Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Wprowadzenie do etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFET-R21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: PSF: Wprowadzenie do etyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Propedeutyki subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę etyczną, zapoznanie z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie czy odpowiedzialność, a także przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu etyki. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych z zakresu etyki, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student rozpoznaje problematykę etyczną i charakterystyczne dla niej pojęcia i kategorie moralne,

W2 - student zna główne problemy poruszanych zagadnień oraz odpowiadające im koncepcje

U1 - student analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej,

U2 - student dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej,

U3 - student potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne

K1 - student jest zdolny do podjęcia dyskusji na wybrany temat, potrafi wyciągać odpowiednie wnioski, przedstawiać racjonalne argumenty oraz formułować wiarygodne oceny moralne,

K2 - student dostrzega moralny wymiar rzeczywistości, będąc świadomym jej wieloaspektowości, docenia wagę wartości moralnych w życiu każdego człowieka

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2:

- na ocenę 3 (dst.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne, ale nie potrafi ich objaśnić, definiuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 4 (db.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i potrafi je krótko opisać, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i dokładnie je opisuje, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i szczegółowo charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

U1, U2, U3:

- na ocenę 3 (dst.): student czyta, ale nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, dobiera nieliczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii

- na ocenę 4 (db.): student czyta i analizuje teksty filozoficzne o tematyce etycznej, potrafi uzasadnić określone stanowisko etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student analizuje, interpretuje i poddaje racjonalnej krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera logiczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej

K1, K2:

Oceniany jest stopień świadomości moralnego wymiaru rzeczywistości, a także zdolność do podjęcia dyskusji o kwestiach etycznych: wyciągania odpowiednich wniosków i dobierania argumentów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach on-line - 30 godzin

Lektura tekstów - 15 godzin

Pisemna analiza tekstu - 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godzin

Suma godzin - 60 : 30 = 2 punkty ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.