Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WW: Filozofia polityki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-FPO2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WW: Filozofia polityki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W05 FI2_W16 FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16 FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08


Skrócony opis:

Szerokie i komplementarne zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami jakie wynikają z filozofii politycznej – przedmiotu opartego o filozoficzną refleksję nad historią myśli polityczno-społecznej jaka dokonała się w kulturze europejskiej. Słuchacze poprzez zajęcia, czytanie i analizę tekstów źródłowych winni, z jednej strony dobrze zaznajomić się z myślą polityczną starożytności, z drugiej zrozumieć, iż polityka jest jedną z dziedzin ściśle związanych z praktycznym wymiarem filozofii. Relacje społeczne, ich odniesienia i funkcje domagają się zrozumienia i ujęcia w formuły praw i zasad, u fundamentu których zawsze znajduje się określona wizja człowieka, państwa, świata i wartości.

Pełny opis:

Filozofia polityki - szerokie i komplementarne zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami jakie wynikają z filozofii politycznej – przedmiotu opartego o filozoficzną refleksję nad historią myśli polityczno-społecznej jaka dokonała się w kulturze europejskiej. Słuchacze poprzez zajęcia, czytanie i analizę tekstów źródłowych winni, z jednej strony dobrze zaznajomić się z myślą polityczną starożytności, z drugiej zrozumieć, iż polityka jest jedną z dziedzin ściśle związanych z praktycznym wymiarem filozofii. Relacje społeczne, ich odniesienia i funkcje domagają się zrozumienia i ujęcia w formuły praw i zasad, u fundamentu których zawsze znajduje się określona wizja człowieka, państwa, świata i wartości. Często od tego, jaka jest owa teoretyczna podbudowa „praktycznej inżynierii społecznej”, zależy ocena i uzasadnienie wielkich politycznych przedsięwzięć człowieka. Filozoficzna refleksja nad działaniami i społecznymi konsekwencjami wspólnot ludzkich, sprawia, że filozofia staje się swego rodzaju zwierciadłem samopoznania polityki i jej rezultatów, pozwala rozpoznać i zdefiniować takie pojęcia jak – dobro i zło, godziwy i niegodziwy, prawy i zbrodniczy, legalny i nielegalny.

Literatura:

Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, F. Petit, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 2002

Marcin Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008

J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002

Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Voucher, P. Kelly, tłum. A. Dabrowska, T. Sieczkowski, Kraków 2008

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I i II, red. S. Filipowicz, A. Mielczarek, Warszawa 2005

Słownik społeczny, red. Bogdan Szlachta, Kraków: WAM 2004

Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005

Globalizacja polityki światowej. Red. J. Baylisa, S. Smitha, Kraków 2008

M. Mankowicz, Demokracja. Zasady procedury, instytucje, Kraków 2006

Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec, Warszawa 2009

Jan Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001

Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej,

Stanisław Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w świecie rozumu, Warszawa 2010

Historia myśli ustrojowej i społecznej, red. Jaskólski Michał, Barwicka-Tylek Iwona, Jacek Malczewski,

Filozofia i polityka w XX w., red. M. Szulakiewicz, Aureus, Kraków 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student definiuje dziedzinę wiedzy jaką jest filozofia polityki, zna konotacje jakie wiążą się z tym obszarem wiedzy, potrafi opisać zależności jakie zachodzą pomiędzy filozofią a teoriami politycznymi. Identyfikuje i właściwie charakteryzuje treści związane z pojęciem filozofii polityki i roli jaką we współczesnej kulturze odgrywa myślenie polityczne. Potrafi wymienić i opisać teorie polityczne przedstawione na zajęciach (od średniowiecza do współczesności). Student umie wskazać podstawowych twórców i myślicieli związanych z teoriami filozofii polityki, opisać i wymienić główne idee i zinterpretować ich filozoficzne i społeczne konotacje. Prezentuje znajomość źródeł i paradygmatów filozoficznych jakie stały się podstawą dla określonych pomysłów i wizji polityczno-społecznych.

Umiejętności: słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych i politycznych przedstawianych na poszczególnych wykładach. Potrafi ocenić wartość poznawczą podanych treści, zinterpretować je i zweryfikować związek pomiędzy treściami filozoficznymi a ideami politycznymi. Właściwie analizuje i ocenia informacje podane na zajęciach (konteksty myśli filozoficznej) porządkując ich związek z ideami społecznymi i politycznymi. Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzno-polityczną. Zna, weryfikuje i ocenia argumenty filozoficzne i konstruuje na ich podstawie interpretację rozwiązań politycznych i projektów życia społecznego.

Kompetencje: Student krytycznie odnosi się do zaprezentowanych treści, wyraża swoje opinie na temat poznanych tez i potrafi je uzasadnić intelektualnie. Student jest zorientowany w implikacjach rodzących się na styku treści filozoficznych i politycznych. Wyciąga wnioski z poznanych treści wykazując orientację w refleksji nad, opartymi na ideach filozoficznych, projektami życia politycznego i ich konsekwencjami w życiu społecznym. Dzięki poznanym treściom i na podstawie uchwyconych związków pomiędzy kategoriami filozoficznymi a projektami politycznymi, student samodzielnie formułuje oceny poszczególnych koncepcji politycznych. Student rozumie i jest zdolny przedstawić filozoficzne inspiracje jakie towarzyszyły wielkim wizjom koncepcji ustrojowych, za pomocą których filozofowie pragnęli rozwiązać partykularne problemy społeczności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin ustny na podstawie treści wyłożonych na wykładzie, dobra znajomość treści zadanej na początku roku akademickiego lektury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z Filozofii polityki jest zaliczenie ćwiczeń z Filozofii polityki.

