Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z etyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMPOD2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z etyki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębienia problematyki etycznej o zagadnienia ogólne i szczegółowe, które albo mają swoje podstawy w etyce albo w związkach etyki z innymi dziedzinami życia i aktywności człowieka społeczeństwa. Zagadnienia te zostały wybrane przez studentów jako tematy ich prac magisterskich.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z etyki posiada dwa cele:

Pierwszym celem jest pogłębienie wiedzy z etyki, wybierając jakiś główny temat do wspólnej dyskusji.

Celem drugim jest pomoc w pisaniu pracy magisterskiej oraz przygotowywanie referatów. Tematy zostają wybrane przez studentów i dotyczą one różnych zagadnień, które podlegają etycznej analizie pod pewnym kątem, ściśle określonym.

Tematy związane z etyką odnoszą się do normatywnych i aksjologicznych wymiarów dobra lub zła; badanych w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Korzyści uczestniczenia w seminarium z etyki mają więc charakter teoretyczny i praktyczny.

Wybór tematu pracy magisterskiej i jego szczegółowe opracowanie

wymaga:

1. Przygotowanie tematu pracy i jego uściślenie

2. Znalezienie odpowiedniej literatury

3.Czytanie, analizowanie i interpretowanie tekstu pod kątem wybranego tematu

4. Spis zagadnień i problemów, które będą stanowiły treść pracy i jej poszczególnych rozdziałów

5. Pisanie pracy, sprawdzanie i korygowanie

6. Analiza zagadnień wraz z tekstami, dominujące stanowiska i rozumienie kategorii moralnych

7.Wspólna praca nad całością , Wstęp i Zakończenie - jakie elementy należy podkreślić

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982

D. Hildebrand, Morality and Situation Rthics, Chicago 1966I.

I. Kant, Krytyka rozumu praktycznego, Warszawa 1984.

M.Nussbaum, The Fragility of Goodness,Cambridge 1986

M.Oakshott, O postępowaniu cłowieka, Warszawa 200

R.Spaemann, Szczęście a życzliwość, Lublin 1977

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: o tym jak się pisze pracę magisterską, w jaki sposób interpretuje się stanowiska i poglądy, ogólna wiedza o etyce i filozofii, znajomość terminologii filozoficznej

Umiejętności: umiejętność czytania i analizowania tekstów, interpretacji problemów i zagadnień, zdolność do poprawnego pisania, argumentowania oraz do wyjaśniania stanowisk i poglądów, sprawność w formułowaniu przypisów z zachowaniem formalnych wymagań

ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

pisanie pracy magisterskiej - 60 godzin

lektura tekstów - 20 godzin

konsultacje - 10 godzin

suma godzin - 120 : 30 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody: w trakcie seminarium prowadzący kieruje dyskusją, wprowadzając w temat, organizuje i podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny, wskazuje na lektury kub tematy, w których poruszane są podobne zagadnienia, uczy jak przygotować referat ( na podstawie materiałów zebranych do pracy magisterskiej)

Przekazywanie szczegółowej wiedzy i weryfikacja argumentów i metod badawczych, jakie zostały zastosowane w pracy, dyskusja na ten temat

Metoda seminaryjna opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji ( tj. referatów), które dotyczą tematów prac magisterskich.

Kryterium oceniania:

1.na ocenę 2-student nie pisze pracy magisterskiej, nie prezentował żadnego materiału związanego z wybranym tematem, nie przygotował referatu

2. na ocenę 3- przygotował referat lub część pracy, ale zrobił to bardzo powierzchownie, nie stosując zasad pisania pracy

3.na ocenę 4-student brał udział w dyskusji, przygotował referat oraz

pracę. i zrobił to zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi

4.na ocenę 5-czynny udział w dyskusjach, przedstawił w sposób interesujący i przemyślany swój referat, napisany na podstawie literatury źródłowej, podanej w tym sylabusie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Etyka wiąże się ze zdolnością człowieka do samostanowienia o sobie, a więc z aktami twórczymi i z twórczym życiem, i ten kreatywny wymiar łączy etykę ze sztuka i literaturą. Na czym polega twórczość życia etycznego, w czym się wyraża i co ją kształtuje? jaką w niej role odgrywa wyobraźnia i wrażliwość, wiedza i charakter człowieka, a szerzej kultura otoczenia? jaką rolę odgrywa sztuka w życiu etycznym podmiotu? Jaka rolę odgrywa twórczy stosunek do życia w tworzeniu więzi z innymi? Rozważać będziemy etyczny, estetyczny egzystencjalny i ontyczny wymiar twórczości.

Pełny opis:

Podjęte tematy

Etyka-twórczość -samostanowienia o sobie

Etyka a egzystencja "homo viator"

Etyka, sztuka i literatura a doskonałe, a Arystotelesowska idea pięknego człowieczeństwo

Etyka a romantyczna idea Bildung

Etyka -formy ekspresji- wyobraźnia

Etyka-kultura i dialog Każde z wyżej omawianych zagadnień wiąże się z pytaniem o to: czy etyka jest twórczością i jakiego typu? Co tę twórczość stanowi i co ją wspiera? Czy twórczość ta ma charakter afektywno-kognitywny, czy tylko afektywny lub wyłącznie kognitywny? Czy człowiek powinien ze względów etycznych obcować z pewnego typu sztuką np. wyłącznie klasyczną czy ze wszystkimi dziełami o różnej wartości estetycznej i artystycznej ( w tym także z kiczem), na czym polega postawa dialogiczna człowieka?

Literatura:

Literatura podstawowa

T. Adorno, teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, Wydaw. nauk. PWN, Warszawa 1994

M.P. Markowski, Polityka wrażliwości, Wydaw. UNIVERSITAS, Kraków 2013

M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Wydaw. UNIVERSITAS, Kraków 2007.

W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Wydaw. UNIVERSITAS, Kraków2002

W. Stróżewski, O wielkości. szkice z filozofii człowieka, Wydaw. UNIVESRSITAS, Kraków2002

Jolanta Brach-Czajna, Szczeliny istnienia, Wydaw. Dowody na istnienie, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

Student powinien wiedzieć na czym polega zarówno analiza lektur filozoficznych jak i posiadać umiejętność analizy problemów filozoficznych, ze znajomością podstawowych kategorii etycznych. Student powinien też ogólnie orientować się w historii filozofii jako źródła myślenia o etyce i rozpatrywania poszczególnych zagadnień z punktu widzenia np.y filozofii Arystotelesa czy Kanta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.