Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza wyników stacji meteorologicznej - konsultacje dla studentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ANAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza wyników stacji meteorologicznej - konsultacje dla studentów
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17650
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

W ramach zajęć konsultowana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Do analizy wykorzystują dane pochodzące z własnej stacji meteorologicznej. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma dyskusyjna do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

Konsultacje z analizy wyników stacji meteorologicznej prowadzone są dla studentów na specjalności ochrona środowiska. Stanowią one uzupełnienie grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych.

Wiedza uzyskana podczas konsultacji powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci powinni umieć rozróżnić procesy klimatyczne powstałe w oparciu o warunki naturalne oraz wynikające z antropogenizacji środowiska przyrodniczego. Ma to istotny wpływ na jakość i kierunki podejmowanych decyzji środowiskowych. Studenci powinni umieć rozróżniać naturalną i antropogeniczną zmienność procesów klimatycznych poprzez analizę poszczególnych parametrów klimatycznych.

W ramach konsultacji studenci mają możliwość śledzenia oraz dokonywania analiz danych pochodzących z własnej stacji meteorologicznej działającej w systemie on-line. Analizy danych meteorologicznych prowadzone mogą być w oparciu o rozwiązania bazo-danowe będące na wyposażeniu laboratorium. Analizy danych mogą być prowadzone w oparciu o aktualne stany warunków atmosferycznych, lub ich skrajne zmienności występujące w tygodniu, miesiącu, czy roku. W ramach analizowanych danych pobierane są następujące przykładowe dane na serwer laboratorium: Temperatura powietrza, Temperatura przygruntowa, Temperatura gruntu, Wilgotność powietrza, Wilgotność gleby, Zwilżenie liścia, Punkt rosy, Poryw wiatru, Kierunek wiatru, Kierunek wiatru w stopniach, Ciśnienie, Aktualny opad deszczu, opad deszczu w danym dniu, Opad miesięczny, Temperatura odczuwalna, Promieniowanie słoneczne.

Literatura:

Bac S., M. Rojek, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław

Bac S., C. Koźmiński, M. Rojek, Agrometeorologia, PWN.

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Chromow S. P, Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Dubicka M., Pyka J. L.: Meteorologia i klimatologia. Materiały do wykładów i ćwiczeń.

Dunlop S., Pogoda – Przewodnik ilustrowany: Chmury, zjawiska optyczne, opady

Garnier B. J., Podstawy klimatologii. IMGW, 1996, Warszawa

Gaudie A., Klimat. Prognozy XXI wieku, Prószyński i S-ka, Warszawa

Kłysik K., K. Kożuchowski, M. Tarajkowska: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, 1990, Wyd. UŁ.

Kosiba A.: Wstęp do klimatologii Polski

Kossowska U., Cezak, D. Martyn, K. Olszewski, M. Kopacz-Lembowicz:

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, 2000, Wyd. Nauk. PWN

Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa

Kożuchowski K., R. Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa

Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie PWN, 2011

Kożuchowski K. i inni, Meteorologia i klimatologia, 2005, PWN, Warszawa

Lockwood J.G., Procesy klimatotwórcze, 1984.

Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, PWN

Matuszko D., Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków

Martyn D., 1995, Klimaty kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

Międzynarodowy atlas chmur. 1959, PIHM Warszawa.

Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna. PWN Warszawa.

Próchnicki J.: Metody opracowań klimatologicznych

Radomski Cz.: Agrometeorologia

Retallack B.J., 1991: Podstawy meteorologii.

Roth G.D., 2000: Pogoda i klimat.

Słownik meteorologiczny, Red. Niedźwiedź T., 2003, IMGW Warszawa.

Sorbjan Z.,, Meteorologia dla każdego, PWN 2001

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa

Woś A., 1995, ABC meteorologii, UAM. Poznań.

Woś A., 2002, Meteorologia dla geografów. PWN Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie monitoringu i gromadzenia danych meteorologicznych.

Umiejętności: Student powinien rozpoznawać zjawiska atmosferyczne umieć określać warunki i sposoby ich powstawania. Powinien umieć przeprowadzać analizę kształtowania się klimatu w zależności od wybranych czynników środowiska.

