Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z historii filozofii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SM2-AND
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z historii filozofii 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria magisterskie 1 rok - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W09; FI2_W10;

FI2_U01; FI2_U03;

FI2_U04; FI2_U05;

FI2_U08; FI2_U09;

FI2_K03; FI2_K04;

Wymagania wstępne:

Warunkiem zapisania się na to seminarium jest podstawowa znajomość historii filozofii oraz pożądana znajomość łaciny lub/ i greki klasycznej, ewentualnie dobra znajomość języka filozofa nowożytnego lub współczesnego, którego ujęciami uczestnik seminarium chce się zajmować.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

1. Seminarium jest prowadzone zasadniczo jako seminarium dyplomowe (dla studentów tzw. „pierwsze”), na którym studenci przygotowują swoje prace magisterskie.

2. Warunkiem zapisania się na to seminarium jest podstawowa znajomość łaciny lub/ i greki klasycznej.

3. W czasie wolnym od problematyki, związanej z przygotowywanymi pracami dyplomowymi, na seminarium czyta się wybrane opuscula filozoficzne Tomasza z Akwinu.

4. Na seminarium z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, gdy wybieramy je jako „pierwsze”, zapisujemy się w I semestrze 2 stopnia; osoby, które wybiorą to seminarium na późniejszych etapach studiów 2 stopnia powinny być na określonym stopniu zaawansowania w przygotowywaniu swej pracy dyplomowej.

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Student posiada gruntowną znajomość metod badawczych i procedur argumentacyjnych w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego; zna profesjonalne narzędzia badawcze i umie je zastosować (np. reguły analizy tekstu, kwestionariusze);

UMIEJĘTNOŚCI: Student umie zorganizować sobie warsztat badawczy: teksty, opracowania, narzędzia językowe i techniczne; umie zorganizować poszczególne etapy przygotowania pracy naukowej: kwerendę, analizę, pisanie, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

I. Studenci, dla których jest to seminarium dyplomowe („pierwsze”) uzyskują jego zaliczenie:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalą z prowadzącym temat

b. zgromadzą literaturę przedmiotu

c. przedstawią wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawią jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy postęp przygotowania pracy jest proporcjonalny do jej planowanej wielkości.

4. w IV semestrze, gdy praca jest całkowicie gotowa.

II. Studenci, dla których jest to seminarium problemowe zobowiązani są do zreferowania problematyki wybranego opusculum.

III. NA OCENĘ UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW SKŁADAJĄ SIĘ:

- terminowość wynikająca z harmonogramu zamieszczonego w „metodach oceniania”

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych referatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych koreferatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych protokołów;

- „postawa” wobec seminarium, czyli obecność i współuczestnictwo w prowadzonych pracach;

- merytoryczny udział w prowadzonych dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk
Strona przedmiotu: http://www.katedra.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Seminarium z historii filozofii w roku akademickim 2022/2023 podzielone jest na 3 segmenty:

1) wykłady otwarte,

2) seminarium problemowe,

3) seminarium referatowe.

Podstawą zaliczenia jest czynna obecność we wszystkich wymienionych segmentach seminarium magisterskiego.

Na seminarium referatowe składa się:

1. Referat pisemny na umówiony temat jest wygłaszany przez referenta,

- ważne jest, aby tekst został napisany w formie referatu

- nie mniej ważne jest, aby na seminarium został wygłoszony w czasie na to przeznaczonym

2. Koreferat osoby, której bliska jest problematyka referatu (zadaniem koreferatu jest krytyka: wskazanie błędów, uzupełnienie). Koreferent otrzymuje referat co najmniej kilka dni przed posiedzeniem seminarium.

3. Dyskusja

- referent odpowiada na tezy koreferatu;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania uczestników seminarium;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania prowadzącego seminarium;

- prowadzący podsumowuje dyskusje, formułuje wnioski wobec przedstawionego referatu.

