Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mentoring 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-MEN1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mentoring 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02; FI2_W10;

FI2_U01; FI2_U03;

FI2_U09; FI2_K01;

FI2_K03;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie w sposób rozszerzony miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii; student zna i rozumie wszechstronnie i dogłębnie poglądy wybranych wiodących autorów filozoficznych oraz bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej

Umiejętności: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; student potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji; student potrafi ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów

Kompetencje: jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; student jest gotów do rozpoznawania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywnego rozwiązywania tych problemów

ECTS:

udział w konwersatorium: 30

SUMA GODZIN: 30 [90 : 30 (25) = 1]

LICZBA ECTS: 1

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała
Prowadzący grup: Maciej Bała
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała, Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Maciej Bała, Kordula Świętorzecka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)