Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Historia etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-WHFE-P21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WHF: Historia etyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Wykłady historyczne z filozofii (Nauczyciel Etyki)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKtPVtV6PfR_yJEyEosPnC-RxekGhA7Z-HfKAfQr7OZ01%40thread.tacv2/conversations?groupId=84a11e9e-bee6-447a-b779-2fe4a6798b64&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcjami, które wywarły największy wpływ na rozwój myśli etycznej. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze idee etyczne rozwinięte w ramach teorii powszechnie uznanych za klasyczne. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności analizowania koncepcji etycznych ze względu na ich podobieństwa i różnice, a także inspiracje i kontynuacje w odniesieniu do poruszanej problematyki i proponowanych rozwiązań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student rozróżnia podstawowe kierunki i nurty w etyce, jest w stanie je scharakteryzować ze względu na koncepcje dobrego życia oraz rozpoznanie dobra i zła;

W2 - student wyjaśnia powiązania, zależności wielkich systemów etycznych; wskazuje uwarunkowania kulturowe i społeczne poglądów etycznych; wskazuje zależności i związki myśli współczesnej z dziedzictwem myśli etycznej

U1 - student potrafi wskazać inspirującą rolę tradycji etycznej dla rozwiązywania współczesnych problemów; mając ogólną wiedzę o historycznych nurtach etyki, z pozycji współczesnych jest w stanie poddać je analizie ze względu na rozumienie dobrego życia

U2 - weryfikuje podstawy koncepcji etycznych, klasyfikuje je i porządkuje według rozpoznania dobra i zła

K1 - student przyjmuje postawę wnikliwej i krytycznej oceny prezentowanych stanowisk i poglądów

K2 - student dyskutuje na temat tego, na ile poglądy etyków ubiegłych wieków, kształtują nasze wyobrażenie o dobrym życiu, nasz język i współczesne dyskursy moralne

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W1, W2

- na ocenę bardzo dobrą: student rozróżnia wszystkie najważniejsze kierunki i nurty w etyce i szczegółowo je charakteryzuje ze względu na koncepcje dobrego życia

- na dobrą: student rozróżnia wszystkie najważniejsze kierunki i nurty w etyce i charakteryzuje je ze względu na koncepcje dobrego życia

- na ocenę dostateczną: student rozróżnia wszystkie najważniejsze kierunki i nurty w etyce, ale charakteryzuje je bardzo powierzchownie

Efekt U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą: student wnikliwie analizuje koncepcje etyczne ze względu na ich rozumienie dobra i zła moralnego, weryfikuje ich podstawy, klasyfikuje i porządkuje je

- na ocenę dobrą: student dobrze analizuje koncepcje etyczne ze względu na ich rozumienie dobra i zła moralnego, weryfikuje ich podstawy, klasyfikuje i porządkuje je

- na ocenę dostateczną: student powierzchownie analizuje koncepcje etyczne ze względu na ich rozumienie dobra i zła moralnego, nie potrafi wskazać na ich podstawy

Kompetencje:

Oceniana jest postawa wobec prezentowanych stanowisk i poglądów, jej wnikliwość i krytycyzm, a także umiejętność udziału w dyskusji na temat tego, na ile poglądy etyków ubiegłych wieków, kształtują nasze wyobrażenie o dobrym życiu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

wykład z historii etyki ma na celu zrozumienie całościowej, współczesnej sytuacji człowieka, opisywanej i dyskutowanej od strony pytań o to, jak należy dobrze żyć? Czym jest dobre życie w przeciwieństwie do złego? Na czym opiera się związek między naszą dzisiejszą wiedzą o moralności i kulturą a w historią etyki? W tych rozważaniach trzy pytania będą stanowiły przedmiot wnikliwych badań : 1/koncepcje dobrego życia i co o nim stanowi?, 2/ czym jest dobro i zło moralne i jak się je poznaje, 3/ co w danej tradycji etycznej jest dla nas cenne i twórcze? Przyjmując taka perspektywę badawczą należy głównie skupić się na etyce XIX i XX wieku, bo te formacje mają największy wpływ nasz ogląd etyki, jej problemów i języka. Co przekłada się na współcześnie podejmowane, szczegółowe zagadnienia moralne, takie jak; odpowiedzialność w biznesie, etyka sztucznej inteligencji, etyka ekologiczna czy np. sprawiedliwość społeczna.

Literatura:

V. Bourke, Historia etyki, Wydaw. Krupski i S-ka, 1994

F. Copleston, Historia filozofii, t,1-XI, IW PAX, Warszawa od 1998

T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. ! -2, Wydaw. Znak, Kraków 2009

E. Podrez, W kręgu dobra i zła. Zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 1998

Historia filozofii zachodniej, pod red. R.H. Popkin, Krupiński i S-ka, 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie on-line - 30 godz.

Lektura tekstów - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Suma godzin: 90 : 30 = 3 punkty ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickiem - 35 godz. (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie on-line - 30 godz.

Lektura tekstów - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Suma godzin: 90 : 30 = 3 punkty ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickiem - 35 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)