4. Seminaria są protokołowane.

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Wymagania wstępne:

HARMONOGRAM

Seminarium z historii filozofii

2022/2023

Artur Andrzejuk

3 paź 2022

Seminarium 1: metodyka pracy naukowej

10 paź 2022

Seminarium 2: Jakub Płoski/Maciej Nowak

17 paź 2022

Seminarium 3: Szymon Stanula/Kacper Kowal

24 paź 2022

Wykład okolicznościowy: dr Agnieszka Gondek - Filozofia i wychowanie (prowadzenie: o. dr Michał Ziółkowski)

31 paź 2022

zajęcia odwołane

7 lis 2022

Wykład otwarty 1: prof. dr hab. Artur Andrzejuk: Tomasz z Akwinu jako teolog (PROWADZENIE: dr hab. Magdalena Płotka)

14 lis 2022

Seminarium 4: Kacper Kowal/Szymon Stanula

19 lis 2022 SOBOTA

Nagroda im. prof. Mieczysława Gogacza

21 lis 2022

Seminarium problemowe 1: ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski: Czy cywilizacje umierają a kulturę można uwieść. O ryzykach społecznych zaniedbań lub zmian - PROWADZENIE prof. dr hab. Artur Andrzejuk

28 lis 2022

Seminarium 5: Laura Pomikła/Jakub Płoski

5 gru 2022

Seminarium 6: Maciej Nowak/Jakub Płoski

12 gru 2022

Wykład otwarty 2: o. dr Michał Ziółkowski temat: Starotestamentalne prefiguracje odwiecznej opozycji Chrystus/Antychryst - PROWADZENIE dr Agnieszka Gondek

19 gru 2022

Seminarium 7: Paweł Mierzejewski/kor. Natalia Herold

2 sty 2023

Seminarium przeniesione na inny termin

9 sty 2023

Wykład otwarty 3: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak: Na czym polega tomizm biblijny? PROWADZENIE: dr hab. Michał Zembrzuski

16 sty 2023

Seminarium 8: Piotr Wojda/Maciej Nowak

23 sty 2023

Seminarium problemowe 2: dr Wojciech Golonka: Granice posłuszeństwa wobec prawa i kwestia słusznego buntu u św. Tomasza z Akwinu PROWADZENIE Natalia Herold

30 sty 2023

Seminarium 9:

20 lut 2023

Seminarium 10:

27 lut 2023

Seminarium problemowe 3: dr Dawid Kostecki: Prawnik filozof czy prawnik rzemieślnik? O potrzebach współczesnej filozofii prawa - PROWADZENIE dr Dawid Lipski

6 mar 2023

Seminarium 11:

13 mar 2023

Wykład otwarty 4: ks. dr hab. Przemysław Artemiuk: Dlaczego teolog powinien czytać św. Tomasza z Akwinu? PROWADZENIE dr hab. Michał Zembrzuski

20 mar 2023

Seminarium problemowe 4: Marcin Karas - Tomistyczna koncepcja recenzji

27 mar 2023

Seminarium problemowe 5: dr hab. Małgorzata Łuszczyńska: Ius et lex czyli rozważania św. Tomasza nad prawem - PROWADZENIE ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

3 kwi 2023

Seminarium 12:

17 kwi 2023

Seminarium 13:

24 kwi 2023

Seminarium problemowe 6: dr Bartosz Zalewski: Obligatio legis in foro conscientiae - relacja między sumieniem i prawem w Sumie Teologicznej św. Tomasza z Akwinu - PROWADZENIE: Natalia Herold

8 maj 2023

Wykład otwarty 5: o. prof. dr hab. Jacek Salij: Człowieczeństwo Chrystusa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu - PROWADZENIE: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

15 maj 2023

Seminarium 14:

22 maj 2023

Wykład otwarty 6: mgr Marcin Janecki: Filozofia i mistyka na kanwie tradycji syryjskiej - PROWADZENIE dr hab. Michał Zembrzuski

29 maj 2023

Seminarium 15:

5 cze 2023

Seminarium 16: ostatnie

12 cze 2023

Wykład otwarty 7: ks. prof. dr hab. Anton Adam: Miejsce filozofii w teologii Wincentego Granata – Prowadzenie prof. Artur Andrzejuk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: http://www.katedra.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Seminarium z historii filozofii w roku akademickim 2022/2023 podzielone jest na 3 segmenty:

1) wykłady otwarte,

2) seminarium problemowe,

3) seminarium referatowe.

Podstawą zaliczenia jest czynna obecność we wszystkich wymienionych segmentach seminarium magisterskiego.

Na seminarium referatowe składa się:

1. Referat pisemny na umówiony temat jest wygłaszany przez referenta,

- ważne jest, aby tekst został napisany w formie referatu

- nie mniej ważne jest, aby na seminarium został wygłoszony w czasie na to przeznaczonym

2. Koreferat osoby, której bliska jest problematyka referatu (zadaniem koreferatu jest krytyka: wskazanie błędów, uzupełnienie). Koreferent otrzymuje referat co najmniej kilka dni przed posiedzeniem seminarium.

