Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BIO1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W05

OB1_W08

OB1_U07

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K03

OB1_K04


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: celem wykładu jest przedstawienie ogromnego zróżnicowania organizmów roślinnych, zwierzęcych, protistów i grzybów, oraz ich roli w funkcjonowaniu ekosystemów i w gospodarce ludzkiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Budowa i funkcje organelli komórkowych w komórkach zwierzęcych, roślinnych i prokariotycznych. Mitoza i mejoza;

2.Pierwotniaki jako wyspecjalizowane organizmy jednokomórkowe; ich budowa oraz znaczenie ekologiczne i sanitarno-epidemiologiczne;

3.Gąbki jako wielokomórkowe organizmy beztkankowe. Jamochłony, budowa, różnorodność form;

4.Płazińce i obleńce; przystosowania do pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe tasiemców, przywr i nicieni;

5.Pierścienice; metameria homonomiczna i heteronomiczna;

6.Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne stawonogów; owady i ich znaczenie sanitarne, ekonomiczne i ekologiczne;

7.Różnorodność budowy mięczaków; ślimaki, małże i głowonogi;

8.Pierwouste i wtórouste; różnorodność szkarłupni; osłonice i bezczaszkowce jako pierwsze strunowce;

9.Ryby i ich przystosowania do życia w wodzie; pierwsze płazy; płazy jako kręgowce amfibiotyczne; metamorfoza płazów, płazy krajowe i ich ochrona;

10.Gady i ich przystosowania do życia w środowisku lądowym; gady krajowe; pierwsze ptaki;przystosowania ptaków do lotu; awifauna krajowa i jej ochrona;

11.Ssaki; charakterystyka morfologiczna i anatomiczna; stekowce torbacze i łożyskowce; przegląd rzędów ssaków;ssaki udomowione;

12.Glony jako polifiletyczna grupa roślinnych organizmów wodnych; ekologiczna rola glonów, bioindykacja;

13.Rośliny telomowe; Gametofit i sporofit mszaków i paprotników;

14.Rośliny nago- i okrytonasienne. Budowa kwiatu i proces zapłodnienia; organy roślin nasiennych; przyrost na grubość;

15.Przegląd roślin jedno- i dwuliściennych; pochodzenie roślin uprawnych.

Literatura:

Biologia, jedność i różnorodność 2008, Wyd. Szkolne PWN, 112pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 - Zoologia. t. 1 i 2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Podbielkowski Z, Rejment-Grochowska I. Skirgiełło A. 1979 - Rośliny zarodnikowe. PWN Warszawa, 860pp.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343 i 638pp.

A.J. Szweykowscy (red.) 1993 - Słownik botaniczny, WP Warszawa, 800pp.

Radomski J. Jasnowska J.1978 - Botanika. PWN Warszawa 444pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 - Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Kawecki Z. 1982 - Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Stańczykowska A. 1986 (i inne wyd.)- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I -XIII, 1998-2000 - Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 - Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 2004 - Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Wybrane witryny internetowe zawierające schematy, zdjęcia lub animacje prezentujące budowę i funkcjonowanie struktur żywych na różnych poziomach zorganizowania.

http://biodidac.bio.uottawa.ca

http://www.insectimages.org

http://www.earthlife.net

http://scholaris.pl

http://www.ebiomedia.com

http://tolweb.org

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK- 1 student zna zasady podziału taksonomicznego organizmów żywych oraz rozumie związki ewolucyjne między nimi;

EK - 2 zna i opisuje budowę i funkcjonowanie protistów, zwierząt, roślin i grzybów;

EK - 3 zdaje sobie sprawę z ogromnej różnorodności organizmów i konieczności ich ochrony;

EK - 4 potrafi wskazać i opisać gatunki ważne dla człowieka ze względów sanitarnych i ekonomicznych;

EK - 5 ma świadomość zagrożeń jakie niesie nadmierna eksploatacja zasobów żywych dla funkcjonowania biocenoz i ekosystemów.

obecność na wykładzie = 30 godz.

przygotowanie do udziału w dyskusji na wcześniej zadany temat = 30 godz;

przygotowanie do egzaminu = 60 godz;

Suma: 120 godz.= 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- końcowy test sprawdzający w sesji egzaminacyjnej z całego zakresu tematycznego wykładu. Ocena na podstawie punktów:

60-64 – 3

65-69 – 3.5

70-79 – 4

80-89 – 4.5

Powyżej 90 – 5

- obecność na zajęciach (max. 2 nieusp. nieobecności) oraz aktywność w trakcie dyskusji na wcześniej zapowiadane przez wykładowcę tematy - możliwość zdobycia dodatkowych punktów (max. 6 pkt.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Krassimira Ilieva-Makulec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSa3ZPoSh-Sv_LYAgZr5GIGc_xEGvTqHygPa_BPJsQZ01%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe3223c6-833b-4ef2-b163-31b58fbf3850&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ogromnego zróżnicowania organizmów roślinnych, zwierzęcych, protistów i grzybów, oraz ich roli w funkcjonowaniu ekosystemów i w gospodarce ludzkiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Budowa i funkcje organelli komórkowych w komórkach zwierzęcych, roślinnych i prokariotycznych. Mitoza i mejoza;

