Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SP: Etyka cnót 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-SPEC2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SP: Etyka cnót 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W07

FI2_W08

FI2_W12

FI2_W16

FI2_U04

FI2_U17

FI2_K05

FI2_K06

Skrócony opis:

Cnoty i poznanie praktyczne. Problematyka cnót, kontynuowane w drugim semestrze skupia się na tym czym jest poznanie praktyczne, jaką rolę odgrywa w etyce, w jaki sposób wpływa na moralną jakość ludzkich aktów, na czym polega jego specyfika

Pełny opis:

Opis dotyczy cyklu podjętych tematów i zagadnień w obrębie poznawania i omawiania różnych koncepcji poznania praktycznego:

poznanie praktyczne w ujęciu Arystotelesa, w interpretacji Hume'a, Kanta i Schelera oraz Ricoeur'a. Chodzi zatem o określenie i zdiagnozowanie specyfiki i formy poznania e etyce oraz jakie są granice i źródła tego poznania, czy poznanie ma charakter racjonalny czy emocjonalny czy opiera się na doświadczeniu czy ma formę aprioryczną, czy sprowadza się do intuicji czy do sądów, jakich wymaga kompetencji od podmiotu albo jakie warunki sprzyjają poznaniu praktycznemu?

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska

Hume, Badanie zasad moralności

Kant, Krytyka rozumu praktycznego

Scheler, Istota i formy sympatii

Ricoeur, O sobie samym jako o innym

każda z tych pozycji miała kilka różnych wydań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody dydaktyczne:

a. analiza fragmentów tekstów źródłowych (kolejność historyczna: Arystoteles, Hume, Kant, Schelet Ricoeur) ze względu na definicję i interpretację poznania praktycznego i jego specyfiki

weryfikacja: student potrafi wyjaśnić i opisać różne ujęcia poznania praktycznego

Metoda dydaktyczna: dyskusja nad tekstami i próba odpowiedzi na pytanie; jaką funkcję pełni poznanie praktyczne w etyce

Metoda dydaktyczna: wspólna praca nad tekstami źródłowymi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie; jaki zachodzi związek i w czym się on wyraża między interpretacją poznania praktycznego a rozumieniem etyki w tekstach konkretnych autorów

weryfikacja: egzamin końcowy

Wiedza: student wie, na czym polega poznanie w etyce i jaką może przyjąć formę co i dlaczego można poznać w etyce i tym samym posiada odpowiednie kryteria oceny ludzkich działań i umiejętności ich uzasadnienia.

Umiejętności: student potrafi zidentyfikować poznanie praktyczne, określić jego specyfikę, wskazać na konkretne stanowiska, zna różne koncepcje rozumu praktycznego, polemizuje, komentuje inne poglądy oraz wie, jak uzasadnić własne stanowisko.

Kompetencje: oceniany jest stopień zrozumienia przez studenta omawianej problematyki; umiejętność czytania i interpretowania lektur w związku z zagadnieniami etycznymi

Punkty ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 15 godzin

lektura tekstów - 20 godzin

przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Suma: 90 : 3 = 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: student jest zobowiązany do aktywnego udziału w seminarium, przygotowywania tekstów, ich analizy i interpretacji, prowadzeniu dyskusji i udziału w dyskusjach, przygotowania dwóch prac pisemnych; sprawozdania z dyskusji oraz odczytu na wybrany temat, związany z poznaniem praktycznym.

Szczegółowe zasady oceniania

ocena 2-student nie zna lektur, nie potrafi omówić żadnej z koncepcji rozumu praktycznego, z omawianych i dyskutowanych na zajęciach

ocena 3-student w bardzo ograniczonym zakresie zna materiał i bardzo ogólnie może przedstawić stanowiska w omawianych kwestiach

ocena 4-student poprawnie omawia wybrane koncepcje, zna terminologie, ale nie go nie rozwija, samodzielnie nie podejmuje problematyki

ocena 5-student doskonale zna materiał, samodzielnie poddaje go analizie, odwołuje się do lektur

Metody oceniania: zaliczenie ustne obejmuje problematykę wybranych trzech tematów przez studenta na podstawie lektur podanych w sylabusie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cnoty i poznanie praktyczne. Problematyka cnót, kontynuowane w drugim semestrze skupia się na tym czym jest poznanie praktyczne, jaką rolę odgrywa w etyce, w jaki sposób wpływa na moralną jakość ludzkich aktów, na czym polega jego specyfika. By lepiej zrozumieć te zagadnienia, omówiona zostanie krytyka etyki cnót przez sytuacjonistów, którzy podważają jakiekolwiek stałe dyspozycje moralne, związane z charakterem i postawą podmiotu.

Pełny opis:

Opis dotyczy cyklu podjętych tematów i zagadnień w obrębie poznawania i omawiania różnych koncepcji poznania praktycznego:

poznanie praktyczne w ujęciu Arystotelesa, w interpretacji Hume'a, Kanta i Schelera oraz Ricoeur'a. Chodzi zatem o określenie i zdiagnozowanie specyfiki i formy poznania e etyce oraz jakie są granice i źródła tego poznania, czy poznanie ma charakter racjonalny czy emocjonalny czy opiera się na doświadczeniu czy ma formę aprioryczną, czy sprowadza się do intuicji czy do sądów, jakich wymaga kompetencji od podmiotu albo jakie warunki sprzyjają poznaniu praktycznemu?

zakres tematów:

czym jest poznanie praktyczne,

źródła poznania praktycznego i jego funkcje w etyce i w życiu człowieka

afektywno-kognitywny charakter cnót a poznanie praktyczne w sytuacjach standardowych i wyjątkowych

cnoty, konflikt zasad i charakterów a poznanie praktyczne ( Ricoeur'a analiza przypadku Antygony)

cnoty-poznanie praktyczne a szczęście-czy zawsze kategoria szczęścia jest zgodna z sądem rozumu praktycznego?

Cnoty probabilistyczne i modułowe według Roberta Adamsa

Kognitywistyka a problem cnót, charakteru moralnego i poznania praktycznego

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska

Hume, Badanie zasad moralności

Kant, Krytyka rozumu praktycznego

Scheler, Istota i formy sympatii

Ricoeur, O sobie samym jako o innym

każda z tych pozycji miała kilka różnych wydań

N. Szutta, Czy istnieje coś co zwiemy moralnym charakterem i cnotą. Dyskusja z sytuacjonistyzcną krytyką etyki cnót, Wydaw. Academicon, Lublin

2017

R.B.Cialdini, Influence: Science and Practice, Glenview 1988

J.M. Dorris, Lack of Charakcter: Personality and Moral Behavior, Cambridge 2002

N. Snow, Virtue as Social Intelligence, New York 2008

D.Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P.Szymczyk, Poznań 2012

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy etyki; tj. jej kategorie, strukturę, na czym polega działanie i postawa moralna, czym ona się różni np. od kryteriów oceny zawodowych. Co składa się na moralną postawę moralną człowieka i ogólnie co decyduje o tym, że człowiek dokonuje wyborów moralnych i jaki mają one wpływ na niego i na innych. Byłoby dobrze, gdyby student orientował się w historii etyki, ponieważ współczesna teoria cnót odwołuje się do klasycznych stanowisk, zwłaszcza Arystotelesa, Hume'a i Kanta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.