3. Dyskusja

- referent odpowiada na tezy koreferatu;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania uczestników seminarium;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania prowadzącego seminarium;

- prowadzący podsumowuje dyskusje, formułuje wnioski wobec przedstawionego referatu.

4. Seminaria są protokołowane.

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Wymagania wstępne:

HARMONOGRAM

Seminarium z historii filozofii

2022/2023

Artur Andrzejuk

3 paź 2022

Seminarium 1: metodyka pracy naukowej

10 paź 2022

Seminarium 2: Jakub Płoski/Maciej Nowak

17 paź 2022

Seminarium 3: Szymon Stanula/Kacper Kowal

24 paź 2022

Wykład okolicznościowy: dr Agnieszka Gondek - Filozofia i wychowanie (prowadzenie: o. dr Michał Ziółkowski)

31 paź 2022

zajęcia odwołane

7 lis 2022

Wykład otwarty 1: prof. dr hab. Artur Andrzejuk: Tomasz z Akwinu jako teolog (PROWADZENIE: dr hab. Magdalena Płotka)

14 lis 2022

Seminarium 4: Kacper Kowal/Szymon Stanula

19 lis 2022 SOBOTA

Nagroda im. prof. Mieczysława Gogacza

21 lis 2022

Seminarium problemowe 1: ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski: Czy cywilizacje umierają a kulturę można uwieść. O ryzykach społecznych zaniedbań lub zmian - PROWADZENIE prof. dr hab. Artur Andrzejuk

28 lis 2022

Seminarium 5: Laura Pomikła/Jakub Płoski

5 gru 2022

Seminarium 6: Maciej Nowak/Jakub Płoski

12 gru 2022

Wykład otwarty 2: o. dr Michał Ziółkowski temat: Starotestamentalne prefiguracje odwiecznej opozycji Chrystus/Antychryst - PROWADZENIE dr Agnieszka Gondek

19 gru 2022

Seminarium 7: Paweł Mierzejewski/kor. Natalia Herold

2 sty 2023

Seminarium przeniesione na inny termin

9 sty 2023

Wykład otwarty 3: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak: Na czym polega tomizm biblijny? PROWADZENIE: dr hab. Michał Zembrzuski

16 sty 2023

Seminarium 8: Piotr Wojda/Maciej Nowak

23 sty 2023

Seminarium problemowe 2: dr Wojciech Golonka: Granice posłuszeństwa wobec prawa i kwestia słusznego buntu u św. Tomasza z Akwinu PROWADZENIE Natalia Herold

30 sty 2023

Seminarium 9:

20 lut 2023

Seminarium 10:

27 lut 2023

Seminarium problemowe 3: dr Dawid Kostecki: Prawnik filozof czy prawnik rzemieślnik? O potrzebach współczesnej filozofii prawa - PROWADZENIE dr Dawid Lipski

6 mar 2023

Seminarium 11:

13 mar 2023

Wykład otwarty 4: ks. dr hab. Przemysław Artemiuk: Dlaczego teolog powinien czytać św. Tomasza z Akwinu? PROWADZENIE dr hab. Michał Zembrzuski

20 mar 2023

Seminarium problemowe 4: Marcin Karas - Tomistyczna koncepcja recenzji

27 mar 2023

Seminarium problemowe 5: dr hab. Małgorzata Łuszczyńska: Ius et lex czyli rozważania św. Tomasza nad prawem - PROWADZENIE ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

3 kwi 2023

Seminarium 12:

17 kwi 2023

Seminarium 13:

24 kwi 2023

Seminarium problemowe 6: dr Bartosz Zalewski: Obligatio legis in foro conscientiae - relacja między sumieniem i prawem w Sumie Teologicznej św. Tomasza z Akwinu - PROWADZENIE: Natalia Herold

8 maj 2023

Wykład otwarty 5: o. prof. dr hab. Jacek Salij: Człowieczeństwo Chrystusa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu - PROWADZENIE: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

15 maj 2023

Seminarium 14:

22 maj 2023

Wykład otwarty 6: mgr Marcin Janecki: Filozofia i mistyka na kanwie tradycji syryjskiej - PROWADZENIE dr hab. Michał Zembrzuski

29 maj 2023

Seminarium 15:

5 cze 2023

Seminarium 16: ostatnie

12 cze 2023

Wykład otwarty 7: ks. prof. dr hab. Anton Adam: Miejsce filozofii w teologii Wincentego Granata – Prowadzenie prof. Artur Andrzejuk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)