Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z historii filozofii 3 - konsultacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-SEMLHF3
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z historii filozofii 3 - konsultacje
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_W17

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy tekstu filozoficznego, poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego. Również student zapozna się z zasadami pisania streszczeń, syntez oraz nauczy się poprawnie formułować własne wypowiedzi z zakresu historii filozofii.

Następnie, student nauczy się pisać poprawny pod względem edytorsko-formalnym tekst filozoficzny. Zapozna się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Swieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 2005.

Czerkawski J., Gilsonowska koncepcja historii filozofii, w: "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) 1, s. 61-72.

Gogacz M., W sprawie koncepcji historii filozofii, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 3, s. 53-57.

Gogacz M., O pojęciu i metodzie historii filozofii, w: "Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 1/2, s. 76-80.

Nowik A.M., Metodyka analizy tekstu filozoficznego, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. nauk. Tadeusz Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 89-108.

Literatura uzupełniająca:

Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997.

Ozorowski M., Przewodnik dla piszących pracę naukową – skrypt do użytku wewnętrznego dla studentów UKSW, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Student wie czym jest dyscyplina historii filozofii, zna jej zagadnienia i zasady uprawiania, zna przedstawicieli, zna argumenty przemawiające za potrzeba uporawiania historii filozofii. Zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i typu pozafilozoficznego

UMIEJĘTNOŚCI

Student analizuje i interpretuje teksty filozoficzne, właściwie określa zawartą w nich problematykę, ocenia ich wartość, umie wskazać epoke i nurty filozoficzne; umie przedstawiać określoną problematykę w postaci referatu lub prezentacji; podejmuje merytoryczną dyskusję z zakresu historii filozofii.

KOMPETENCJE

Student zachowuje otwartość na argumenty osób uznających i odrzucających potrzebę uprawiania historii filozofii; rozumie potrzebę prowadzenia badań w zakresie historii filozofii.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do zajęć - 30

pisanie pracy - 30

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena obejmuje:

- obecność na konsultacjach i przygotowanie do nich - 1/3 oceny

- oddanie pracy dydplomowej (2/3 oceny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)