Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia społecznego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-ERS2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia społecznego 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W05 FI2_W16

FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16

FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08


Ćwiczenia:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W05 FI2_W15

FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16

FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę etyki społeczniej rozumianej jako nauka filozoficzna zmierzająca do sformułowania podstawowych zasad i opartych na nich norm i ocen moralnych obowiązujacych w sferze stosunków miedzy podmiotami społecznymi (osobami pełniącymi różnorodne role społeczne).

Pełny opis:

Kurs wprowadza studentów w problematykę etyki społecznej i jako taki stanowi kontynuację prezentacji kluczowych kwestii badawczych podejmowanych w szeroko rozumianej filozofii moralnej (metaetyka, etyka ogólna, etyka szczegółowa/etyka życia indywidualnego). W części drugiej kursu dokonany zostanie przegląd koncepcji wspólnot społecznych wykraczających poza elementarne relacje międzyludzkie (małżeństwo/ rodzina). Analizie poddane zostanie w pierwszym rzędzie zjawisko wspólnot narodowych. Następnie omówione zostaną istota, właściwości i cele państwa, koncepcje prawa stanowionego, formy i rodzaje nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz koncepcje praw człowieka. Końcowym obszarem tematycznym będzie etyka społeczności międzynarodowej obejmująca spory wokół warunków dopuszczalności przemocy militarnej, sposobów przeciwstawianie się działalności terrorystycznej oraz etycznych aspektów komunikacji międzykulturowej.

Literatura:

Ślipko T., Zarys etyk szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student nazywa i charakteryzuje podstawowe filozoficzne koncepcje życia społecznego, zna główne pojęcia i idee z zakresu etyki społecznej, wymienia i omawia moralne cele i zasady więzi społecznych oraz normy regulujące struktury społeczne, rozróżnia poszczególne społeczności, definiuje je i tłumaczy ich prawa oraz obowiązki moralne

Umiejętności: student, pracując indywidualnie i grupowo, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i poddaje je krytyce, dowodzi istnienia i konieczności realizacji moralnych zasad życia społecznego, pokazuje, jak prawa i obowiązki poszczególnych społeczności łączą się z personalistyczną wizją człowieka

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu etyki społecznej, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące współczesnych społeczeństw, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o tematyce społecznej, ma świadomość moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nim partycypacja w poszczególnych społecznościach, jest wrażliwy na moralny wymiar więzi międzyludzkich, dostrzega relacje między rozwojem moralnym a dojrzałym, aktywnym i autentycznym uczestniczeniem w życiu społecznym.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 40

przygotowanie prezentacji - 5

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS - 5

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość problematyki będącej przedmiotem lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)