Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N11-L2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W10; FI1_U03; FI1_U05; FI1_U08; FI1_W06; FI1_W08; FI1_W10; FI1_U02; FI1_U03; FI1_U05; FI1_U08; FI1_K02;

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs logiki 1 w semestrze zimowym

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym w ramach przedmiotu Logika 1. Omawia się wybrane systemy będące rozszerzeniem klasycznego rachunku predykatów z identycznością: rachunek zbiorów oraz sylogistykę (którą przedstawiamy także w sposób tradycyjny). Kurs obejmuje daje prezentację teorii relacji dwuargumentowych. W drugiej części kursu uwagę koncentrujemy na wybranych współczesnych zdaniowych logikach modalnych. Całość domykamy prezentacją wybranych metasystemowych własności teorii dedukcyjnych (definiujemy niesprzeczność, adekwatność, pełność, rozstrzygalność).

Pełny opis:

Kontynuujemy prezentację pojęć i twierdzeń wprowadzonych w semestrze zimowym. Zaczynamy od omówienia ram ontologicznych typu mnogościowego i atrybutywnego. Wprowadzamy sposób definiowania indukcyjnego oraz rozumowania dedukcyjno/indukcyjne (indukcja matematyczna). Rozszerzamy klasyczny rachunek predykatów z identycznością do algebry zbiorów w ujęciu Słupeckiego i Borkowskiego. Następnie omawiamy elementy teorii relacji oraz stosunek między KRZ a algebrą zbiorów. Przesuwamy akcent na zagadnienia z zakresu historii logiki i przedstawiamy tradycyjny wykład Arystotelesowskiej sylogistyki. Następnie charakteryzujemy jedną z jej współczesnych wersji w ujęciu Jana Łukasiewicza. Kolejne tematy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych logik nieklasycznych: wybrane formalizacje modalności aletycznych, epistemicznych i temporalnych zinterpretowanych w semantyce światów możliwych. W ostatniej części zajęć definiujemy podstawowe własności systemów dedukcyjnych: niesprzeczność, adekwatność, pełność, rozstrzygalność. W domknięciu kursu prezentujemy formalizacje dwóch wybranych teorii filozoficznych: jedną opartą na logice klasycznej i drugą sformułowaną z wykorzystaniem zdaniowej logiki modalnej S5.

Literatura:

- obowiązkowa:

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (kontynuujemy do str. 108 do str. 173)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

3. Świrydowicz K., Logika modalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004 (fragmenty)

-uzupełniająca:

1. Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010

2. Świrydowicz K., Podstawy logiki modalnej, Zysk i S-ka 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki badań w zakresie logiki; zna podstawowe metody badawcze: metodę analizy logicznej, dedukcję sformalizowaną (dowodzenie, wnioskowanie) w ramach logiki klasycznej, rachunku zbiorów i wybranych zdaniwoych logik modalnych.

Umiejętności: Student trafnie definiuje pojęcia na gruncie poznanych języków formalnych, poprawnie rekonstuuje poznane systemy dedukcyjne i potrafi stosować je w prostych rozumowaniach pozalogicznych.

Kompetencje: Na podstawie analizy nowych sytuacjii problemowych student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania przy użyciu poznanych systemów dedukcyjnych.

OPIS ECTS: udział w wykładzie 30; przygotowanie do wykładu 30; czas na uzupełnienie informacji z wykładu tymi, które są prezentowane na ćwiczeniach 30; przygotowanie do kolokwiów 15, przygotowanie do egzaminu 40; SUMA GODZIN 150; [150:30 =5] LICZBA ECTS 5

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot, należy:

1. mieć ukończony kurs Logika 1;

2. zaliczyć ćwiczenia do wykładu Logika 2;

3. zdać egzamin ustny w sesji letniej z wykładu Logika 2

4. uczęszczać na wykłady i ćwiczenia być obecnym na wykładach.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów są opisane w rubrykach informacyjnych dotyczących wykładu i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Porwolik, Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Marek Porwolik, Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli

Pełny opis:

Kontynuujemy prezentację pojęć i twierdzeń wprowadzonych w semestrze zimowym. Zaczynamy od omówienia ram ontologicznych typu mnogościowego i atrybutywnego. Wprowadzamy sposób definiowania indukcyjnego oraz rozumowania dedukcyjno/indukcyjne (indukcja matematyczna). Rozszerzamy klasyczny rachunek predykatów z identycznością do algebry zbiorów w ujęciu Słupeckiego i Borkowskiego. Następnie omawiamy elementy teorii relacji oraz stosunek między KRZ a algebrą zbiorów. Przesuwamy akcent na zagadnienia z zakresu historii logiki i zastosowania logiki do filozofii. Omawiamy logikę nazw Arystotelesa w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, następnie wprowadzamy elementy charakterystyki niektórych logik nieklasycznych (funktory modalne, temporalne deontyczne). Kurs wzbogacamy o wybrane przykłady zastosowań logiki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Wymagania wstępne:

ukończony kurs Logika 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli

Pełny opis:

Kontynuujemy prezentację pojęć i twierdzeń wprowadzonych w semestrze zimowym. Zaczynamy od omówienia ram ontologicznych typu mnogościowego i atrybutywnego. Wprowadzamy sposób definiowania indukcyjnego oraz rozumowania dedukcyjno/indukcyjne (indukcja matematyczna). Rozszerzamy klasyczny rachunek predykatów z identycznością do algebry zbiorów w ujęciu Słupeckiego i Borkowskiego. Następnie omawiamy elementy teorii relacji oraz stosunek między KRZ a algebrą zbiorów. Przesuwamy akcent na zagadnienia z zakresu historii logiki i zastosowania logiki do filozofii. Omawiamy logikę nazw Arystotelesa w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, następnie wprowadzamy elementy charakterystyki niektórych logik nieklasycznych (funktory modalne, temporalne deontyczne). Kurs wzbogacamy o wybrane przykłady zastosowań logiki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Wymagania wstępne:

ukończony kurs Logika 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli

Pełny opis:

Kontynuujemy prezentację pojęć i twierdzeń wprowadzonych w semestrze zimowym. Zaczynamy od omówienia ram ontologicznych typu mnogościowego i atrybutywnego. Wprowadzamy sposób definiowania indukcyjnego oraz rozumowania dedukcyjno/indukcyjne (indukcja matematyczna). Rozszerzamy klasyczny rachunek predykatów z identycznością do algebry zbiorów w ujęciu Słupeckiego i Borkowskiego. Następnie omawiamy elementy teorii relacji oraz stosunek między KRZ a algebrą zbiorów. Przesuwamy akcent na zagadnienia z zakresu historii logiki i zastosowania logiki do filozofii. Omawiamy logikę nazw Arystotelesa w ujęciu tradycyjnym i współczesnym, następnie wprowadzamy elementy charakterystyki niektórych logik nieklasycznych (funktory modalne, temporalne deontyczne). Kurs wzbogacamy o wybrane przykłady zastosowań logiki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1984, (do strony 172)

2. Nieznański E., Logika. Podstawy, język, uzasadnianie, Beck, Warszawa 2011 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego 2001

Wymagania wstępne:

ukończony kurs Logika 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)