Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z teorii poznania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMKRO2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z teorii poznania 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13 FI2_W15 FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15 FI2_K02


FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11 FI2_W13 FI2_W16 FI2_U02 FI2_U11 FI2_U16 FI2_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie narzędzi pracy naukowej, sfinalizowanie pracy magisterskie, zapoznanie się i pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień.

Wymagania wstępne: umiejętność pisania prac naukowych, zbierania materiałów.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają podwójny charakter: jako seminarium pierwsze (magisterskie) koncentrują się na przygotowaniu pracy magisterskiej, jako seminarium drugie - poszerzają wiedzę uczestników seminarium.

Obszar tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia teorii poznania, klasycznej i współczesnej filozofii umysłu, szeroko rozumianej fenomenologii oraz nurtów z nią związanych.

Problematyka, podejmowana na seminarium, jest jest skorelowana z zainteresowaniami naukowymi uczestników seminarium.

Praca na seminarium polega na krytycznej analizie tekstów filozoficznych, omówieniu podstawowych kwestii z danej problematyki, ewentualnie dyskusji nad własnymi pracami uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura jest dobierana do podejmowanych zagadnień i ustalana z uczestnikami seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Pierwsze seminarium:

Student ma znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wykorzystywanych w teorii poznania. Zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na problematykę filozoficzną, a w szczególności na zagadnienia teoriopoznawcze.

Uczestnik seminarium potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze. Umie pisać opracowania na podstawie samodzielnie dobranej literatury. Potrafi dobierać i tworzyć strategie argumentacyjne, konstruować krytyczne argumenty, a także formułować odpowiedzi na krytykę. Jest przygotowany do prowadzenia, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielnej pracy badawczej, umożliwiającej rozwój naukowy.

Student samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze, potrafi je zaplanować i zorganizować ich przebieg.

Drugie seminarium:

Student ma pogłębioną znajomość wiodących idei filozoficznych z zakresu teorii poznania, a także gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wykorzystywanych w teorii poznania. Zna i rozumie epistemicznych podstaw kultury.

Uczestnik seminarium umie na podstawie dobranej literatury rekonstruować i konstruować argumentację z perspektywy problemów teoriopoznawczych.

Student samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze, potrafi je zaplanować i zorganizować ich przebieg.

ECTS

udział w seminarium: 30 godz.

przygotowanie do seminarium: 25 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

prezentacja fragmentów pracy magisterskiej: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody: czytanie tekstu filozoficznego ze zrozumieniem, analiza tekstu, wydobycie podstawowych tez i argumentacji, wskazanie na powiązania merytoryczne, dyskusja.

Kryteria oceny: uczestniczenie w zajęciach, aktywność i przygotowanie do zajęć, posiadana wiedza i jej rozwój w wyniku uczestniczenia w seminarium,

Wysokość oceny zależy od stopnia spełniania ww. kryteriów

Studenci, dla których jest to pierwsze seminarium, ponadto systematyczna praca nad pracą magisterską.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krokos
Prowadzący grup: Jan Krokos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie narzędzi pracy naukowej, sfinalizowanie pracy magisterskie, zapoznanie się i pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają podwójny charakter: jako seminarium pierwsze (magisterskie) koncentrują się na przygotowaniu pracy magisterskiej, jako seminarium drugie - poszerzają wiedzę uczestników seminarium.

Obszar tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia teorii poznania, klasycznej i współczesnej filozofii umysłu, szeroko rozumianej fenomenologii oraz nurtów z nią związanych.

Problematyka, podejmowana na seminarium, jest jest skorelowana z zainteresowaniami naukowymi uczestników seminarium.

Praca na seminarium polega na krytycznej analizie tekstów filozoficznych, omówieniu podstawowych kwestii z danej problematyki, ewentualnie dyskusji nad własnymi pracami uczestników seminarium

Literatura:

Literatura jest dobierana do podejmowanych zagadnień i ustalana z uczestnikami seminarium.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: umiejętność pisania prac naukowych, zbierania materiałów, zaliczenie teoria poznania 1 i teoria poznania 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.