Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-DOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dylematy ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi wybrane problemy związane z realizacją współczesnej ochrony przyrody. Wskazanie na konsekwencje podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Student będzie świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Student będzie również potrafił w sytuacji problemowej uzasadnić podejmowane decyzje w realizacji swoich zadań.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu procesów ekologicznych, znajomość współczesnych trendów w ochronie przyrody.

Pełny opis:

Treści programowe uzależnione będą od zainteresowań studentów. Wśród omawianych dylematów poruszone zostaną problemy:

1. Ustalenia priorytetów w ochronie przyrody

2. Wartościowania przyrody

3. Wyboru między ochroną czynną i bierną

4. Ingerencji człowieka w procesy naturalne

5. Ochrony obszarów przekształconych przez człowieka

6. Sposób kształtowania prawa i jego rola w ochronie środowiska

7. Inżynierii genetycznej w ochronie przyrody

Literatura:

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.), 2002, Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Kraków.

Latawiec Michał, 2015, Próby uzasadnienia idei ochrony zwierząt, w: Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ISBN 978-83-65224-85-9.

Latawiec Michał, 2016, Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, 77-97.

Wohlleben P., 2016, Sekretne życie drzew, Wyd. Otwarte

http://dzikiezycie.pl

http://leopold.wilderness.net

http://www.conservationmagazine.org

http://www.nature.com/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 – student zna podstawowe konsekwencje działań prowadzonych przez człowieka w przyrodzie

EK_2 – student wymienia argumenty za i przeciw podjęciem i zaniechaniem działań ochronnych

Umiejętności:

EK_3 – student ustala kryteria podejmowanych działań ochronnych

Kompetencje:

EK_4 – student ma świadomość znaczenia podejmowanych działań ochronnych,

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w konwersatorium 30 godz.

przygotowanie do zajęć 20 godz.

przygotowanie egzaminu 10 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae2a96957725046bea9edfd9bd0fb8e21%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1411a5eb-d6ae-4a7a-9941-c4015ce8757f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi wybrane problemy związane z realizacją współczesnej ochrony przyrody. Wskazanie na konsekwencje podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Student będzie świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Student będzie również potrafił w sytuacji problemowej uzasadnić podejmowane decyzje w realizacji swoich zadań.

Pełny opis:

Treści programowe uzależnione będą od zainteresowań studentów. Wśród omawianych dylematów poruszone zostaną problemy:

1. Ustalenia priorytetów w ochronie przyrody

2. Wartościowania przyrody

3. Wyboru między ochroną czynną i bierną

4. Ingerencji człowieka w procesy naturalne

5. Ochrony obszarów przekształconych przez człowieka

6. Sposób kształtowania prawa i jego rola w ochronie środowiska

7. Inżynierii genetycznej w ochronie przyrody

Literatura:

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.), 2002, Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Kraków.

Latawiec Michał, 2015, Próby uzasadnienia idei ochrony zwierząt, w: Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ISBN 978-83-65224-85-9.

Latawiec Michał, 2016, Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, 77-97.

Wohlleben P., 2016, Sekretne życie drzew, Wyd. Otwarte

http://dzikiezycie.pl

http://leopold.wilderness.net

http://www.conservationmagazine.org

http://www.nature.com/

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu procesów ekologicznych, znajomość współczesnych trendów w ochronie przyrody.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae2a96957725046bea9edfd9bd0fb8e21%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1411a5eb-d6ae-4a7a-9941-c4015ce8757f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi wybrane problemy związane z realizacją współczesnej ochrony przyrody. Wskazanie na konsekwencje podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Student będzie świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Student będzie również potrafił w sytuacji problemowej uzasadnić podejmowane decyzje w realizacji swoich zadań.

Pełny opis:

Treści programowe uzależnione będą od zainteresowań studentów. Wśród omawianych dylematów poruszone zostaną problemy:

1. Ustalenia priorytetów w ochronie przyrody

2. Wartościowania przyrody

3. Wyboru między ochroną czynną i bierną

4. Ingerencji człowieka w procesy naturalne

5. Ochrony obszarów przekształconych przez człowieka

6. Sposób kształtowania prawa i jego rola w ochronie środowiska

7. Inżynierii genetycznej w ochronie przyrody

Literatura:

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.), 2002, Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Kraków.

Latawiec Michał, 2015, Próby uzasadnienia idei ochrony zwierząt, w: Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ISBN 978-83-65224-85-9.

Latawiec Michał, 2016, Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, 77-97.

Wohlleben P., 2016, Sekretne życie drzew, Wyd. Otwarte

http://dzikiezycie.pl

http://leopold.wilderness.net

http://www.conservationmagazine.org

http://www.nature.com/

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu procesów ekologicznych, znajomość współczesnych trendów w ochronie przyrody.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae2a96957725046bea9edfd9bd0fb8e21%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1411a5eb-d6ae-4a7a-9941-c4015ce8757f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi wybrane problemy związane z realizacją współczesnej ochrony przyrody. Wskazanie na konsekwencje podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Student będzie świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Student będzie również potrafił w sytuacji problemowej uzasadnić podejmowane decyzje w realizacji swoich zadań.

Pełny opis:

Treści programowe uzależnione będą od zainteresowań studentów. Wśród omawianych dylematów poruszone zostaną problemy:

1. Ustalenia priorytetów w ochronie przyrody

2. Wartościowania przyrody

3. Wyboru między ochroną czynną i bierną

4. Ingerencji człowieka w procesy naturalne

5. Ochrony obszarów przekształconych przez człowieka

6. Sposób kształtowania prawa i jego rola w ochronie środowiska

7. Inżynierii genetycznej w ochronie przyrody

Literatura:

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.), 2002, Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Kraków.

Latawiec Michał, 2015, Próby uzasadnienia idei ochrony zwierząt, w: Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ISBN 978-83-65224-85-9.

Latawiec Michał, 2016, Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, 77-97.

Wohlleben P., 2016, Sekretne życie drzew, Wyd. Otwarte

http://dzikiezycie.pl

http://leopold.wilderness.net

http://www.conservationmagazine.org

http://www.nature.com/

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu procesów ekologicznych, znajomość współczesnych trendów w ochronie przyrody.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)