2.Pierwotniaki jako wyspecjalizowane organizmy jednokomórkowe; ich budowa oraz znaczenie ekologiczne i sanitarno-epidemiologiczne;

3.Gąbki jako wielokomórkowe organizmy beztkankowe. Jamochłony, budowa, różnorodność form;

4.Płazińce i obleńce; przystosowania do pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe tasiemców, przywr i nicieni;

5.Pierścienice; metameria homonomiczna i heteronomiczna;

6.Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne stawonogów; owady i ich znaczenie sanitarne, ekonomiczne i ekologiczne;

7.Różnorodność budowy mięczaków; ślimaki, małże i głowonogi;

8.Pierwouste i wtórouste; różnorodność szkarłupni; osłonice i bezczaszkowce jako pierwsze strunowce;

9.Ryby i ich przystosowania do życia w wodzie; pierwsze płazy; płazy jako kręgowce amfibiotyczne; metamorfoza płazów, płazy krajowe i ich ochrona;

10.Gady i ich przystosowania do życia w środowisku lądowym; gady krajowe; pierwsze ptaki;przystosowania ptaków do lotu; awifauna krajowa i jej ochrona;

11.Ssaki; charakterystyka morfologiczna i anatomiczna; stekowce torbacze i łożyskowce; przegląd rzędów ssaków;ssaki udomowione;

12.Glony jako polifiletyczna grupa roślinnych organizmów wodnych; ekologiczna rola glonów, bioindykacja;

13.Rośliny telomowe; Gametofit i sporofit mszaków i paprotników;

14.Rośliny nago- i okrytonasienne. Budowa kwiatu i proces zapłodnienia; organy roślin nasiennych; przyrost na grubość;

15.Przegląd roślin jedno- i dwuliściennych; pochodzenie roślin uprawnych.

Literatura:

Biologia, jedność i różnorodność 2008, Wyd. Szkolne PWN, 112pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 - Zoologia. t. 1 i 2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Podbielkowski Z, Rejment-Grochowska I. Skirgiełło A. 1979 - Rośliny zarodnikowe. PWN Warszawa, 860pp.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343 i 638pp.

A.J. Szweykowscy (red.) 1993 - Słownik botaniczny, WP Warszawa, 800pp.

Radomski J. Jasnowska J.1978 - Botanika. PWN Warszawa 444pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 - Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Kawecki Z. 1982 - Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Stańczykowska A. 1986 (i inne wyd.)- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I -XIII, 1998-2000 - Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 - Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 2004 - Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Wybrane witryny internetowe zawierające schematy, zdjęcia lub animacje prezentujące budowę i funkcjonowanie struktur żywych na różnych poziomach zorganizowania.

http://biodidac.bio.uottawa.ca

http://www.insectimages.org

http://www.earthlife.net

http://scholaris.pl

http://www.ebiomedia.com

http://tolweb.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Krassimira Ilieva-Makulec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSa3ZPoSh-Sv_LYAgZr5GIGc_xEGvTqHygPa_BPJsQZ01%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe3223c6-833b-4ef2-b163-31b58fbf3850&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ogromnego zróżnicowania organizmów roślinnych, zwierzęcych, protistów i grzybów, oraz ich roli w funkcjonowaniu ekosystemów i w gospodarce ludzkiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Budowa i funkcje organelli komórkowych w komórkach zwierzęcych, roślinnych i prokariotycznych. Mitoza i mejoza;

2.Pierwotniaki jako wyspecjalizowane organizmy jednokomórkowe; ich budowa oraz znaczenie ekologiczne i sanitarno-epidemiologiczne;

3.Gąbki jako wielokomórkowe organizmy beztkankowe. Jamochłony, budowa, różnorodność form;

4.Płazińce i obleńce; przystosowania do pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe tasiemców, przywr i nicieni;

5.Pierścienice; metameria homonomiczna i heteronomiczna;

6.Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne stawonogów; owady i ich znaczenie sanitarne, ekonomiczne i ekologiczne;

7.Różnorodność budowy mięczaków; ślimaki, małże i głowonogi;

8.Pierwouste i wtórouste; różnorodność szkarłupni; osłonice i bezczaszkowce jako pierwsze strunowce;

9.Ryby i ich przystosowania do życia w wodzie; pierwsze płazy; płazy jako kręgowce amfibiotyczne; metamorfoza płazów, płazy krajowe i ich ochrona;

10.Gady i ich przystosowania do życia w środowisku lądowym; gady krajowe; pierwsze ptaki;przystosowania ptaków do lotu; awifauna krajowa i jej ochrona;

11.Ssaki; charakterystyka morfologiczna i anatomiczna; stekowce torbacze i łożyskowce; przegląd rzędów ssaków;ssaki udomowione;

12.Glony jako polifiletyczna grupa roślinnych organizmów wodnych; ekologiczna rola glonów, bioindykacja;

13.Rośliny telomowe; Gametofit i sporofit mszaków i paprotników;

14.Rośliny nago- i okrytonasienne. Budowa kwiatu i proces zapłodnienia; organy roślin nasiennych; przyrost na grubość;

15.Przegląd roślin jedno- i dwuliściennych; pochodzenie roślin uprawnych.