Student powinien znać zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych meteorologicznych w celu podejmowania decyzji w obszarze zarządzania informacją oraz sytuacjami kryzysowymi.

Kompetencje: Student powinien potrafić pracować w zespole, korzystać ze źródeł naukowych w tym Internetu oraz prawidłowo rozwiązywać naukowe zadania problemowe w oparciu o wiedzę i swoją kreatywność.

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone w trybie on-line.

Zaliczenia ćwiczeń odbywać się będą w trybie on-line.

Egzamin oraz inne zaliczenia w postaci testów odbywać się będą on-line na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z analizy wyników stacji meteorologicznej odbywają się w systemie konsultacji. Studenci online mogą konsultować projekty realizowane na ćwiczeniach z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią). Oceniana jest aktywność zarówno podczas konsultacji, jak i w dedykowanym przedmiotowi systemie e-learning Moodle. Oceniany jest poziom wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadań praktycznych podczas wykonywania projektów ćwiczeń przedmiotowych. W ciągu semestru, każdy ze studentów, powinien wziąć udział w ustnym teście sprawdzającym jego wiedzę z metod analizy danych meteorologicznych (realizowany w systemie Moodle). Na ostateczną ocenę końcową ma wpływ ilość punktów zgromadzonych przez studenta w ciągu semestru akademickiego oraz jego aktywność merytoryczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konsultacje, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23111
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach zajęć konsultowana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Do analizy wykorzystują dane pochodzące z własnej stacji meteorologicznej. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma dyskusyjna do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

Konsultacje z analizy wyników stacji meteorologicznej prowadzone są dla studentów na specjalności ochrona środowiska. Stanowią one uzupełnienie grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych.

Wiedza uzyskana podczas konsultacji powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci powinni umieć rozróżnić procesy klimatyczne powstałe w oparciu o warunki naturalne oraz wynikające z antropogenizacji środowiska przyrodniczego. Ma to istotny wpływ na jakość i kierunki podejmowanych decyzji środowiskowych. Studenci powinni umieć rozróżniać naturalną i antropogeniczną zmienność procesów klimatycznych poprzez analizę poszczególnych parametrów klimatycznych.

W ramach konsultacji studenci mają możliwość śledzenia oraz dokonywania analiz danych pochodzących z własnej stacji meteorologicznej działającej w systemie on-line. Analizy danych meteorologicznych prowadzone mogą być w oparciu o rozwiązania bazo-danowe będące na wyposażeniu laboratorium. Analizy danych mogą być prowadzone w oparciu o aktualne stany warunków atmosferycznych, lub ich skrajne zmienności występujące w tygodniu, miesiącu, czy roku. W ramach analizowanych danych pobierane są następujące przykładowe dane na serwer laboratorium: Temperatura powietrza, Temperatura przygruntowa, Temperatura gruntu, Wilgotność powietrza, Wilgotność gleby, Zwilżenie liścia, Punkt rosy, Poryw wiatru, Kierunek wiatru, Kierunek wiatru w stopniach, Ciśnienie, Aktualny opad deszczu, opad deszczu w danym dniu, Opad miesięczny, Temperatura odczuwalna, Promieniowanie słoneczne.

Literatura:

Bac S., M. Rojek, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław

Bac S., C. Koźmiński, M. Rojek, Agrometeorologia, PWN.

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Chromow S. P, Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Dubicka M., Pyka J. L.: Meteorologia i klimatologia. Materiały do wykładów i ćwiczeń.

Dunlop S., Pogoda – Przewodnik ilustrowany: Chmury, zjawiska optyczne, opady

Garnier B. J., Podstawy klimatologii. IMGW, 1996, Warszawa

Gaudie A., Klimat. Prognozy XXI wieku, Prószyński i S-ka, Warszawa

Kłysik K., K. Kożuchowski, M. Tarajkowska: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, 1990, Wyd. UŁ.

Kosiba A.: Wstęp do klimatologii Polski

Kossowska U., Cezak, D. Martyn, K. Olszewski, M. Kopacz-Lembowicz:

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, 2000, Wyd. Nauk. PWN

Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa

Kożuchowski K., R. Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa

Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie PWN, 2011

Kożuchowski K. i inni, Meteorologia i klimatologia, 2005, PWN, Warszawa

Lockwood J.G., Procesy klimatotwórcze, 1984.

Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, PWN

Matuszko D., Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków

Martyn D., 1995, Klimaty kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

Międzynarodowy atlas chmur. 1959, PIHM Warszawa.

Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna. PWN Warszawa.

Próchnicki J.: Metody opracowań klimatologicznych

Radomski Cz.: Agrometeorologia

Retallack B.J., 1991: Podstawy meteorologii.

Roth G.D., 2000: Pogoda i klimat.

Słownik meteorologiczny, Red. Niedźwiedź T., 2003, IMGW Warszawa.

Sorbjan Z.,, Meteorologia dla każdego, PWN 2001

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa

Woś A., 1995, ABC meteorologii, UAM. Poznań.

Woś A., 2002, Meteorologia dla geografów. PWN Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konsultacje, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31330
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach zajęć konsultowana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Do analizy wykorzystują dane pochodzące z własnej stacji meteorologicznej. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma dyskusyjna do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

Konsultacje z analizy wyników stacji meteorologicznej prowadzone są dla studentów na specjalności ochrona środowiska. Stanowią one uzupełnienie grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych.

Wiedza uzyskana podczas konsultacji powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci powinni umieć rozróżnić procesy klimatyczne powstałe w oparciu o warunki naturalne oraz wynikające z antropogenizacji środowiska przyrodniczego. Ma to istotny wpływ na jakość i kierunki podejmowanych decyzji środowiskowych. Studenci powinni umieć rozróżniać naturalną i antropogeniczną zmienność procesów klimatycznych poprzez analizę poszczególnych parametrów klimatycznych.

W ramach konsultacji studenci mają możliwość śledzenia oraz dokonywania analiz danych pochodzących z własnej stacji meteorologicznej działającej w systemie on-line. Analizy danych meteorologicznych prowadzone mogą być w oparciu o rozwiązania bazo-danowe będące na wyposażeniu laboratorium. Analizy danych mogą być prowadzone w oparciu o aktualne stany warunków atmosferycznych, lub ich skrajne zmienności występujące w tygodniu, miesiącu, czy roku. W ramach analizowanych danych pobierane są następujące przykładowe dane na serwer laboratorium: Temperatura powietrza, Temperatura przygruntowa, Temperatura gruntu, Wilgotność powietrza, Wilgotność gleby, Zwilżenie liścia, Punkt rosy, Poryw wiatru, Kierunek wiatru, Kierunek wiatru w stopniach, Ciśnienie, Aktualny opad deszczu, opad deszczu w danym dniu, Opad miesięczny, Temperatura odczuwalna, Promieniowanie słoneczne.

Literatura:

Bac S., M. Rojek, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław

Bac S., C. Koźmiński, M. Rojek, Agrometeorologia, PWN.

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Chromow S. P, Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Dubicka M., Pyka J. L.: Meteorologia i klimatologia. Materiały do wykładów i ćwiczeń.

Dunlop S., Pogoda – Przewodnik ilustrowany: Chmury, zjawiska optyczne, opady

Garnier B. J., Podstawy klimatologii. IMGW, 1996, Warszawa

Gaudie A., Klimat. Prognozy XXI wieku, Prószyński i S-ka, Warszawa

Kłysik K., K. Kożuchowski, M. Tarajkowska: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, 1990, Wyd. UŁ.

Kosiba A.: Wstęp do klimatologii Polski

Kossowska U., Cezak, D. Martyn, K. Olszewski, M. Kopacz-Lembowicz:

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, 2000, Wyd. Nauk. PWN

Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa

Kożuchowski K., R. Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa

Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie PWN, 2011

Kożuchowski K. i inni, Meteorologia i klimatologia, 2005, PWN, Warszawa

Lockwood J.G., Procesy klimatotwórcze, 1984.

Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, PWN

Matuszko D., Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków

Martyn D., 1995, Klimaty kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

Międzynarodowy atlas chmur. 1959, PIHM Warszawa.

Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna. PWN Warszawa.

Próchnicki J.: Metody opracowań klimatologicznych

Radomski Cz.: Agrometeorologia

Retallack B.J., 1991: Podstawy meteorologii.

