Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMMAZ2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13 FI2_W15 FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15 FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11 FI2_W13 FI2_W16 FI2_U02 FI2_U11 FI2_U16 FI2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą metafizyki ogólnej jak i metafizyk szczegółowych. Studenci mogą wybrać tematy np. z filozofii człowieka, (zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii, z dylematów współczesnej kultury (np. ontologiczne podstawy teorii gender, zagadnienie antysemityzmu) czy z metodologii metafizyki.

Tematy, którymi zajmujemy się na seminarium podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. szukamy koniecznych czynników i wskazujemy na ostateczne przyczyny badanych problemów.

Pełny opis:

Seminarium z metafizyki posiada dwa cele:

- pierwszym celem jest wspólne pogłębianie metafizycznych zagadnień.

- drugim celem seminarium jest pomoc w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Tematy prac mogą wybrać sami studenci lub proponowane są przez profesora. Są to tematy zarówno z metafizyki ogólnej jak i metafizyk szczegółowych. Podejmujemy zagadnienia m.in. z filozofii człowieka, (zagadnienie ludzkiej duszy, natury i granic wolności, godności człowieka) z filozofii Boga i religii, z dylematów współczesnej kultury (np. z ontologicznych podstawy teorii gender, z różnych aspektów antysemityzmu) czy z metodologii metafizyki.

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. szukamy koniecznych czynników i ostatecznych przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Seminarium staramy się prowadzić w ten sposób, aby uczestniczy mogli pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również nabyć pewnych umiejętności praktycznych.

Literatura:

- Adamski F., (red.), „Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja”, Kraków 2011.

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Adler M. J., „How to Think about The Great Ideas, Chicago 20036.

- Benedykt XVI, „O rewolucji seksualnej, homo-lobby i odejściu od Tradycji.

List o przyczynach kryzysu Kościoła”, http://www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-

przyczynach-kryzysu-kosciola.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Bronk A., „Zrozumieć świat współczesny”, Lublin 1998.

- Buckley M. J., “Ateizm w sporze z religią”, tłum. M. Frankiewicz, Kraków

2009.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości

bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Habermas J., „Wierzyć i wiedzieć”, przemówienia z 14 października 2001 r. w

kościele św. Pawła we Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej

Niemieckich Księgarzy; http://www.tezeusz.pl.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, Lublin 1989.

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Kołakowski L., “Chrześcijaństwo”, Kraków 2019.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków 2011.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

- MacIntyre A., „Bóg - Filozofia – Uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii

katolickiej tradycji filozoficznej”, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

- Marquard O., „Rozstanie z filozofią pierwszych zasad”, tłum., K.

Krzemieniowa, Warszawa 1994.

- Maryniarczyk A., Gudaniec A., (red.), „Rozum otwarty na wiarę”, Lublin 2000.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej”,

Warszawa 2003.

- Michalski K. (red.), “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel

Gandolfo”, Kraków 2006.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W

poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań

dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Reale G., „Lekarstwo na błędy w kulturze czyli jakiej filozofii dzisiaj

potrzebujemy?”, Ethos 56(2001), s. 15 nn.

- Taylor Ch., „Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej”,

tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M.

Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2001.

- White N., „Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera”, tłum. M. Chojnacki,

Kraków 2008.

- Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na

rzecz teizmu”, Poznań 2012.

- Zatwardnicki S., „Ateizm urojony”, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student(ka)posiada pogłębioną wiedzę na temat szczegółowej problematyki, jaką zajmował się w trakcie pisania pracy magisterskiej lub seminaryjnej, zna zasady pisania prac magisterskich i seminaryjnych.

Umiejętności: potrafi opracowywać konkretne zagadnienia, umie zabierać głos w dyskusji naukowej, potrafi odróżnić poglądy omawianego filozofa od jego komentatorów, posiadł znajomość pisania artykułów naukowych, a także krytycznie oceniać prezentowane prace badawcze, umie korzystać z literatury naukowej.

Kompetencje: Potrafi dyskutować, współpracować przy zbieraniu materiałów naukowych. Zdobył umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy magisterskiej lub seminaryjnej (ok. 12 stron). Przedstawienie jej na seminarium. Studenci, którzy wybrali "Seminarium z filozofii bytu" jako drugie seminarium zobowiązani są do napisania i zaprezentowania krótkiej pracy seminaryjnej.

Na ocenę 2: nie złożył pracy dyplomowej, nie zna podstawowych pojęć, nie brał udziału w dyskusji.

na ocenę 3: przygotował pracę, ale zrobił to powierzchownie.

na ocenę 4: brał udział w dyskusji, przygotował pracę przedstawił ją sposób zrozumiały dla uczestników, starał się krytycznie oceniać referowane poglądy.

na ocenę 5: czynnie uczestniczył w zajęciach, zna zasady pisania prac naukowych, przedstawił omawiany temat w sposób interesujący i oryginalny.

Szczegółowe kryteria zostaną podane na pierwszym seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem seminarium w semestrze letnim 2019/20 jest „Spór o istnienie i naturę Boga”. Historia ludzkości pokazuje, że problem istnienia i natury Boga jest problemem bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym. Można powiedzieć, że każdy człowiek musi się jakoś do niego ustosunkować. Skala możliwych postaw jest duża. Mieszczą się na niej m.in.: teiści, deiści, panteiści, agnostycy i ateiści.

Na seminarium podejmiemy najpierw problem argumentacji za ISTNIENIEM BOGA. Zobaczymy jakie trudności można tu napotkać, szczególnie od strony metodologicznej.

