Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-FPWA1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_W05

FI2_U08

FI2_U09

FI2_K07

Skrócony opis:

Na wykładach spróbuje się podać filozoficzne źródła „oddalania się człowieka od Boga”, a wyrażające się się w takiej postawie jak agnostycyzm, ateizm i sekularyzm.

Pełny opis:

Wykład obejmuje dwa semestry. W semestrze pierwszym zbadamy filozoficzne źródła ateizmu począwszy od okresu Renesansu, aż do pierwszej połowy wieku XIX.

Zwrócimy uwagę również na niektóre filozoficzne próby obrony relacji człowieka do Boga.

Na początkowych wykładach omówi się różne rodzaje współczesnego ateizm oraz rozumienie agnostycyzmu, sekularyzmu, sekularyzacji oraz humanizmu

świeckiego.

Literatura:

- Buckley M. J., "Ateizm w sporze z religią", tłum., M. Frankiewicz,

Kraków 2009.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do

duchowości bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Flew A., “Bóg istnieje”, tłum. R. Pucek, Warszawa 2011.

- Lewis C. S., “Chrześcijaństwo po prostu”, tłum. P. Szymczak,

Poznań 2008.

- Maritain J., "Trzej reformatorzy. Luter-Descartes-Rousseau", tłum.

K. Michalski, Warszawa 1938.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze

europejskiej”, Warszawa 2003.

- Miodoński L., „Filozofia religii Arthura Schopenhauera”, w: „Filozofia”

XXIX, Wrocław 1996.

- Neusch M., „U źródeł współczesnego ateizmu”, tłum. A.

Turowiczowa, Paryż 1980.

- Safranski R., „Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii”, tłum., M.

Falkowski, warszawa 2008.

- Schopnhauer A., „W poszukiwaniu mądrości życia”, t. II., tłum. J.

Garewicz, Kęty 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Student(ka) poznaje i rozumie ważne pojęcia związane z ateizmem i religią, a tym samym z ważnym obszarem współczesnej kultury.

- Zapoznaje się z filozoficznymi przyczynami, które - począwszy do filozofii Renesansu - doprowadziły do ateizmu i postaw do niego zbliżonych, jak np. do religijnego agnostycyzmu, czy panteizmu.

Umiejętności:

- Student(ka) potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji z ateizmem i podobnymi postawami (np. agnostycyzmem, czy z humanizmem świeckim).

- Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne:

- Student(ka) zachowuje otwartość na różne argumenty dotyczące problemu ateizmu, rozumiejąc jego przyczyny i konsekwencje.

- Potrafi wejść w rzeczą dyskusję z osobami reprezentującymi różne światopoglądy.

- Rozumie relację pomiędzy naukami przyrodniczymi, filozofią, a teologią.

- Potrafi odróżnić przejawy i formy religii prawdziwej od tzw. pseudoreligii.

Punkty ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

przygotowanie do zaliczenia - 25

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS – 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria ocenienia:

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z ateizmem.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

- Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)