Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i Ekologia Bałtyku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BIEB
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i Ekologia Bałtyku
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07Skrócony opis:

Poznanie historii, flory i fauny oraz bogactw nieożywionych Bałtyku oraz jego miejsca w systemie Oceanu światowego. Poznanie czynników kształtujących warunki życiowe w Bałtyku oraz jego florę i faunę, rola wlewów i gatunków inwazyjnych. Eutrofizacja i zanieczyszczenia Bałtyku, ochrona Bałtyku i wybranych gatunków. Zalew Wiślany.

Pełny opis:

1. Wszechocean, morza szelfowe, wody słonawe, estuaria. Woda słona i słodka – skład rozpuszczonych soli.

2. Czy Bałtyk jest morzem: głębokość, zasolenie, połączenie ze Wszechoceanem, pływy.

3. Bogactwa naturalne Bałtyku: ryby, piasek, fale, bursztyn, wiatr, turystyka.

4. Strefy biotyczne w Bałtyku: psmmon i litoral, neuston i pleuston, plankton i nekton

5. Bentos – po co formy larwalne. Bentos – typy dna i ich fauna.

6. Wpływ zasolenia na wielkość zwierząt. Świecenie morza – dlaczego Bałtyk nie świeci?

7. Historia geologiczna Bałtyku i jego fauny

8. Wlewy i ich fauna i flora. Formy reliktowe. Fauna słodkowodna w Bałtyku.

9. Gatunki inwazyjne.

10. Zagrożenia antropogeniczne Bałtyku. Eutrofizacja.

11. Chemizacja rolnictwa. Rurociągi i katastrofy morskie. Pozostałości wojny

12. Jak chronić Bałtyk: spływ rzekami. Ochrona wybrzeży – czy ma sens?

13. Kwoty połowowe, foki i delfiny.

14. Zalew Wiślany- po co przekopywać Mierzeję?

15. Wody terytorialne i strefy ekonomiczne na Bałtyku.

Literatura:

Andrulewicz E., Wielgat M. 1995 – Ochrona przyrody środowiska morskiego. W: M. Przewoźniak (red.) Ochrona przyrody w regionie gdańskim – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 153-158

Demel K. 1974 – Życie morza – Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 431 pp (wszystkie wydania)

Halba R. 1998 - Bałtyk i wybrzeże Bałtyku. W: K.A. Dobrowolski, Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce – Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN , Dziekanów, 135-151

Łomniewski K., Mańkowski W., Zaleski J. 1975 – Morze Bałtyckie – PWN, Warszawa, 508 pp

Szymelfenig M., Urbański J. 1998 - Morze Bałtyckie. O tym warto wiedzieć – Polski Klub Ekologiczny, Gdańsk, 128 pp (Zeszyty Zielonej Akademii 7)

Żmudziński L. 1990 – Świat zwierzęcy Bałtyku. Atlas makrofauny – Wydawnictawa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 196 pp

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna historię geologiczna Bałtyku oraz podstawowe grupy flory i fauny, definiuje i wyjaśnia pochodzenie gatunków reliktowych, inwazyjnych i wlewowych, różnice pomiędzy woda słoną a słonawą; charakteryzuje strefy biotyczne Bałtyku i ich mieszkańców; wylicza i opisuje przystosowania organizmów do życia w wodzie słonawej, objaśnia źródła zanieczyszczeń wód Bałtyku i sposoby ich ochrony; charakteryzuje zasoby biologiczne Bałtyku i możliwości ich wykorzystania.

Umiejetności: student klasyfikuje typy mórz i porównuje florę i faunę; analizuje pochodzenie poszczególne elementy flory i fauny Bałtyku, i ocenia różnice ilościowe i jakościowe miedzy światem żywym Bałtyku i światem żywym mórz pełnosłonyh, wyprowadza wnioski na temat możliwości eksploatacji poszczególnych zasobów Bałtyku; poprawnie posługuje się terminologią hydrologiczną i oceanograficzną; przewiduje i ocenia skutki naturalnych i antropogenicznych procesów w środowisku morskim (eutrofizacja, przełowienie, zatrucia, katastrofy morskie, wydobycie ropy i gazu), analizuje korzyści Polski z posiadania dostępu do morza.

Kompetencje: student jest zdolny do dyskusji na temat eksploatacji bogactw Bałtyku, metod jego ochrony, zagrożeń (Nord Stream, amunicja, rtęć, przekopanie Mierzeii Wiślanej); zachowuje krytycyzm w stosunku do nowych pomysłów wykorzystania morza i jego zasobów farmy wiatrowe); docenia korzyści wypływające z posiadania dostępu do morza i ograniczenia wynikające z umów międzynarodowych, jest zdolny do przygotowania prostych prezentacji, wykładów itp. na tematy związane z biologią, ekologia i ochroną Baltyku

ECTS

Udział w wykładzie - 30

Konsultacje – 10

Przygotowania do egzaminu -40

Suma godzin – 80 (80:30 = 2,7)

Liczba ECTS –3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: napisanie eseju na wybrany temat (spośród przedstawionych przez prowadzącego)

Utrzymanie się z zadanej objętości, zamieszczenie oryginalnych rysunków, tabel itp. materiałóów faktograficznych, kozystanie z wielu źródeł, poprawna bibliografia: 5;

Jak wyżej, ale bez materiały faktograficznego (lub kserokopie): 4,5 - 4;

Korzystanie wyłącznie ze źródeł internetowych: 4 - 3,5;

Ubóstwo merytoryczne, zbyt obfite przepisywanie ze źródeł ( a nie własna ich interpretacja, brak krytycyzmu w stosunku do źródeł): 3- 2;

Brak bibliografii -2.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)