Ćwiczenia: Egzamin pisemny z treści tekstów omawianych na ćwiczeniach z Filozofii polityki w czasie zajęć prowadzonych w semestrze.

Wiedza:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi podać definicji filozofii polityki, nie rozróżnia dziedzin nauk politycznych i filozofii, nie zna głównych paradygmatów uprawiania filozofii polityki. Nie zna treści lektury obowiązkowej. Nie chodził na wykłady.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest filozofia polityki, potrafi podać definicje przedmiotu wraz z ich poprawnym omówieniem, nie potrafi jednak ukazać historycznych źródeł i specyfiki ani szczegółowo omówić przedstawicieli poszczególnych koncepcji filozoficzno-politycznych. Zna i rozumie podstawowe koncepcje filozofii polityki od starożytności do średniowiecza i potrafi wskazać ich przedstawicieli. Nie przyswoił sobie treści zawartych w lekturach obowiązkowych.

- na ocenę 4 (db.): dobrze ukazuje specyfikę filozofii kultury, potrafi wskazać i omówić związki filozofii z polityką, naukami społecznymi i politologicznymi. Dobrze opisuje i wyjaśnia idee prezentowane przez poszczególne koncepcje filozoficzno-polityczne, (od średniowiecza do współczesności), wymienia ich przedstawicieli. Dobrze zna treści zawarte lekturach obowiązkowych.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest filozofia kultury, zna jej przedstawicieli. Bardzo dobrze opisuje i wyjaśnia poszczególne koncepcje filozoficzno-polityczne przedstawione na wykładach, potrafi wymienić ich przedstawicieli (od średniowiecza do współczesności). Wskazuje na związki jakie zachodzą pomiędzy ideami filozoficznymi a projektami politycznymi i społecznymi. Ma doskonałą znajomość źródeł i paradygmatów filozoficznych jakie stały się podstawą dla określonych pomysłów i wizji polityczno-społecznych. Doskonale zna treści zawarte w lekturach obowiązkowych.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi ocenić wartości poznawczej zawartej w treściach przedstawionych na wykładach. Nie analizuje idei filozoficzno-politycznych i nie potrafi wskazać związku między filozofią a naukami politycznymi. Nie widzi i nie weryfikuje relacji jaka zachodzi pomiędzy metafizycznymi, antropologicznymi i etycznymi kategoriami a projektami politycznymi.

na ocenę 3 (dst.): student słabo zna treści z filozofii polityki podane na zajęciach, nie potrafi ich właściwie interpretować, słucha ze zrozumieniem ustnego wykładu, ale nie do końca potrafi ocenić jego wartość poznawczą i wyciągnąć wnioski. Ma trudności w uzasadnieniu możliwości zajmowania się przez filozofię ideami i koncepcjami politycznymi. Nie widzi przyczyn i konsekwencji jakie rodzą się na styku filozoficznych idei i propozycji ładu społecznego.

- na ocenę 4 (db.): student dobrze zna i poprawnie interpretuje treści filozoficzne z zakresu filozofii polityki, słucha ze zrozumieniem ustnego wykładu idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Potrafi dobrze weryfikować i oceniać przedstawione propozycje rozwiązań filozoficzno-politycznych, rozpoznaje w ideach filozoficznych przyczyny i źródła projektów społecznych.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale zna treści filozoficzne z zakresu filozofii polityki, zna argumenty filozoficzne na związki pomiędzy filozofią a polityką i życiem społecznym, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Bardzo dobrze analizuje wpływ filozoficznych treści na pomysły i projekty polityczne i społeczne, na podstawie przedstawionych treści wyprowadza wnioski dotyczące związków pomiędzy ideami filozoficznymi a konkretnymi rozwiązaniami politycznymi. Student zrozumie i przedstawia filozoficzne inspiracje jakie towarzyszyły wielkim wizjom koncepcji ustrojowych, za pomocą których filozofowie chcieli rozwiązać partykularne problemy społeczności.

Kompetencje:

Student potrafi ukazać implikacje rodzące się na styku dyscyplin jakimi są filozofia i polityka. Wyciąga wnioski z poznanych treści wykazując orientację w refleksji nad projektami życia społecznego i politycznego, i ich konsekwencjami w konkretnych rozwiązaniach ustrojowych. Zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii i sądów, widzi historyczno-filozoficzne bogactwo pomysłów na poprawę życia społecznego i politycznego. Rozumie konsekwencję ujęcia relacji społecznych w formuły praw i zasad, u fundamentu których zawsze znajduje się określona wizja człowieka, państwa, świata i wartości. Jest zorientowany jaka odpowiedzialność ciąży na pomysłodawcach projektów politycznych i społecznych, ma świadomość bowiem, że od tego, jaka jest teoretyczna podbudowa „praktycznej inżynierii społecznej”, zależy ocena i uzasadnienie wielkich politycznych przedsięwzięć człowieka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)