Następnie zwrócimy uwagę na rozumienie NATURY BOGA. Widzimy, że we współczesnej kulturze panuje tu ogromne zamieszanie. Zajmiemy się więc metafizycznym (a więc racjonalnym) rozumieniem natury Bożej, orzekaniem analogicznym o Jego naturze, relacją Boga do świata, uzgodnieniem poglądu teistycznego z wolnością człowieka i faktem istnienia zła w świecie.

Pełny opis:

“Odrobina filozofii skłania człowieka do ateizmu, ale zagłębianie się w nią, przywraca ludzki umysł religii”. F. Bacon.

Tematem seminarium w semestrze letnim 2019/20 jest „Spór o istnienie i naturę Boga”. Historia ludzkości pokazuje, że problem istnienia i natury Boga jest problemem bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym. Można powiedzieć, że każdy człowiek musi się jakoś do niego ustosunkować. Skala możliwych postaw jest duża. Mieszczą się na niej m.in.: teiści, deiści, panteiści, agnostycy i ateiści.

Na seminarium podejmiemy najpierw problem argumentacji za ISTNIENIEM BOGA. Zobaczymy jakie trudności można tu napotkać, szczególnie od strony metodologicznej.

Następnie zwrócimy uwagę na rozumienie NATURY BOGA. Widzimy, że we współczesnej kulturze panuje tu ogromne zamieszanie. Zajmiemy się więc metafizycznym (a więc racjonalnym) rozumieniem natury Bożej, orzekaniem analogicznym o Jego naturze, relacją Boga do świata, uzgodnieniem poglądu teistycznego z wolnością człowieka i faktem istnienia zła w świecie.

Seminarium będzie miało wymiar nie tylko teoretyczny ale i praktyczny. Zauważyć, że kultura zachodnia jako całość stała się dziś bardzo świecka - jak nigdy przedtem w historii. Wielu czołowych artystów i myślicieli, nawet jeśli nie sprzeciwia się chrześcijaństwu, to przestaje czerpać zeń natchnienie. Po raz pierwszy w dziejach, sfera świecka zaczęła przeważać. Dla niektórych z nas religia straciła swą moc twórczą i zdolność kształtowania życia. Chrześcijaństwo stało się po prostu jednym z wielu elementów cywilizacji – i to wcale nie najważniejszym. Wielu ludzi, szczególnie młodych, porzuciło poszukiwania jednoczącego sensu tej współczesnej, pokawałkowanej rzeczywistości. Nie oczekuje od wiary odpowiedzi na ostateczne pytania. Nie posiada żadnej ogólnej wizji, która łączyłaby różne kawałki życia w jakąś całość. Niektórzy postmoderniści są nawet dumni z tego, że wyzwolili się z religijnej zasady jednoczącej ludzką egzystencję.

Pozostaje jednak pytanie, czy doprowadziło to ludzi do większego spokoju i radości, czy wręcz przeciwnie: do pogłębiającej się niepewności, lęku, a nawet rozpaczy? Okazuje się , że człowiek czuje się zagubiona w takim rozczłonkowanym uniwersum, że odczuwa potrzebę spójności, której ostatecznym gwarantem może być tylko Byt najdoskonalszy.

Literatura:

- Adamski F., (red.), „Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja”, Kraków 2011.

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Adler M. J., „How to Think about The Great Ideas, Chicago 20036.

- B. Bejze, "Studia z filozofii Boga", t. 1, Warszawa 1968

- Benedykt XVI, „O rewolucji seksualnej, homo-lobby i odejściu od Tradycji.

List o przyczynach kryzysu Kościoła”, http://www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-

przyczynach-kryzysu-kosciola.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Bronk A., „Zrozumieć świat współczesny”, Lublin 1998.

- Buckley M. J., “Ateizm w sporze z religią”, tłum. M. Frankiewicz, Kraków

2009.

- Collins F. C., „Język Boga, Kod życia – nauka potwierdza wiarę”, tłum. M.

Yamazaki, Warszawa 2008.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości

bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Flew A., Bóg istnieje. Wyznanie ateisty, tłum. R. Pucek, Warszawa 2007

- Habermas J., „Wierzyć i wiedzieć”, przemówienia z 14 października 2001 r. w

kościele św. Pawła we Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej

Niemieckich Księgarzy; http://www.tezeusz.pl

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, Lublin 1989.

- Kołakowski L., “Chrześcijaństwo”, Kraków 2019.

- Lewis C. S., “Chrześcijaństwo po prostu”, tłum. P. Szymczak, Poznań 2008.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

- MacIntyre A., „Bóg - Filozofia – Uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii

katolickiej tradycji filozoficznej”, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

- Marquard O., „Rozstanie z filozofią pierwszych zasad”, tłum., K.

Krzemieniowa, Warszawa 1994.

- Maryniarczyk A., Gudaniec A., (red.), „Rozum otwarty na wiarę”, Lublin 2000.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej”,

Warszawa 2003.

- Michalski K. (red.), “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel

Gandolfo”, Kraków 2006.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W

poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań

dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Reale G., „Lekarstwo na błędy w kulturze czyli jakiej filozofii dzisiaj

potrzebujemy?”, Ethos 56(2001), s. 15 nn.

- Swinburne S., Czy istnieje Bóg, tłum. I. Ziemiński, Poznań 1999.

- Taylor Ch., „Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej”,

tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M.

Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2001.

- White N., „Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera”, tłum. M. Chojnacki,

Kraków 2008.

- Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na

rzecz teizmu”, Poznań 2012.

- Vardy P., Krótko o filozofii Boga, B. Majczyna, Kraków 2004

Wymagania wstępne:

Orientacja w filozofii klasycznej i w filozofii współczesnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.