustnym - od jego wyniku będzie uzależniona ocena końcowa.

Wiedza:

- 2 (ndst ..): Student nie zna podstawowych terminów, pojęć i teorii ewolucji omawianych na kursie

- 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia i teorie związane z filozofią biologii, ale nie potrafi szczegółowo omówić tych zagadnień w ich kontekście historycznym

- 4 (db.): Student identyfikuje filozoficzne problemy ewolucjonizmu i omawia poprawnie wybrane zagadnienia z zakresu filozofii i historii biologii

- 5 (bdb.): Student jest dobrze zorientowany w problematyce ewolucjonizmu i potrafi go łączyć ze współczesnymi dyskusjami filozoficznymi

Umiejętności

- 2 (ndst ..): Student nie potrafi zinterpretować i porównać głównych problemów z zakresu filozofii i historii biologii

- 3 (dst.): Student potrafi odnieść się do niektórych zagadnień związanych z filozofią biologii, ale nie potrafi ich powiązać z okresem historycznym, w którym powstały, ani z myślicielami zajmującymi się tymi zagadnieniami

- 4 (db.): Student potrafi poprawnie wskazać i wyjaśnić historyczne związki między problemami filozofii biologii a rozwojem ewolucjonizmu

- 5 (bdb.): Student potrafi krytycznie omówić zagadnienia poruszane w trakcie wykładu, a także ustosunkować się do nich i poprawnie uzasadnić swoje stanowisko

Kompetencje:

Student ma świadomość historycznych korzeni współczesnych problemów filozoficznych związanych z teorią ewolucji. Student ma wiedzę o rozwoju ewolucjonizmu i jego filozoficznych konotacjach.

Szczegóły zostaną podane w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godzin]:


- udział w wykładzie: 30 godz.


- przygotowanie do zaliczenia: 60 godz


- przygotowanie do wykładów, czytanie tekstów: 60 godz.


- konsultacje - 0-30 godz


Suma godzin (średnio): 180 [180/30 (25) = 6]


Liczba punktów ECTS: 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)