Literatura:

Biologia, jedność i różnorodność 2008, Wyd. Szkolne PWN, 112pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 - Zoologia. t. 1 i 2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Podbielkowski Z, Rejment-Grochowska I. Skirgiełło A. 1979 - Rośliny zarodnikowe. PWN Warszawa, 860pp.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343 i 638pp.

A.J. Szweykowscy (red.) 1993 - Słownik botaniczny, WP Warszawa, 800pp.

Radomski J. Jasnowska J.1978 - Botanika. PWN Warszawa 444pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 - Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Kawecki Z. 1982 - Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Stańczykowska A. 1986 (i inne wyd.)- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I -XIII, 1998-2000 - Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 - Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 2004 - Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Wybrane witryny internetowe zawierające schematy, zdjęcia lub animacje prezentujące budowę i funkcjonowanie struktur żywych na różnych poziomach zorganizowania.

http://biodidac.bio.uottawa.ca

http://www.insectimages.org

http://www.earthlife.net

http://scholaris.pl

http://www.ebiomedia.com

http://tolweb.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Krassimira Ilieva-Makulec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSa3ZPoSh-Sv_LYAgZr5GIGc_xEGvTqHygPa_BPJsQZ01%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe3223c6-833b-4ef2-b163-31b58fbf3850&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ogromnego zróżnicowania organizmów roślinnych, zwierzęcych, protistów i grzybów, oraz ich roli w funkcjonowaniu ekosystemów i w gospodarce ludzkiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Budowa i funkcje organelli komórkowych w komórkach zwierzęcych, roślinnych i prokariotycznych. Mitoza i mejoza;

2.Pierwotniaki jako wyspecjalizowane organizmy jednokomórkowe; ich budowa oraz znaczenie ekologiczne i sanitarno-epidemiologiczne;

3.Gąbki jako wielokomórkowe organizmy beztkankowe. Jamochłony, budowa, różnorodność form;

4.Płazińce i obleńce; przystosowania do pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe tasiemców, przywr i nicieni;

5.Pierścienice; metameria homonomiczna i heteronomiczna;

6.Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne stawonogów; owady i ich znaczenie sanitarne, ekonomiczne i ekologiczne;

7.Różnorodność budowy mięczaków; ślimaki, małże i głowonogi;

8.Pierwouste i wtórouste; różnorodność szkarłupni; osłonice i bezczaszkowce jako pierwsze strunowce;

9.Ryby i ich przystosowania do życia w wodzie; pierwsze płazy; płazy jako kręgowce amfibiotyczne; metamorfoza płazów, płazy krajowe i ich ochrona;

10.Gady i ich przystosowania do życia w środowisku lądowym; gady krajowe; pierwsze ptaki;przystosowania ptaków do lotu; awifauna krajowa i jej ochrona;

11.Ssaki; charakterystyka morfologiczna i anatomiczna; stekowce torbacze i łożyskowce; przegląd rzędów ssaków;ssaki udomowione;

12.Glony jako polifiletyczna grupa roślinnych organizmów wodnych; ekologiczna rola glonów, bioindykacja;

13.Rośliny telomowe; Gametofit i sporofit mszaków i paprotników;

14.Rośliny nago- i okrytonasienne. Budowa kwiatu i proces zapłodnienia; organy roślin nasiennych; przyrost na grubość;

15.Przegląd roślin jedno- i dwuliściennych; pochodzenie roślin uprawnych.

Literatura:

Biologia, jedność i różnorodność 2008, Wyd. Szkolne PWN, 112pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 - Zoologia. t. 1 i 2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Podbielkowski Z, Rejment-Grochowska I. Skirgiełło A. 1979 - Rośliny zarodnikowe. PWN Warszawa, 860pp.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343 i 638pp.

A.J. Szweykowscy (red.) 1993 - Słownik botaniczny, WP Warszawa, 800pp.

Radomski J. Jasnowska J.1978 - Botanika. PWN Warszawa 444pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 - Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Kawecki Z. 1982 - Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Stańczykowska A. 1986 (i inne wyd.)- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I -XIII, 1998-2000 - Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 - Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 2004 - Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Wybrane witryny internetowe zawierające schematy, zdjęcia lub animacje prezentujące budowę i funkcjonowanie struktur żywych na różnych poziomach zorganizowania.

http://biodidac.bio.uottawa.ca

http://www.insectimages.org

http://www.earthlife.net

http://scholaris.pl

http://www.ebiomedia.com

http://tolweb.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)