Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Unde malum? Tomasza z Akwinu pytania o zło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMSFH-Z21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF: Unde malum? Tomasza z Akwinu pytania o zło
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W06; FI2_W07; FI2_W08; FI2_U06;

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uzyskanie wiedzy na temat i rozumienie formułowanych przez św. Tomasza z Akwinu pytań i odpowiedzi dotyczących problematyki zła w różnych obszarach jego myśli (filozofia bytu, filozofia moralna, teologia).

Pełny opis:

Celem wykładu jest uzyskanie wiedzy na temat i rozumienie formułowanych przez św. Tomasza z Akwinu pytań i odpowiedzi dotyczących problematyki zła w różnych obszarach jego myśli (filozofia bytu, filozofia moralna, teologia). Szczególny akcent położony zostanie na fundamentalne pytanie Akwinaty – Czy zło jest czymś odrębnym?(Czy zło posiada istnieniową własność odrębności?). Pytanie to zasadniczo sugeruje rozwiązanie zagadnienia zła w perspektywie egzystencjalnej koncepcji bytu. Jednak nie jest ono jedynym pytaniem jakie można postawić umieszczając zło „na ławie oskarżonych”.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae I, q. 48-49; Summa contra Gentiles III, c. 4-15; Compendium Theologiae c. 114-121; Quaestiones quodlibetales De malo q. 1, a. 1-3.

2. Krąpiec M. A., Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, RW KUL, Lublin 1995.

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Augustyn św., O naturze dobra, w: tenże, Dialogi Filozoficzne, tłum. M. Maykowska, „Znak”, Kraków 2001, s. 829-863.

2. Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, red. J. Naumowicz, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004.

3. Gesché A., Zło, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2009.

4. Gogacz M., Zło i dobro, „Studia Philosophiae Christianae” 14 (1978) 2, s. 21-41

5. Hubaczek K., Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, Wrocław 2010.

6. Inwagen P. van, Problem zła, tłum. M. Iwanicki, M. Osmański, „Znak” 616 (2006) 9, s. 80-113.

7. Inwagen P. van, The Problem of Evil. The Gifford Lectures Delivered in the University of St Andrews in 2003, Oxford University Press 2006.

8. Kłoczowski J.A., Zło czy zły?, „Znak” 454 (1993) 3, s. 39-46.

9. Kuczyński T., Dlaczego Bóg na to pozwolił? Cierpienie a istnienie Boga, Warszawa 1997.

10. Mackie J.L., Zło a wszechmoc, tłum. T. Baszniak, w: (red.) B. Chwedeńczuk, Filozofia religii, Warszawa 1997, s. 217-232.

11. Maritain J., Zło moralne i odwieczne plany Boże, tłum. J. Fenrychowa, „W drodze” 11-12 (1982), s. 63-69.

12. Mroczkowski I., Zło i grzech – studium filozoficzno-teologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2000.

13. Mróz M., Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

14. Skarga B., Pytać o zło, „Znak” 454 (1993) 3, s. 4-12.

15. Swinburne R.G., Wiedza z doświadczenia a zagadnienie zła, tłum. M. Szczubiałka, w: (red.) B. Chwedeńczuk, Filozofia religii, Warszawa 1997, s. 191-216.

16. Stump E., Faith and the Problem of Evil, Grand Rapids, Endowment, 1999.

17. Thomas Aquinas, On Evil, transl. R. Regan, ed. B. Davies, Oxford Univeristy Press, Oxford 2003.

18. Tischner J., Zło metafizyczne czyli wejrzenie w otchłań, „Znak” 454 (1993) 3, s. 13-19.

19. Wolicka E., Zło wyobrażone – zło rzeczywiste, „Znak” 516 (1998) 5, s. 41-57.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega obecność na zajęciach, wiedza zdobyta w trakcie wykładów, a także erudycja uzyskana w trakcie lektur obowiązkowych. Każdy z tych elementów będzie oceniany oddzielnie a ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną. Obecność na zajęciach będzie oceniana według następujących kryteriów:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Praktyki zawodowe:

Problematyka wykładu nie wiąże się z odbywaniem praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uzyskanie wiedzy na temat i rozumienie formułowanych przez św. Tomasza z Akwinu pytań i odpowiedzi dotyczących problematyki zła w różnych obszarach jego myśli (filozofia bytu, filozofia moralna, teologia).

Pełny opis:

Celem wykładu jest uzyskanie wiedzy na temat i rozumienie formułowanych przez św. Tomasza z Akwinu pytań i odpowiedzi dotyczących problematyki zła w różnych obszarach jego myśli (filozofia bytu, filozofia moralna, teologia). Szczególny akcent położony zostanie na fundamentalne pytanie Akwinaty – Czy zło jest czymś odrębnym?(Czy zło posiada istnieniową własność odrębności?). Pytanie to zasadniczo sugeruje rozwiązanie zagadnienia zła w perspektywie egzystencjalnej koncepcji bytu. Jednak nie jest ono jedynym pytaniem jakie można postawić umieszczając zło „na ławie oskarżonych”.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae I, q. 48-49; Summa contra Gentiles III, c. 4-15; Compendium Theologiae c. 114-121; Quaestiones quodlibetales De malo q. 1, a. 1-3.

2. Krąpiec M. A., Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, RW KUL, Lublin 1995.

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Augustyn św., O naturze dobra, w: tenże, Dialogi Filozoficzne, tłum. M. Maykowska, „Znak”, Kraków 2001, s. 829-863.

2. Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, red. J. Naumowicz, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004.

3. Gesché A., Zło, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2009.

4. Gogacz M., Zło i dobro, „Studia Philosophiae Christianae” 14 (1978) 2, s. 21-41

5. Hubaczek K., Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, Wrocław 2010.

6. Inwagen P. van, Problem zła, tłum. M. Iwanicki, M. Osmański, „Znak” 616 (2006) 9, s. 80-113.

7. Inwagen P. van, The Problem of Evil. The Gifford Lectures Delivered in the University of St Andrews in 2003, Oxford University Press 2006.

8. Kłoczowski J.A., Zło czy zły?, „Znak” 454 (1993) 3, s. 39-46.

9. Kuczyński T., Dlaczego Bóg na to pozwolił? Cierpienie a istnienie Boga, Warszawa 1997.

10. Mackie J.L., Zło a wszechmoc, tłum. T. Baszniak, w: (red.) B. Chwedeńczuk, Filozofia religii, Warszawa 1997, s. 217-232.

11. Maritain J., Zło moralne i odwieczne plany Boże, tłum. J. Fenrychowa, „W drodze” 11-12 (1982), s. 63-69.

12. Mroczkowski I., Zło i grzech – studium filozoficzno-teologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2000.

13. Mróz M., Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

14. Skarga B., Pytać o zło, „Znak” 454 (1993) 3, s. 4-12.

15. Swinburne R.G., Wiedza z doświadczenia a zagadnienie zła, tłum. M. Szczubiałka, w: (red.) B. Chwedeńczuk, Filozofia religii, Warszawa 1997, s. 191-216.

16. Stump E., Faith and the Problem of Evil, Grand Rapids, Endowment, 1999.

17. Thomas Aquinas, On Evil, transl. R. Regan, ed. B. Davies, Oxford Univeristy Press, Oxford 2003.

18. Tischner J., Zło metafizyczne czyli wejrzenie w otchłań, „Znak” 454 (1993) 3, s. 13-19.

19. Wolicka E., Zło wyobrażone – zło rzeczywiste, „Znak” 516 (1998) 5, s. 41-57.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć metafizycznych. Podstawowa znajomość dziejów filozofii starożytnej i średniowiecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)