Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia (Teoria poznania 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N112-EP Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Epistemologia (Teoria poznania 1)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: FI1_W02; FI1_W10; FI1_U06;

ćwiczenia: FI1_W02; FI1_W10; FI1_U02;

FI1_U06; FI1_K04;

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi). Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

M. Heidegger, Bycie i czas, § 44 Warszawa 1994, 300-324

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

W. James, Pragmatyzm, Wykad VI: Pragmatyczne pojęcie prawdy, Warszawa 1998, 159-185.

S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De Veritate, tłum. polskie np. Lublin 1999, Kęty 1998, kwestia I.

A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych Wstęp i § 1; § 6 - Zakończenie; Warszawa 1995, 13-31. 156-172.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

I inne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w wykładzie: 30 godz. udział w ćwiczeniach: 15 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz. przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 15 godz. przygotowanie do egzaminu: 45 godz. suma godzin: 150 [150/30(25)=5] liczba ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Praca pisemna (esej) na wybrany temat epistemologiczny (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 1-2 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Braki w wymaganiach dotyczących oceny 4 i 5 powodują obniżenie oceny o 0,5 pkt.

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności usprawiedliwione)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (co najmniej w 5 tematach, minimalnie - w 3)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krokos
Prowadzący grup: Jan Krokos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi). Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

M. Heidegger, Bycie i czas, § 44 Warszawa 1994, 300-324

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

W. James, Pragmatyzm, Wykad VI: Pragmatyczne pojęcie prawdy, Warszawa 1998, 159-185.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De Veritate, tłum. polskie np. Lublin 1999, Kęty 1998, kwestia I.

A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych Wstęp i § 1; § 6 - Zakończenie; Warszawa 1995, 13-31. 156-172 .

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

I inne

Wymagania wstępne:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.