Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne koncepcje człowieka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-FKC2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne koncepcje człowieka 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02; FI2_W04; FI2_W09; FI2_W10;

FI2_U03; FI2_U07; FI2_U16; FI2_U17; FI2_U18;

FI2_K01; FI2_K06; FI2_K07;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Zajęcia nie są jednak planowane jako wykład historyczny; raczej koncentrują się na ukazaniu obecności tematyki antropologii filozoficznej w rozmaitych wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych itd. W zamierzeniu zajęć jest to, aby student potrafił dostrzec rozmaite (najczęściej ukryte) filozoficzne założenia dotyczące natury człowieka w rozmaitych teoriach filozoficznych, politycznych, prawnych, medycznych itd..

Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Literatura:

1. W. Osiatyński, Prawa człowieka i inne wartości, w: tenże, Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011, s. 290-330.

2. Z. Freud, Kultura źródłem cierpień, w: tenże, Pisma społeczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 163-228.

3. H.G. Gadamer, Człowiek i język (ze zbioru Rozum, słowo, dzieje)

4. a). N. Postman, Technopol (fragmenty)

b). M. Heidegger, Pytanie o technikę

5. a). E. Levinas, Transcendencja i pojomowalność

b) Possenti, Religia i życie publiczne

6. a. C. Levi-Strauss, Rodzina

b. Ch. Delsol, Relacja i dystans (z książki Czym jest człowiek)

7. M. Foucault, Wstęp do Historii szaleństwa

8. J. Maritain, Człowiek i państwo

9. a) Augustyn, Wyznania

b) R. Ingarden, Człowiek i czas (z Książeczki o człowieku)

10. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa

11. a) Arystoteles, Polityka

b) H. Arendt, Vita activa i epoka nowożytna, w: taż, Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 269-329.

12. J. Tischner, Myślenie według wartości

13. M. Heller, Filozofia nauki

14. J. Hospers, Sens życia, w: tenże, Wprowadzenie do analizy filozoficznej

15. a) F. Fukuyama, Koniec człowieka (fragmenty)

b) Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1) student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

2) zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi w zakresie filozofii człowieka

3) ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin antropologicznych

4)zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei antropologicznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

5) zna metody interpretacji tekstu filozoficznego z zakresu filozofii człowieka

UMIEJĘTNOŚCI:

1) trafnie definiuje pojęcia języka potocznego w zakresie koncepcji filozofii człowieka i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach

2)słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych w zakresie koncepcji filozofii człowieka

3) analizuje argumenty filozoficzne w obszarze koncepcji filozofii człowieka, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia

KOMPETENCJE:

1) efektywnie organizuje własną pracę z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

2) wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

Udział w wykładzie - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 35 godz.

suma godzin: 150 [150 : 30 (25) = 5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena za obecność na zajęciach poświadczoną wpisem na listę obecności

15-13 obecności - 5

12-10 obecności - 4

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. ocena z egzaminu ustnego; aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń do wykładu

Ocena końcowa jest sumą ważoną z oceny z p. 1 (1/3) i oceny z p. 2 (2/3)"

Egzamin pisemny w formie testu wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Człowiek i prawo: prawa człowieka (społeczne, polityczne, obywatelskie)

2. Człowiek i kultura, wielokulturowość; Czym jest kultura?

3. Człowiek i język; język ludzki a komunikowanie się zwierząt. Komunikacja, przedstawianie, wyrażanie.

4. Człowiek i technika. Człowiek jako homo technicus. Racjonalność kontra technika, wytwory techniki a życie człowieka. Technika w życiu człowieka.

5. Człowiek i religia. Koncepcja homo religiosus a potrzeba transcendencji; religia a teorie polityczne.

6. Człowiek i rodzina (funkcjonalistyczne ujęcie i strukturalistyczne)

7. Człowiek a szaleństwo;

8. Człowiek a państwo

9. Człowiek a czas

10. Człowiek i historia. (człowiek w historii i historia człowieka; czy człowiek zmienił się od czasów Sokratesa?)

11. Człowiek a polityka. Człowiek-obywatel państwa.

12.Człowieka i wartości (uniwersalne, subiektywne).

13. Człowiek a nauka

14. Czy życie ludzkie ma sens? Pytanie o sens ludzkiej egzystencji.

15.Koniec człowieka

Pełny opis:

1.Człowiek i prawo: prawa człowieka (społeczne, polityczne, obywatelskie)

2. Człowiek i kultura, wielokulturowość; Czym jest kultura?

3. Człowiek i język; język ludzki a komunikowanie się zwierząt. Komunikacja, przedstawianie, wyrażanie.

4. Człowiek i technika. Człowiek jako homo technicus. Racjonalność kontra technika, wytwory techniki a życie człowieka. Technika w życiu człowieka.

5. Człowiek i religia. Koncepcja homo religiosus a potrzeba transcendencji; religia a teorie polityczne.

6. Człowiek i rodzina (funkcjonalistyczne ujęcie i strukturalistyczne)

7. Człowiek a szaleństwo;

8. Człowiek a państwo

9. Człowiek a czas

10. Człowiek i historia. (człowiek w historii i historia człowieka; czy człowiek zmienił się od czasów Sokratesa?)

11. Człowiek a polityka. Człowiek-obywatel państwa.

12.Człowieka i wartości (uniwersalne, subiektywne).

13. Człowiek a nauka

14. Czy życie ludzkie ma sens? Pytanie o sens ludzkiej egzystencji.

15.Koniec człowieka

Literatura:

1. G. Haeffner, Pytanie o właściwy punkt wyjścia, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

2. T. Williams, J. O. Bengtsson, Personalism, The Stanford Encyklopedia of Philosophy, ed. E. Zalta 2014.

4. Ch. Taylor, Pojęcie osoby, w: Filozofia podmiotu, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

5.G . Haeffner, Uspołecznienie , w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.G

6. G. Haeffner, Pierwiastek duchowy, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

7. G. Haeffner, Wiedza, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

8. R. Piłat, Wstęp oraz Przyczyny aporetyczności samowiedzy, w: Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

9. V. Dusek, Natura człowieka: narzędzia czy język?, w: Wprowadzenie do filozofii techniki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

10. J. Jagiełło, Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger-Plessner). Studium historyczno-analityczne, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka pochodzących z różnych dyscyplin filozofii (etyki, metafizyki, ontologii).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.