Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Wprowadzenie do logiki praktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFL-S21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PSF: Wprowadzenie do logiki praktycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza z zakresu logiki ogólnej prezentowana na I roku filozofii.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zastosowań wybranych pojęć logicznych do wypowiedzi formułowanych w ramach dyskursów filozoficznego i potocznego. Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność identyfikacji różnego rodzaju błędów logicznych, którymi mogą być obarczone wypowiedzi językowe. Wyróżnimy i omówimy wybrane: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Program zajęć jest dopełniony prezentacją wybranych metod eliminacji niektórych błędów, stosowanych do konkretnych przykładów wypowiedzi. Kurs dostarcza narzędzi do analizy pozalogicznych pojęć, rozumowań, argumentacji ze szczególnym akcentem na argumentacje filozoficzne. Stosowanie wybranych metod pozwala na kontrolowanie tego, czy spełnione są minimalne warunki, przy których wypowiedzi językowe mają walory poznawcze i komunikacyjne.

Pełny opis:

Przez logikę praktyczną rozumie się logikę stosowaną do wypowiedzi formułowanych w ramach innych nauk a także do fragmentów dyskursów filozoficznego i potocznego. Głównym celem zastosowań logiki jest kontrolowanie poprawności logicznej rozumowań/argumentacji, konwersacji, dyskusji, sporów. Gdy wypowiedź jest logicznie wadliwa, nie posiada ona wartości poznawczych i komunikacyjnych. W ramach proponowanych zajęć prezentuje się szeroką pulę rodzajów błędów logicznych i metod ich usuwania. Wyróżnimy: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Do błędów językowych (a) zaliczymy m. in.: nonsensy, asensy, mylenie funkcji pragmatycznych i kwalifikacji pragmatycznych, wieloznaczności ekstensjonalne i intensjonalne. Błędy wynikania logicznego (b) omówimy w ograniczeniu do tych, które są rozpoznawalne na gruncie klasycznej logiki zdaniowej i klasycznej logiki predykatów I rzędu. Do błędów metodologicznych i argumentacyjnych zaliczymy m. in. błędy bezpośredniego uzasadniania zdań, a w odniesieniu do uzasadnień pośrednich m. in.: błędy materialne, ekwiwokacje, petitio principii, ignoratio elenchi.

Kurs ma charakter praktyczny: w ramach zajęć, student ma nabyć umiejętność identyfikowania wybranych wad logicznych wypowiedzi i umiejętność stosowania odpowiednich metod naprawczych. Z tego powodu, prezentowane pojęcia logiczne będą egzemplifikowane przez konkretne przykłady wypowiedzi. Materiałem ćwiczeniowym będą wybrane wypowiedzi należące do dyskursów filozoficznego i potocznego (także te, które są popularne w aktualnej przestrzeni publicznej).

Literatura:

- obowiązkowe minimum z zakresu logiki ogólnej:

G. Malinowski, „Logika ogólna”, 2010, Wyd. Naukowe PWN Warszawa (rozdział 1: 1.5, rozdziały 4 i 5, rozdział 8: 8.1-8.2, 8.6; rozdział 9: 9.1-9.3);

- z zakresu logiki stosowanej:

Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, „Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów”, 2021 (wyd. 2), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty).

W trakcie zajęć wykładowca wybiera znane argumentacje filozoficzne, któe są poddawane analizie.

Przykłady badanych wypowiedzi pochodzą m. in. z:

- Robert M. Martin, „W tytule tej książki są są dwa błędy”, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada),

- Bo Bennet, „Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies”, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma uporządkowaną znajomość rodzajów częstych błędów logicznych, którymi obarczone bywają rozumowania, argumentacje, dyskusje pozalogiczne, w szczególności z zakresu filozofii.

Umiejętności: Student trafnie identyfikuje zdefiniowanie błędy logiczne i potrafi ustalić ich przyczyny. Student potrafi korzystać z wybranych metod zapobiegania wadom logicznym wypowiedzi.

Kompetencje: Na podstawie analizy nowych sytuacji problemowych student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania (dowody lematów i twierdzeń).

OPIS ECTS: udział w ćwiczeniach 30; przygotowanie do ćwiczeń 14; czas potrzebny do przygotowania się do 2 kolokwiów: 16 h; SUMA GODZIN 60; (60:30=2) LICZBA ECTS: 2. W przypadku zajęć 15 godzinnych mamy: udział w ćwiczeniach - 15, przygotowanie się do ćwiczeń: 6, przygotowanie się do dwóch kolokwiów: 9. SUMA GODZIN 30; (30:15=2). Liczba ECTS:2

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązują dwa warunki, które łącznie wystarczają do zaliczenia zajęć:

1. Student uczestniczy w zajęciach. Maksymalna dozwolona ilość nieobecności to trzy zajęcia (3x45 min)/ kurs 15 godzinny: 2x45 min

2. W trakcie kursu student otrzymuje punkty oceniające jego stan wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student może uzyskać maksymalnie 10 p.

