Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka filozofii ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PROPCW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka filozofii ćwiczenia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U09; K_K01; K_K02; K_K06; K_K08; K_K09; K_K10

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie jaką dziedziną wiedzy jest filozofia, jak kształtowało się myślenie filozoficzne na przestrzeni wieków, zna podstawowe nurty filozoficzne i rozumie ich idee w paradygmacie realne - idealne. Zna i potrafi wymienić najważniejszych myślicieli i filozofów od starożytności do współczesności. Umie że zrozumieniem czytać i omawiać podstawowe dla kultury humanistycznej teksty filozoficzne.

Umiejętności: student potrafi zrozumieć i wyjaśnić podstawowe przedstawione na zajęciach definicje filozofii, metafizyki i ontologii, potrafi omówić kluczowe problemy filozoficzne (prawda, poznanie, etyka, Bóg, wolność) w perspektywie historyczno-filozoficznej. Słucha ze zrozumieniem ustnych prezentacji tematów zajęć, idei i argumentów dotyczących powstania filozofii jako nauki i stanowiących ją głównych tematów. Potrafi uzasadnić i znaleźć argumenty na rzecz uprawiania filozofii zarówno jako nauki jak i egzystencjalnej refleksji nad światem.

Kompetencje: znajomość podstawowej wiedzy na temat tego czym jest filozofia jako nauka i jaką zajmuje się problematyką. Student ma zdolność racjonalnej argumentacji na rzecz zajmowania się filozofią i jej konkretnych zastosowań zarówno w sytuacjach egzystencjalnych jak i rozwiązywaniu problemów społecznych.

ECTS:

udział w wykładzie - 50

przygotowanie do wykładu i lektura zadanych tekstów - 70

konsultacje - 10

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)