Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Wprowadzenie do logiki praktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFL-S21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: PSF: Wprowadzenie do logiki praktycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zastosowań wybranych pojęć logicznych do wypowiedzi formułowanych w ramach dyskursów filozoficznego i potocznego (z uwzględnieniem wybranych popularnych wypowiedzi należących do aktualnej przestrzeni publicznej). Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność identyfikacji różnego rodzaju błędów logicznych, którymi mogą być obarczone wypowiedzi językowe. Wyróżnimy i omówimy wybrane: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Program zajęć jest dopełniony prezentacją wybranych metod eliminacji niektórych błędów, stosowanych do konkretnych przykładów wypowiedzi. Kurs dostarcza narzędzi do analizy pozalogicznych pojęć, rozumowań, argumentacji. Ich stosowanie pozwala na kontrolowanie tego, czy spełnione są minimalne warunki, przy których wypowiedzi językowe mają walory poznawcze i komunikacyjne.

Pełny opis:

Przez logikę praktyczną rozumie się logikę stosowaną do wypowiedzi formułowanych w ramach innych nauk a także do fragmentów dyskursów filozoficznego i potocznego. Głównym celem zastosowań logiki jest kontrolowanie poprawności logicznej rozumowań/argumentacji, konwersacji, dyskusji, sporów. Gdy wypowiedź jest logicznie wadliwa, nie posiada ona wartości poznawczych i komunikacyjnych. W ramach proponowanych zajęć prezentuje się szeroką pulę rodzajów błędów logicznych i metod ich usuwania. Wyróżnimy: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Do błędów językowych (a) zaliczymy m. in.: nonsensy, asensy, mylenie funkcji pragmatycznych i kwalifikacji pragmatycznych, wieloznaczności ekstensjonalne i intensjonalne. Błędy wynikania logicznego (b) omówimy w ograniczeniu do tych, które są rozpoznawalne na gruncie klasycznej logiki zdaniowej i klasycznej logiki predykatów I rzędu. Do błędów metodologicznych i argumentacyjnych zaliczymy m. in. błędy bezpośredniego uzasadniania zdań, a w odniesieniu do uzasadnień pośrednich m. in.: błędy materialne, ekwiwokacje, petitio principii, ignoratio elenchi.

Kurs ma charakter praktyczny: w ramach zajęć, student ma nabyć umiejętność identyfikowania wybranych wad logicznych wypowiedzi i umiejętność stosowania odpowiednich metod naprawczych. Z tego powodu, prezentowane pojęcia logiczne będą egzemplifikowane przez konkretne przykłady wypowiedzi. Materiałem ćwiczeniowym będą wybrane wypowiedzi należące do dyskursów filozoficznego i potocznego (także te, które są popularne w aktualnej przestrzeni publicznej).

Literatura:

- obowiązkowe minimum z zakresu logiki ogólnej:

G. Malinowski, „Logika ogólna”, 2010, Wyd. Naukowe PWN Warszawa (rozdział 1: 1.5, rozdziały 4 i 5, rozdział 8: 8.1-8.2, 8.6; rozdział 9: 9.1-9.3);

- z zakresu logiki stosowanej:

Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, „Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów”, 2021 (wyd. 2), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty).

Przykłady badanych wypowiedzi pochodzą m. in. z:

- Robert M. Martin, „W tytule tej książki są są dwa błędy”, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada),

- Bo Bennet, „Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies”, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma uporządkowaną znajomość rodzajów częstych błędów logicznych, którymi obarczone bywają rozumowania, argumentacje, dyskusje pozalogiczne (w szczególności z zakresu filozofii i popularnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej).

Umiejętności: Student trafnie identyfikuje zdefiniowanie błędy logiczne i potrafi ustalić ich przyczyny. Student potrafi korzystać z wybranych metod zapobiegania wadom logicznym wypowiedzi.

Kompetencje: Na podstawie analizy nowych sytuacji problemowych student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania (dowody lematów i twierdzeń).

OPIS ECTS: udział w ćwiczeniach 30; przygotowanie do ćwiczeń 14; czas potrzebny do przygotowania się do 4 kolokwiów: 16 h; SUMA GODZIN 60; (60:30=2) LICZBA ECTS: 2.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązują dwa warunki, które łącznie wystarczają do zaliczenia zajęć:

1. Student uczestniczy w zajęciach. Maksymalna dozwolona ilość nieobecności to trzy zajęcia (3x45 min)

2. W trakcie kursu student otrzymuje punkty oceniające jego stan wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student może uzyskać maksymalnie 40 p., min. 28 p. Punkty zdobywa się w wyniku:

a) przystąpienia do 4 kolokwiów, z których każde jest punktowane maksymalnie po 10 p. Kolokwia dotyczą odpowiednio tematów: 1-3; 4-6; 7-10; 11-15. Możliwe jest także ustne zaliczenie materiału, który obejmują poszczególne kolokwia. Terminy są ustalane na pierwszych zajęciach. Terminy te mogą ulec zmianie w związku z możliwą zmianą sposobu nauczania (epidemia);

b) zdobycia punktów w trakcie każdych zajęć. Na każdych zajęciach rozdawane są zadania, które można rozwiązać w czasie trwania zajęć. Pierwszeństwo zgłaszania wyniku będą miały kolejne osoby z listy uczestników ćwiczeń, odczytywanej stopniowo na kolejno następujących po sobie zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Opis pokrywa się ze skróconym opisem zamieszczonym w ramach informacji ogólnych o przedmiocie.

Zajęcia dotyczą zastosowań wybranych pojęć logicznych do wypowiedzi formułowanych w ramach dyskursów filozoficznego i potocznego (z uwzględnieniem wybranych popularnych wypowiedzi należących do aktualnej przestrzeni publicznej). Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność identyfikacji różnego rodzaju błędów logicznych, którymi mogą być obarczone wypowiedzi językowe. Wyróżnimy i omówimy wybrane: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Program zajęć jest dopełniony prezentacją wybranych metod eliminacji niektórych błędów, stosowanych do konkretnych przykładów wypowiedzi. Kurs dostarcza narzędzi do analizy pozalogicznych pojęć, rozumowań, argumentacji. Ich stosowanie pozwala na kontrolowanie tego, czy spełnione są minimalne warunki, przy których wypowiedzi językowe mają walory poznawcze i komunikacyjne.

Pełny opis:

Opis zajęć realizowanych w sem. I, 2021-2022 pokrywa się z opisem podanym w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Literatura:

- obowiązkowe minimum z zakresu logiki ogólnej:

G. Malinowski, „Logika ogólna”, 2010, Wyd. Naukowe PWN Warszawa (rozdział 1: 1.5, rozdziały 4 i 5, rozdział 8: 8.1-8.2, 8.6; rozdział 9: 9.1-9.3);

- z zakresu logiki stosowanej:

Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, „Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów”, 2021 (wyd. 2), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty).

Przykłady badanych wypowiedzi pochodzą m. in. z:

- Robert M. Martin, „W tytule tej książki są są dwa błędy”, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada),

- Bo Bennet, „Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies”, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Wymagania wstępne:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli kurs logiki przewidziany dla I roku I st. studiów filozoficznych lub podstawowy kurs logiki w ramach innych kierunków studiów (w tym przypadku może być niezbędne uzupełnienie wiadomości z logiki, w trakcie trwania zajęć).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.