Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Metafizyka Arystotelesa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMSFM-P21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF: Metafizyka Arystotelesa
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W06; FI2_W07; FI2_W08; FI2_U06;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metafizyki Arystotelesa jako teoretycznej propozycji rozwiązania najważniejszego problemu starożytnej teorii bytu, czyli odpowiedzi na pytanie o zasadę jedności złożonego bytu.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest teoria bytu Arystotelesa wyłożona w oparciu o lekturę przede wszystkim następujących tekstów tego filozofa: "Metafizyka", "Fizyka", "Analityki pierwsze i wtóre", "Kategorie". Podczas zajęć przedstawione będą możliwe interpretacje filozofii pierwszej Arystotelesa jako teorii o charakterze przedmiotowym oraz teorii o charakterze metodologicznym, nieprzedmiotowym. Stagiryta, jako uczeń Platona, sprzeciwiał się częściowo jego realizmowi w sprawie uniwersaliów. Przedstawił szereg zarzutów wobec teorii idei swwojego nauczyciela. W swojej metafizyce jednak, podobnie jak Platon, przyjmował realizm, co do istnienia uniwersaliów, choć w postaci umiarkowanej. Zarzuty stawiane Platonowi dotyczące przedmiotów ogólnych, można, jak się wydaje wysunąć również wobec hylemorfistycznej teorii samego Arystotelesa. Celem wykładu nie będzie jednak porównywanie tych dwóch największych systemów metafizycznych starożytnej Grecji sprzed narodzin Chrystusa (choć z pewnością zostanie poczynionych szereg uwag w tej sprawie), lecz pozytywne omówienie teorii Stagiryty.

Literatura:

Arystoteles, Metafizyka, tekst grecki i jego przekład na język polski dokonany przez Tadeusza Żeleźnika, Lublin 2017.

Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, tekst grecki i jego przekład na język polski dokonany przez Mariana Wesołego, Lublin 2021.

Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1968.

Arystoteles, Kategorie, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1975.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie teorię metafizyczną Arystotelesa wraz z uwarunkowaniami historycznymi jej powstania, ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych stosowanych przez Arystotelesa w metafizyce.

Umiejętności:

student potrafi opisać i ocenić różne sposoby poznania i strategie argumentacyjne występujące w filozofii bytu Arystotelesa.

Kompetencje społeczne:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie wie jakie są podstawowe problemy w metafizyce Arystotelesa oraz w jaki sposób Arystoteles definiuje naczelne pojęcia i twierdzenia teorii bytu, a także nie zna sposobów ich uwyraźniania i uzasadniania.

ocena dostateczna (3) student wie jakie są podstawowe problemy w metafizyce Arystotelesa oraz w jaki sposób Arystoteles definiuje naczelne pojęcia i twierdzenia teorii bytu, ale nie zna sposobów, odpowiednio, ich uwyraźniania i uzasadniania.

ocena dobra (4) - student wie jakie są podstawowe problemy w metafizyce Arystotelesa oraz w jaki sposób Arystoteles definiuje naczelne pojęcia i twierdzenia teorii bytu, a także zna sposoby uzasadniania twierdzeń teorii bytu i sposoby uwyraźniania naczelnych pojęć metafizyki.

ocena bardzo dobra (5) - student zna rozwiązania szczegółowych problemów metafizycznych oraz rozumie szczegółowe strategie argumentacyjne.

Umiejętności:

Oceniana jest umiejętność przeprowadzenia argumentacji na rzecz danej tezy metafizycznej oraz umiejętność oceny takie argumentacji.

Kompetencje społeczne:

Ocenie podlega świadomość potrzeby badań podstawowych i ich przełożenia na zastosowania praktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metafizyki Arystotelesa jako teoretycznej propozycji rozwiązania najważniejszego problemu starożytnej teorii bytu, czyli odpowiedzi na pytanie o zasadę jedności złożonego bytu.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest teoria bytu Arystotelesa wyłożona w oparciu o lekturę przede wszystkim następujących tekstów tego filozofa: "Metafizyka", "Fizyka", "Analityki pierwsze i wtóre", "Kategorie". Podczas zajęć przedstawione będą możliwe interpretacje filozofii pierwszej Arystotelesa jako teorii o charakterze przedmiotowym oraz teorii o charakterze metodologicznym, nieprzedmiotowym. Stagiryta, jako uczeń Platona, sprzeciwiał się częściowo jego realizmowi w sprawie uniwersaliów. Przedstawił szereg zarzutów wobec teorii idei swwojego nauczyciela. W swojej metafizyce jednak, podobnie jak Platon, przyjmował realizm, co do istnienia uniwersaliów, choć w postaci umiarkowanej. Zarzuty stawiane Platonowi dotyczące przedmiotów ogólnych, można, jak się wydaje wysunąć również wobec hylemorfistycznej teorii samego Arystotelesa. Celem wykładu nie będzie jednak porównywanie tych dwóch największych systemów metafizycznych starożytnej Grecji sprzed narodzin Chrystusa (choć z pewnością zostanie poczynionych szereg uwag w tej sprawie), lecz pozytywne omówienie teorii Stagiryty.

Literatura:

Arystoteles, Metafizyka, tekst grecki i jego przekład na język polski dokonany przez Tadeusza Żeleźnika, Lublin 2017.

Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, tekst grecki i jego przekład na język polski dokonany przez Mariana Wesołego, Lublin 2021.

Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1968.

Arystoteles, Kategorie, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1975.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs metafizyki ogólnej oraz historii filozofii starożytnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)