Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mentoring 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-22-MEN3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mentoring 3
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02; FI2_W10;

FI2_U01; FI2_U03;

FI2_U09; FI2_K01;

FI2_K03;

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone specyfice i metodologii pracy naukowej.

Tematy zajęć będą ustalane pod kątem zainteresowań uczestników.

Literatura:

Ajdukiewicz K., "Język i poznanie", tom 1, Warszawa 1985.

Bronk A., "Zrozumieć świat współczesny", Lublin 1998.

Kamiński S., "Jak filozofować", Lublin 1989.

Stępień A. B., "Dwa wykłady. Punkt wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna", Lublin 2005.

Such J., Szcześniak M., "Filozofia nauki", Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie w sposób rozszerzony miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii; student zna i rozumie wszechstronnie i dogłębnie poglądy wybranych wiodących autorów filozoficznych oraz bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej

Umiejętności: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; student potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji; student potrafi ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów

Kompetencje: jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; student jest gotów do rozpoznawania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywnego rozwiązywania tych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z aktywności - należy przygotować wypowiedź na jeden temat, korzystając z wiedzy zdobytej na zajęciach oraz z literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone specyfice i metodologii pracy naukowej.

Tematy zajęć będą ustalane pod kątem zainteresowań uczestników.

Literatura:

Ajdukiewicz K., "Język i poznanie", tom 1, Warszawa 1985.

Bronk A., "Zrozumieć świat współczesny", Lublin 1998.

Kamiński S., "Jak filozofować", Lublin 1989.

Stępień A. B., "Dwa wykłady. Punkt wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna", Lublin 2005.

Such J., Szcześniak M., "Filozofia nauki", Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone specyfice i metodologii pracy naukowej.

Tematy zajęć będą ustalane pod kątem zainteresowań uczestników.

Literatura:

Ajdukiewicz K., "Język i poznanie", tom 1, Warszawa 1985.

Bronk A., "Zrozumieć świat współczesny", Lublin 1998.

Kamiński S., "Jak filozofować", Lublin 1989.

Stępień A. B., "Dwa wykłady. Punkt wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna", Lublin 2005.

Such J., Szcześniak M., "Filozofia nauki", Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)