Punkty zdobywa się w wyniku:

a) przystąpienia do 2 kolokwiów, z których każde jest punktowane maksymalnie po 10 p. Terminy kolokwiów są ustalane na pierwszych zajęciach. Terminy te mogą ulec zmianie w związku z możliwą zmianą sposobu nauczania (epidemia);

b) udziału w kolejnych zajęciach - max. 15 punktów.

Zaliczenie zajęć wymaga posiadania min. 15 p. z kolokwiów i 7 p. w związku z udziałem w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Opis pokrywa się ze skróconym opisem zamieszczonym w ramach informacji ogólnych o przedmiocie.

Zajęcia dotyczą zastosowań wybranych pojęć logicznych do wypowiedzi formułowanych w ramach dyskursów filozoficznego i potocznego (z uwzględnieniem wybranych popularnych wypowiedzi należących do aktualnej przestrzeni publicznej). Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność identyfikacji różnego rodzaju błędów logicznych, którymi mogą być obarczone wypowiedzi językowe. Wyróżnimy i omówimy wybrane: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Program zajęć jest dopełniony prezentacją wybranych metod eliminacji niektórych błędów, stosowanych do konkretnych przykładów wypowiedzi. Kurs dostarcza narzędzi do analizy pozalogicznych pojęć, rozumowań, argumentacji. Ich stosowanie pozwala na kontrolowanie tego, czy spełnione są minimalne warunki, przy których wypowiedzi językowe mają walory poznawcze i komunikacyjne.

Pełny opis:

Opis zajęć realizowanych w sem. I, 2021-2022 pokrywa się z opisem podanym w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Literatura:

- obowiązkowe minimum z zakresu logiki ogólnej:

G. Malinowski, „Logika ogólna”, 2010, Wyd. Naukowe PWN Warszawa (rozdział 1: 1.5, rozdziały 4 i 5, rozdział 8: 8.1-8.2, 8.6; rozdział 9: 9.1-9.3);

- z zakresu logiki stosowanej:

Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, „Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów”, 2021 (wyd. 2), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty).

Przykłady badanych wypowiedzi pochodzą m. in. z:

- Robert M. Martin, „W tytule tej książki są są dwa błędy”, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada),

- Bo Bennet, „Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies”, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Wymagania wstępne:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli kurs logiki przewidziany dla I roku I st. studiów filozoficznych lub podstawowy kurs logiki w ramach innych kierunków studiów (w tym przypadku może być niezbędne uzupełnienie wiadomości z logiki, w trakcie trwania zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

W aktualnym semestrze planuje się kurs 15 godzinny. Mamy: udział w ćwiczeniach - 15, przygotowanie się do ćwiczeń: 6, przygotowanie się do dwóch kolokwiów: 9. SUMA GODZIN 30; (30:15=2). Liczba ECTS:2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W aktualnym semestrze bierzemy na warsztat zastosowanie logiki do rozwiązania paradoksów kontyngencji. Część właściwa jest poprzedzona w podstawowe wiadomości dotyczące: a) błędów rozpoznawalnych na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędów formalnych, c) wybranych błędów metodologicznych i argumentacyjnych. Pokazujemy następnie podstawową metodę kontroli poprawności rozumowań - metodę formalizacji. Omawiamy konieczne warunki adekwatnej formalizacji, a następnie przeprowadzamy trzy zdaniowe formalizacje paradoksu kontyngencji, które oryginalnie sformułował Jan Łukasiewicz.

Pełny opis:

W aktualnym semestrze bierzemy na warsztat zastosowanie logiki do rozwiązania paradoksów kontyngencji. Część właściwa jest poprzedzona w podstawowe wiadomości dotyczące: a) błędów rozpoznawalnych na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędów formalnych, c) wybranych błędów metodologicznych i argumentacyjnych. Pokazujemy następnie podstawową metodę kontroli poprawności rozumowań - metodę formalizacji. Omawiamy konieczne warunki adekwatnej formalizacji, a następnie przeprowadzamy trzy zdaniowe formalizacje paradoksu kontyngencji, które oryginalnie sformułował Jan Łukasiewicz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jan Łukasiewicz, Philosophical Remarks on Many-Valued Systems,of Propositional Logic in "Jan Łukasiewicz Selekted Works, ed. L. Borkowski, 1970, North-Holand Publ. Comp., s. 153-179 (fragementy).

Jan Łukasiewicz, On Variable Functors of Propositional Arguments, j.w. 311-324 (fragmenty);

Jan Łukasiewicz, Aristotle's Syllogictic From the Standpoint of Modern Formal Logic (Second Edition Enlarged) 1957 (fragmenty).

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony kurs logiki ogólnej dla I roku filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)