Roth G.D., 2000: Pogoda i klimat.

Słownik meteorologiczny, Red. Niedźwiedź T., 2003, IMGW Warszawa.

Sorbjan Z.,, Meteorologia dla każdego, PWN 2001

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa

Woś A., 1995, ABC meteorologii, UAM. Poznań.

Woś A., 2002, Meteorologia dla geografów. PWN Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konsultacje, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31330
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć konsultowana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Do analizy wykorzystują dane pochodzące z własnej stacji meteorologicznej. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma dyskusyjna do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

Konsultacje z analizy wyników stacji meteorologicznej prowadzone są dla studentów na specjalności ochrona środowiska. Stanowią one uzupełnienie grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych.

Wiedza uzyskana podczas konsultacji powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studenci powinni umieć rozróżnić procesy klimatyczne powstałe w oparciu o warunki naturalne oraz wynikające z antropogenizacji środowiska przyrodniczego. Ma to istotny wpływ na jakość i kierunki podejmowanych decyzji środowiskowych. Studenci powinni umieć rozróżniać naturalną i antropogeniczną zmienność procesów klimatycznych poprzez analizę poszczególnych parametrów klimatycznych.

W ramach konsultacji studenci mają możliwość śledzenia oraz dokonywania analiz danych pochodzących z własnej stacji meteorologicznej działającej w systemie on-line. Analizy danych meteorologicznych prowadzone mogą być w oparciu o rozwiązania bazo-danowe będące na wyposażeniu laboratorium. Analizy danych mogą być prowadzone w oparciu o aktualne stany warunków atmosferycznych, lub ich skrajne zmienności występujące w tygodniu, miesiącu, czy roku. W ramach analizowanych danych pobierane są następujące przykładowe dane na serwer laboratorium: Temperatura powietrza, Temperatura przygruntowa, Temperatura gruntu, Wilgotność powietrza, Wilgotność gleby, Zwilżenie liścia, Punkt rosy, Poryw wiatru, Kierunek wiatru, Kierunek wiatru w stopniach, Ciśnienie, Aktualny opad deszczu, opad deszczu w danym dniu, Opad miesięczny, Temperatura odczuwalna, Promieniowanie słoneczne.

Literatura:

Bac S., M. Rojek, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław

Bac S., C. Koźmiński, M. Rojek, Agrometeorologia, PWN.

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Chromow S. P, Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa

Crowe: Problemy klimatologii ogólnej

Dubicka M., Pyka J. L.: Meteorologia i klimatologia. Materiały do wykładów i ćwiczeń.

Dunlop S., Pogoda – Przewodnik ilustrowany: Chmury, zjawiska optyczne, opady

Garnier B. J., Podstawy klimatologii. IMGW, 1996, Warszawa

Gaudie A., Klimat. Prognozy XXI wieku, Prószyński i S-ka, Warszawa

Kłysik K., K. Kożuchowski, M. Tarajkowska: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, 1990, Wyd. UŁ.

Kosiba A.: Wstęp do klimatologii Polski

Kossowska U., Cezak, D. Martyn, K. Olszewski, M. Kopacz-Lembowicz:

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, 2000, Wyd. Nauk. PWN

Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa

Kożuchowski K., R. Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa

Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie PWN, 2011

Kożuchowski K. i inni, Meteorologia i klimatologia, 2005, PWN, Warszawa

Lockwood J.G., Procesy klimatotwórcze, 1984.

Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, PWN

Matuszko D., Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków

Martyn D., 1995, Klimaty kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

Międzynarodowy atlas chmur. 1959, PIHM Warszawa.

Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna. PWN Warszawa.

Próchnicki J.: Metody opracowań klimatologicznych

Radomski Cz.: Agrometeorologia

Retallack B.J., 1991: Podstawy meteorologii.

Roth G.D., 2000: Pogoda i klimat.

Słownik meteorologiczny, Red. Niedźwiedź T., 2003, IMGW Warszawa.

Sorbjan Z.,, Meteorologia dla każdego, PWN 2001

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa

Woś A., 1995, ABC meteorologii, UAM. Poznań.

Woś A., 2002, Meteorologia dla geografów. PWN Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)