Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Samowiedza i świadomość tragiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-PSFT-FI22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PSF: Samowiedza i świadomość tragiczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqBN8uH-MPI3L0ON4fobmrHm99Xccqm9uA6y9m3bGeAc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b1904327-d9ee-4b7e-ae6b-986572f4d056&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość filozofii.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z samowiedzą świadomością tragiczną. Studenci będą przygotowywać referaty związane z lekturą tekstów.

Pełny opis:

Przedmiot przewidziany jest zarówno dla studentów, którzy nie studiowali filozofii, jak i studentów bardziej zaawansowanych. W ramach zajęć czytać będziemy teksty filozoficzne związane z zagadnieniem tragiczności. Szczególną uwagę poświęcimy samowiedzy i świadomości bohaterów tragicznych. Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi pojęciami epistemologii niejako w praktyce analizy nad tekstem. Na zajęciach będziemy konfrontować teksty tragiczne z zakresu literatury z lekturą filozoficzną z dziedziny samowiedzy i samoświadomości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student zna i rozumie rolę jaką odgrywa tragedia jako gatunek literacki oraz filozofia tragedii jako towarzyszący jej namysł filozoficzny w kulturze. Uczestnik zajęć potrafi wskazać relację filozofii i literatury w zakresie badań nad samowiedzą w tekście literackim. Student świadom jest specyfiki tej relacji i odrębności metodologicznej filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie doskonalił swoje umiejętności w zakresie interpretacji tekstu filozoficznego. Potrafi konfrontować omawiany tekst z posiadaną wiedzą z zakresu filozofii.

KOMPETENCJE

Student zdobywa kompetencje związane z umiejętnością podejmowania działań związanych z dobrostanem dziedzictwa filozoficznego i literackiego skoncentrowanego wokół tragedii.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Filcek
Prowadzący grup: Martyna Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)