Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Ethical arguments - how to justify a value judgement?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMAN-CE22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: Ethical arguments - how to justify a value judgement?
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06;

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe założenia współczesnych modeli argumentacji etycznej.

Pełny opis:

Mimo wyraźnych powiązań między kolejnymi etapami rozwoju myśli moralnej angielskiego oświecenia z jednej, oraz doktryny dwudziestowiecznego non-kognitywizmu z drugiej strony, zestawianie współczesnych koncepcji emotywistycznych z tradycją oświeceniową sprowadza się najczęściej do podkreślania ogólnego patronatu Hume'a nad zainicjowaną przez G. E. Moore’a „rewolucją” w metaetyce. Celem wykłady jest uzupełnienie opisu owych współzależności o szerszy kontekst filozoficznej debaty, która toczyła się w połowie siedemnastego i na początku dwudziestego wieku wokół fundamentalnych kwestii metaetycznych. Hume'owski proto-emotywizm jawi się w takim ujęciu jako odpowiedź na intuicjonistyczną koncepcję zmysłu moralnego autorstwa Francisa Hutchesona, jednocześnie zaś jako źródło inspiracji dla stworzonej przez Adama Smitha teorii sympatii. Ujęta w ten sposób szkoła oświeceniowego sentymentalizmu skonfrontowana zostaje z rozrysowanym analogicznie współczesnym projektem emotywistycznym - zapoczątkowanym w intuicjonizmie Moore'a, przesuniętym w kierunku radykalnego psychologizmu przez Stevensona, i w końcu intersubiektywistycznie wyprofilowanym w preskryptywizmie Hare'a. Nałożenie na siebie obydwu nurtów refleksji metaetycznej pozwala dostrzec kontury szczególnego rodzaju paradygmatu, określającego podstawowe kategorie myślenia, charakterystyczne dla zwolenników emotywizmu. Konstrukcyjne uchybienia, pojawiające się symetrycznie w każdej z trzech par odpowiadających sobie teorii, stanowią dowód nieusuwalnych ograniczeń emotywistycznego modelu metaetyki.

Literatura:

Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking. Aletheia, 2006 (excerpts)

Smith, A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa, 1989, tł. Danuta Petch (excerpts)

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963.

Moore, G. E., Principia Ethica,, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking, OUP, 1990 (excerpts)

Smith, A., Theory of Moral Sentiments, PWN, OUP, 1960 (excerpts),

Hume D., Treatise on Human Nature, Edinbourgh, 1975 (excerpts),

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - ukształtowanie postawy krytycznej względem powierzchownych sformułowań współczesnych dylematów moralnych

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy strukturalno-semantycznej dyskursu etycznego.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teoretycznych współczesnego emotywizmu/preskryptywizmu oraz ich odniesień do klasycznych rozstrzygnięć systemowych w obrębie brytyjskiej filozofii moralnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie uczestnictwo w wykładzie oraz przedłożenie jednej pracy pisemnej (1500 słów) dotyczącej tematyki przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe założenia współczesnych modeli argumentacji etycznej.

Pełny opis:

Mimo wyraźnych powiązań między kolejnymi etapami rozwoju myśli moralnej angielskiego oświecenia z jednej, oraz doktryny dwudziestowiecznego non-kognitywizmu z drugiej strony, zestawianie współczesnych koncepcji emotywistycznych z tradycją oświeceniową sprowadza się najczęściej do podkreślania ogólnego patronatu Hume'a nad zainicjowaną przez G. E. Moore’a „rewolucją” w metaetyce. Celem wykłady jest uzupełnienie opisu owych współzależności o szerszy kontekst filozoficznej debaty, która toczyła się w połowie siedemnastego i na początku dwudziestego wieku wokół fundamentalnych kwestii metaetycznych. Hume'owski proto-emotywizm jawi się w takim ujęciu jako odpowiedź na intuicjonistyczną koncepcję zmysłu moralnego autorstwa Francisa Hutchesona, jednocześnie zaś jako źródło inspiracji dla stworzonej przez Adama Smitha teorii sympatii. Ujęta w ten sposób szkoła oświeceniowego sentymentalizmu skonfrontowana zostaje z rozrysowanym analogicznie współczesnym projektem emotywistycznym - zapoczątkowanym w intuicjonizmie Moore'a, przesuniętym w kierunku radykalnego psychologizmu przez Stevensona, i w końcu intersubiektywistycznie wyprofilowanym w preskryptywizmie Hare'a. Nałożenie na siebie obydwu nurtów refleksji metaetycznej pozwala dostrzec kontury szczególnego rodzaju paradygmatu, określającego podstawowe kategorie myślenia, charakterystyczne dla zwolenników emotywizmu. Konstrukcyjne uchybienia, pojawiające się symetrycznie w każdej z trzech par odpowiadających sobie teorii, stanowią dowód nieusuwalnych ograniczeń emotywistycznego modelu metaetyki.

Literatura:

Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking. Aletheia, 2006 (excerpts)

Smith, A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa, 1989, tł. Danuta Petch (excerpts)

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963.

Moore, G. E., Principia Ethica,, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking, OUP, 1990 (excerpts)

Smith, A., Theory of Moral Sentiments, PWN, OUP, 1960 (excerpts),

Hume D., Treatise on Human Nature, Edinbourgh, 1975 (excerpts),

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)