Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Why persons have dignity? The personalism of Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyla and John F. Crosbe.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMAN-MA22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: Why persons have dignity? The personalism of Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyla and John F. Crosbe.
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W03; FI2_W04;

FI2_U07; FI2_U11;

FI2_K06

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge in the philosophy in contemporary philosophy and anthropology.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Our classes are devoted to the issue of understanding the dignity of the human person in contemporary personalism. We will draw on the work of contemporary personalists: Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyla (John Paul II) and John F. Crosbe.

Their proposal represent a coherent ethical model in which the ontological dimension is combined with the phenomenological one: the classical (Aristotelian-Tomistic) understanding of the human person found its original complement in a personalistic one.

We will answer questions: what are essential features of philosophical conception of the human person? What exactly does the dignity of a person mean? Can it represent the basis for creating multicultural communities?

Lectures in the form of e-learning, Friday 18:30 - 20:00.

prof. Paweł Mazanka,

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture is devoted to the issue of understanding the dignity of the human person in contemporary personalism. We will answer questions: what are essential features of philosophical conception of the human person? What exactly does the dignity of a person mean? Can it represent the basis for creating multicultural communities?

We will draw on the work of contemporary personalists. Their proposal represent a coherent ethical model in which the ontological dimension is combined with the phenomenological one: the classical (Aristotelian-Tomistic) understanding of the human person found its original complement in a personalistic one.

In our classes we will study important categories of the human existence. The starting point are data and experience from moral life. We will reconstruct an objectivistic analysis of human nature, present in Aristotelian and Tomistic philosophy, and the necessity of its more subjectivistic conception in the light of phenomenology. Very important aspect of the selfhood of the human person is incommunicability. Thanks to it, every person exists as an irreplaceable subject and belongs incommunicably to themselves. Thanks to incommunicability the person possesses two fundamental values: dignity, and personal charm. This issue seems to be quite crucial because of excessive anthropocentrism in the culture of the 21st century.

An important and complementing aspect of forming communities, and, parallelly, the deepest truth about the person, is their relation towards the Absolute.

We will see, that personalistic understanding of the human person constitutes a response to modern manifestations of individualism and collectivism could be the basis for creating deeper forms of community. Therefore personalism inscribes well in a modern philosophical debate on understanding the human nature and person.

Literatura: (tylko po angielsku)

CLARKE N. W., “Person and Being”, Milwaukee 1993.

CLARKE N. W., “The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics”, Notre Dame 2001.

CROSBY J. F., „The Dialectic of Autonomy and Theonomy in the Human

Person”, „American Catholic Philosophical Quarterly” 1990, vol. 65.

CROSBY J. F., ”Karol Wojtyla on the Objectivity and the Subjectivity of Moral

Obligation”, Christian Humanism, New York 1995, 27-36.

CROSBY J. F., “Personalist Papers”, Washington D.C. 2004.

CROSBY J. F., “The personalism of John Paul II”, Steubenville 2019.

CROSBY J. F., “Why Persons Have Dignity”,

http://www.uffl.org/vol%209/crosby9.pdf

CROSBY J. F., “The Selfhood of the Human Person”, Washington 1996.

BERTOCCI P. A., “The Person God Is”, New York 2013.

BURROW R. JR., “Personalism: A Critical Introduction”, St. Louis 1999.

GACKA B., Bibliography of „The personalist”, Lublin 1999.

HILDEBRAND D., “Metaphysik der Gemeinschaft“, Regensburg 1981.

HILDEBRAND D., “What is philosophy”, Chicago 1991.

JOHN PAUL II, “The Theology of the Body”, Boston 1997.

MOUNIER E., “Personalism”, Notre Dame 2001.

PARFIT D., “Persons and Reasons”, Oxford 1987.

SPAEMANN R., “Personen”, Stuttgart 1996,

SMITH Ch., “What Is a Person?: Rethinking Humanity”, Social Life, and the

Moral Good from the Person Up, Chicago 2011.

STEIN E., “ Individuum und Gemeinschaft“, Jarbuch für Philosophie und

phänomenologische Forschung 5(1922), 116-283.

TOMASZ Z AKWINU, „De Veritate“, q. 1, a. 2.

WILLIAMS T. D., BENGTSSON J. O., “Personalism”, w: Stanford Encyclopedia of

Philosophy, www.plato.stanford.edu.

WOJTYLA K., “The Acting Person”, Vol. 10 Analecta Husserliana, Dordrecht

1979.

WOJTYLA K., “Love and Responsibility”, New York 1981.

WOJTYLA K., “Subjectivity and the Irreducible in the Human Being”, in: Person

and Community: Selected Essays, New York 1993.

WOJTYŁA K., „Miłość i odpowiedzialność”, Lublin 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

1. Knowledge - after the course student knows main theoretical issues discussed in personalism. He/she knows, what is anthropocentrism, incommunicability and subjectivity, the dignity of the person. He/she is knowledgeable about main concepts the personalistic conception of man.

