Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia populacji ludzkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BPOP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia populacji ludzkich
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą na temat biologii populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Wiedza ta obejmuje zagadnienia związane z oceną stanu zdrowia dawnych populacji ludzkich na podstawie szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, poznaje techniki oceny płci i wieku w oparciu o cechy szkieletu. Omówione są procesy adaptacji i adaptabilności i adiustacji u człowieka (proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji).

Przybliżone są podstawowe pojęcia i mechanizmy warunkujące zmienność człowieka. Omówione są podstawowe pojęcia związane z procesem mikroewolucji człowieka. Przybliżone są także podstawowe wiadomości z zakresu biodemografii, epidemiologii i ewolucji chorób człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia. Czym zajmuje się biologia populacji ludzkich. Człowiek jako element środowiska.

2) Szkielet jako źródło informacji o wieku, płci, stanie biologicznym w chwili śmierci. Metody oceny płci, wieku. Rekonstrukcja cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu; rekonstrukcja wysokości ciała, masy ciała; morfologiczne reakcje na warunki życia w populacjach pradziejowych (markery stresu); ocena stanu zdrowia osobnika/populacji; paleopatologia; paradoks osteologiczny.

3) Procesy adiustacji, adaptabilności, adaptacji u człowieka. Proces adaptacji genetycznej, biokulturowe czynniki adaptacji, klimat a adaptacja.

4) Mikroewolucja człowieka: selekcja naturalna, dryf genetyczny, mutacje, migracje, trendy mikroewolucyjne, biokulturowe czynniki mikroewolucji.

5) Zmienność biologiczna człowieka.

6) Biodemografia: wielkość i gęstość populacji, struktura populacji według płci i wieku, wzrost populacji, reprodukcja, płodność, wymieralność, przyrost naturalny, systemy kojarzeń, migracja.

7) Epidemiologia. Podstawowe pojęcia, ewolucja chorób.

Literatura:

Beaglehole, Robert, Ruth Bonita, and Tord Kjellström. Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2002.

Buikstra J.E., Ubelaker D.H., 1994, Standards for data collection from human skeletal remains., Proceedings of a seminar at the field Museum of Natural History., Arkansas,

Głąb H., Szostek K., 2000, Chemia kości - metody, możliwości, interpretacje., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa,

Malinowski A, Strzałko J.,(red.) 1989. Antropologia. PWN, Warszawa – Poznań.

Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa,

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Piontek J., Malinowski A.,(red.) 1985, Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. Wyd. Nauk. UAM, (część: III i V)

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1976, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa.

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1995, Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

White T.D., Folkens P.A., The human bone manual., Elsevier Academic Press, Oxford, 2005,

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka. T. 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student wie czym zajmuje się biologia populacji ludzkich, biodemografia, epidemiologia.

2. student zna metody oceny reakcji morfologicznych kośćca na działanie czynników środowiskowych.

Umiejętności:

1. student potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcie z zakresu biologii populacji ludzkich, biodemografii, epidemiologii.

Kompetencje:

1. student ma świadomość znaczenia wpływu szeroko pojętych czynników środowiskowych, czynników genetycznych na organizm i populację ludzką

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studenta oceniana na podstawie wyników testu podsumowującego.

100-85 bardzo dobry

85-80 dobry plus

80-70 dobry

70-65 dostateczny plus

65-51 dostateczny

51-0 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą na temat biologii populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Wiedza ta obejmuje zagadnienia związane z oceną stanu zdrowia dawnych populacji ludzkich na podstawie szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, poznaje techniki oceny płci i wieku w oparciu o cechy szkieletu. Omówione są procesy adaptacji i adaptabilności i adiustacji u człowieka (proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji).

Przybliżone są podstawowe pojęcia i mechanizmy warunkujące zmienność człowieka. Omówione są podstawowe pojęcia związane z procesem mikroewolucji człowieka. Przybliżone są także podstawowe wiadomości z zakresu biodemografii, epidemiologii i ewolucji chorób człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia. Czym zajmuje się biologia populacji ludzkich. Człowiek jako element środowiska.

2) Szkielet jako źródło informacji o wieku, płci, stanie biologicznym w chwili śmierci. Metody oceny płci, wieku. Rekonstrukcja cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu; rekonstrukcja wysokości ciała, masy ciała; morfologiczne reakcje na warunki życia w populacjach pradziejowych (markery stresu); ocena stanu zdrowia osobnika/populacji; paleopatologia; paradoks osteologiczny.

3) Procesy adiustacji, adaptabilności, adaptacji u człowieka. Proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji.

4) Mikroewolucja człowieka: definicja, podstawowe pojęcia, selekcja naturalna, dryf genetyczny, mutacje, migracje, trendy mikroewolucyjne, biokulturowe czynniki mikroewolucji.

5) Zmienność biologiczna człowieka.

6) Biodemografia: opis demograficzny grupy ludzkiej, wielkość i gęstość populacji, struktura populacji według płci i wieku, wzrost populacji, reprodukcja, płodność, wymieralność, przyrost naturalny, systemy kojarzeń, migracja.

7) Epidemiologia. Podstawowe pojęcia, ewolucja chorób.

Literatura:

Beaglehole, Robert, Ruth Bonita, and Tord Kjellström. Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2002.

Buikstra J.E., Ubelaker D.H., 1994, Standards for data collection from human skeletal remains., Proceedings of a seminar at the field Museum of Natural History., Arkansas,

Głąb H., Szostek K., 2000, Chemia kości - metody, możliwości, interpretacje., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa,

Malinowski A, Strzałko J.,(red.) 1989. Antropologia. PWN, Warszawa – Poznań.

Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa,

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Piontek J., Malinowski A.,(red.) 1985, Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. Wyd. Nauk. UAM, (część: III i V)

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1976, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa.

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1995, Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

White T.D., Folkens P.A., The human bone manual., Elsevier Academic Press, Oxford, 2005,

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka. T. 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą na temat biologii populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Wiedza ta obejmuje zagadnienia związane z oceną stanu zdrowia dawnych populacji ludzkich na podstawie szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, poznaje techniki oceny płci i wieku w oparciu o cechy szkieletu. Omówione są procesy adaptacji i adaptabilności i adiustacji u człowieka (proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji).

Przybliżone są podstawowe pojęcia i mechanizmy warunkujące zmienność człowieka. Omówione są podstawowe pojęcia związane z procesem mikroewolucji człowieka. Przybliżone są także podstawowe wiadomości z zakresu biodemografii, epidemiologii i ewolucji chorób człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia. Czym zajmuje się biologia populacji ludzkich. Człowiek jako element środowiska.

2) Szkielet jako źródło informacji o wieku, płci, stanie biologicznym w chwili śmierci. Metody oceny płci, wieku. Rekonstrukcja cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu; rekonstrukcja wysokości ciała, masy ciała; morfologiczne reakcje na warunki życia w populacjach pradziejowych (markery stresu); ocena stanu zdrowia osobnika/populacji; paleopatologia; paradoks osteologiczny.

3) Procesy adiustacji, adaptabilności, adaptacji u człowieka. Proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji.

4) Mikroewolucja człowieka: definicja, podstawowe pojęcia, selekcja naturalna, dryf genetyczny, mutacje, migracje, trendy mikroewolucyjne, biokulturowe czynniki mikroewolucji.

5) Zmienność biologiczna człowieka.

6) Biodemografia: opis demograficzny grupy ludzkiej, wielkość i gęstość populacji, struktura populacji według płci i wieku, wzrost populacji, reprodukcja, płodność, wymieralność, przyrost naturalny, systemy kojarzeń, migracja.

7) Epidemiologia. Podstawowe pojęcia, ewolucja chorób.

Literatura:

Beaglehole, Robert, Ruth Bonita, and Tord Kjellström. Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2002.

Buikstra J.E., Ubelaker D.H., 1994, Standards for data collection from human skeletal remains., Proceedings of a seminar at the field Museum of Natural History., Arkansas,

Głąb H., Szostek K., 2000, Chemia kości - metody, możliwości, interpretacje., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa,

Malinowski A, Strzałko J.,(red.) 1989. Antropologia. PWN, Warszawa – Poznań.

Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa,

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Piontek J., Malinowski A.,(red.) 1985, Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. Wyd. Nauk. UAM, (część: III i V)

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1976, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa.

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1995, Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

White T.D., Folkens P.A., The human bone manual., Elsevier Academic Press, Oxford, 2005,

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka. T. 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3W5v4yn5cL733Q0tOYdAIx83mDPRiwlUgXQscuSoQ3U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=10aaf2e6-8a58-4ebc-87ef-67785812d80f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą na temat biologii populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Wiedza ta obejmuje zagadnienia związane z oceną stanu zdrowia dawnych populacji ludzkich na podstawie szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, poznaje techniki oceny płci i wieku w oparciu o cechy szkieletu. Omówione są procesy adaptacji i adaptabilności i adiustacji u człowieka (proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji).

Przybliżone są podstawowe pojęcia i mechanizmy warunkujące zmienność człowieka. Omówione są podstawowe pojęcia związane z procesem mikroewolucji człowieka. Przybliżone są także podstawowe wiadomości z zakresu biodemografii, epidemiologii i ewolucji chorób człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia. Czym zajmuje się biologia populacji ludzkich. Człowiek jako element środowiska.

2) Szkielet jako źródło informacji o wieku, płci, stanie biologicznym w chwili śmierci. Metody oceny płci, wieku. Rekonstrukcja cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu; rekonstrukcja wysokości ciała, masy ciała; morfologiczne reakcje na warunki życia w populacjach pradziejowych (markery stresu); ocena stanu zdrowia osobnika/populacji; paleopatologia; paradoks osteologiczny.

3) Procesy adiustacji, adaptabilności, adaptacji u człowieka. Proces adaptacji genetycznej, klimat a adaptacja, biokulturowe czynniki adaptacji.

4) Mikroewolucja człowieka: definicja, podstawowe pojęcia, selekcja naturalna, dryf genetyczny, mutacje, migracje, trendy mikroewolucyjne, biokulturowe czynniki mikroewolucji.

5) Zmienność biologiczna człowieka.

6) Biodemografia: opis demograficzny grupy ludzkiej, wielkość i gęstość populacji, struktura populacji według płci i wieku, wzrost populacji, reprodukcja, płodność, wymieralność, przyrost naturalny, systemy kojarzeń, migracja.

7) Epidemiologia. Podstawowe pojęcia, ewolucja chorób.

Literatura:

Beaglehole, Robert, Ruth Bonita, and Tord Kjellström. Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2002.

Buikstra J.E., Ubelaker D.H., 1994, Standards for data collection from human skeletal remains., Proceedings of a seminar at the field Museum of Natural History., Arkansas,

Głąb H., Szostek K., 2000, Chemia kości - metody, możliwości, interpretacje., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa,

Malinowski A, Strzałko J.,(red.) 1989. Antropologia. PWN, Warszawa – Poznań.

Holzer J.Z., 2003, Demografia, PWE, Warszawa,

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Piontek J., Malinowski A.,(red.) 1985, Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. Wyd. Nauk. UAM, (część: III i V)

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1976, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa.

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1995, Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

White T.D., Folkens P.A., The human bone manual., Elsevier Academic Press, Oxford, 2005,

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka. T. 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)