Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy bioetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BPO
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy bioetyki
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee91bb8c2f7f4c58a8e9b539763c0732%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea3f919f-b927-488b-8413-19247af80398&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W10

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

Skrócony opis:

Na wykładach student uczy się rozpatrywać ważne zagadnienia bioetyczne w kontekście wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych, ulegających dynamicznemu rozwojowi, rzucających nowe światło na rozmaite kwestie moralne, odbijających się echem w debatach publicznych i wywierających wpływ na przepisy prawa. Celem przedmiotu jest przekazanie informacji pogłębiających rozumienie elementarnych podstaw bioetyki, a także przedstawienie najważniejszych stanowisk, ukształtowanych na jej niwie, i ich powiązanie ze strukturą przyrody i biologiczną naturą istot żywych.

Pełny opis:

1) Etyka i bioetyka – przedmiot, zagadnienia i podstawowe pojecia.

2) Poglądy starożytnych filozofów przyrody na naturę bytu - poszukiwanie "arche"

3) Arystotelesowska koncepcja substancji i nauka o czterech zasadach istnienia rzeczy.

4) Zoologia Arystotelesa

5) Metafizyka Arystotelesa a sposób, w jaki Stagiryta pojmował przyrodę

6) Trzy rodzaje duszy według Arystotelesa

8) Kartezjanski mechanicyzm - ontyczny status zwierząt i jego implikacje etyczne w świetle poglądów Kartezjusza

9) Utylitaryzm etyczny Petera Singera - konsekwencje praktyczne

10) Etyczne implikacje metafizyki Arystotelesa w kontekście utylitarystycznej koncepcji Petera Singera, ze szczególnym uwzględnieniem praw zwierząt

11) Zasada świętości życia a zasada jakości

życia

12) Problem eutanazji – aspekty moralne i prawne

13) Aspekty moralne terapii transplantacyjnej

14) Etyka prokreacyjna: zapłodnienie in vitro, przerywanie ciąży, zapłodnienie post mortem, modyfikacje genetyczne zarodków

15) Moralne aspekty eugeniki i inżynierii genetycznej: czy człowiek ma prawo wpływać na bieg ewolucji?

16) Bioetyka a ekonomia - wybór celów badawczych w kontekście rozwoju medycyny

17) Testowanie nowych leków - aspekt moralny fazy I i III badań klinicznych na ludziach

18) Technika sztucznego zapłodnienia a prawo spadkowe

19) Problem odpowiedzialności bliźniąt syjamskich względem prawa

Literatura:

1. Jean Bernard (1994): Od biologii do etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- posiada wiedzę na temat skutków (negatywnych i pozytywnych) antropopresji na bioróżnorodność

- rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie

ochrony środowiska

- wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo

- planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązywania

zadanego problemu w ochronie środowiska

- potrafi wnikliwie i krytycznie oceniać informacje o środowisku

- zna i przewiduje moralne konsekwencje ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze

- dostrzega filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych

- identyfikuje możliwe moralne konsekwencje standardowych działań

podejmowanych dla rozwiązania zaistniałych problemów

- rozwija świadomość ekologiczną

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Referat ustny lub pisemny

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową MS-Teams

- ocena ndst (2) - nie potrafi wskazać koncepcji bioetycznych

- ocena dst (3) - nieprecyzyjnie określa, jakie istnieją koncepcje bioetyczne i jakie jest ich powiązanie z ustaleniami poczynionymi na gruncie nauk przyrodniczych i medycznych

- ocena db (4) - potrafi precyzyjnie określić i scharakteryzować koncepcje bioetyczne i odnieść je do opisywanej przez nauki szczegółowe struktury przyrody i natury istot żywych

- ocena bdb (5) - potrafi w sposób precyzyjny i uporządkowany określić i scharakteryzować koncepcje bioetyczne i odnieść je do opisywanej przez nauki szczegółowe struktury przyrody i natury istot żywych; wykazuje się pogłębionym rozumieniem relacji między bioetyką a jej biologicznymi podstawami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)