2. Skills - student is able to understand what exactly it means: to be a person.

3. competencies - student applies moral competences in his/her actions, especially when building good interpersonal relations. Moreover, student is able to discriminate facts from fake information on the issue of the dignity of the person.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Activity during classes = 30 % of the final grade;

Essay, (7-10 pages) on the topic connected with personalism or dignity of the person = 70 % of the final grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Our classes are devoted to the issue of understanding the dignity of the human person in contemporary personalism. We will draw on the work of contemporary personalists: Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyla (John Paul II) and John F. Crosbe.

Their proposal represent a coherent ethical model in which the ontological dimension is combined with the phenomenological one: the classical (Aristotelian-Tomistic) understanding of the human person found its original complement in a personalistic one.

We will answer questions: what are essential features of philosophical conception of the human person? What exactly does the dignity of a person mean? Can it represent the basis for creating multicultural communities?

Lectures in the form of e-learning, Friday 18:30 - 20:00.

prof. Paweł Mazanka,

e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture is devoted to the issue of understanding the dignity of the human person in contemporary personalism. We will answer questions: what are essential features of philosophical conception of the human person? What exactly does the dignity of a person mean? Can it represent the basis for creating multicultural communities?

We will draw on the work of contemporary personalists. Their proposal represent a coherent ethical model in which the ontological dimension is combined with the phenomenological one: the classical (Aristotelian-Tomistic) understanding of the human person found its original complement in a personalistic one.

In our classes we will study important categories of the human existence. The starting point are data and experience from moral life. We will reconstruct an objectivistic analysis of human nature, present in Aristotelian and Tomistic philosophy, and the necessity of its more subjectivistic conception in the light of phenomenology. Very important aspect of the selfhood of the human person is incommunicability. Thanks to it, every person exists as an irreplaceable subject and belongs incommunicably to themselves. Thanks to incommunicability the person possesses two fundamental values: dignity, and personal charm. This issue seems to be quite crucial because of excessive anthropocentrism in the culture of the 21st century.

An important and complementing aspect of forming communities, and, parallelly, the deepest truth about the person, is their relation towards the Absolute.

We will see, that personalistic understanding of the human person constitutes a response to modern manifestations of individualism and collectivism could be the basis for creating deeper forms of community. Therefore personalism inscribes well in a modern philosophical debate on understanding the human nature and person.

Literatura: (tylko po angielsku)

CLARKE N. W., “Person and Being”, Milwaukee 1993.

CLARKE N. W., “The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics”, Notre Dame 2001.

CROSBY J. F., „The Dialectic of Autonomy and Theonomy in the Human

Person”, „American Catholic Philosophical Quarterly” 1990, vol. 65.

CROSBY J. F., ”Karol Wojtyla on the Objectivity and the Subjectivity of Moral

Obligation”, Christian Humanism, New York 1995, 27-36.

CROSBY J. F., “Personalist Papers”, Washington D.C. 2004.

CROSBY J. F., “The personalism of John Paul II”, Steubenville 2019.

CROSBY J. F., “Why Persons Have Dignity”,

http://www.uffl.org/vol%209/crosby9.pdf

CROSBY J. F., “The Selfhood of the Human Person”, Washington 1996.

BERTOCCI P. A., “The Person God Is”, New York 2013.

BURROW R. JR., “Personalism: A Critical Introduction”, St. Louis 1999.

GACKA B., Bibliography of „The personalist”, Lublin 1999.

HILDEBRAND D., “Metaphysik der Gemeinschaft“, Regensburg 1981.

HILDEBRAND D., “What is philosophy”, Chicago 1991.

JOHN PAUL II, “The Theology of the Body”, Boston 1997.

MOUNIER E., “Personalism”, Notre Dame 2001.

PARFIT D., “Persons and Reasons”, Oxford 1987.

SPAEMANN R., “Personen”, Stuttgart 1996,

SMITH Ch., “What Is a Person?: Rethinking Humanity”, Social Life, and the

Moral Good from the Person Up, Chicago 2011.

STEIN E., “ Individuum und Gemeinschaft“, Jarbuch für Philosophie und

phänomenologische Forschung 5(1922), 116-283.

TOMASZ Z AKWINU, „De Veritate“, q. 1, a. 2.

WILLIAMS T. D., BENGTSSON J. O., “Personalism”, w: Stanford Encyclopedia of

Philosophy, www.plato.stanford.edu.

WOJTYLA K., “The Acting Person”, Vol. 10 Analecta Husserliana, Dordrecht

1979.

WOJTYLA K., “Love and Responsibility”, New York 1981.

WOJTYLA K., “Subjectivity and the Irreducible in the Human Being”, in: Person

and Community: Selected Essays, New York 1993.

WOJTYŁA K., „Miłość i odpowiedzialność”, Lublin 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)