Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje L

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-PDEDL
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje L
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1my8a3mnol7eqVf244nQantiamMAxWiGyQFpm-7_46Y1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ad86020f-6fb9-4695-9bb0-f6d9a62d2177&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W07 FI1_W12

FI1_U07 FI1_U09

FI1_K03 FI1_K05


Skrócony opis:

Przygotowanie tez do egzaminu lic.

Pełny opis:

Dyskusje ze studentami na temat tez do egzaminu lic. Opracowanie i weryfikacja tez.

Literatura:

Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Kraków 1992.

Encyclopedia of Philosophy. Donald M. Borchert (red.). Thomson Gale 2006,

Kołakowski L., Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii [w:] L. Kołakowski (red.), Kultura i fetysze. Powszechna Encyklopedia Filozofii.

Filozofia. Podstawowe pytania. Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach (red.). Warszawa1995

Bertrand Russell: Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa 2000.

Stefan Swieżawski: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa - Wrocław2000

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student zna zasanicze pojecia i nurty filozoficzne EK_2 zna główne paradygmaty uprawiania filozofii EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów filozoficznych.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii problemów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest dyscyplina filozofia ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym filozofia i zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę poznania filozoficznegi, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w w zagadnueniach filozoficznych, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu duchowości ateistycznej, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestiach filozofcznych.

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: prezentacja samodzielna tez.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Filcek
Prowadzący grup: Martyna Filcek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1my8a3mnol7eqVf244nQantiamMAxWiGyQFpm-7_46Y1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ad86020f-6fb9-4695-9bb0-f6d9a62d2177&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)