Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EKK
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia kulturowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W07

OB1_W09

OB1_W18

OB1_U13

OB1_K02

Skrócony opis:

Konwersatorium zatytułowane "Ekologia kulturowa" stawia sobie za cel ukazanie złożonych i wielorako uwarunkowanych relacji między światem natury i kultury. Relacje te zostaną przedstawione na przykładzie kształtowania się społeczności ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie ze strony czynników środowiskowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Część I: Ekologiczne aspekty relacji kultury i natury (6 godziny)

1.1. Kultura a ekologia

1.2. Podstawy ekologii kulturowej

1.3. Lekcje ze strony prehistorycznego "Edenu"

1.4. Postawy wobec środowiska naturalnego

Część II: Od Edenu do Cajamarca (6 godziny)

2.1. Co działo się na poszczególnych kontynentach 11 tysięcy p.n.e.?

2.2. Jak geografia kształtowała społeczności na wyspach Polinezji?

2.3. Dlaczego władca Inków Atahuallpa nie pojmał króla Hiszpanii Karola I?

Część III: Historia produkcji żywności (8 godzin)

3.1. Dzięki czemu powstały strzelby, zarazki i maszyny

3.2. Różnice geograficzne w początkach produkcji żywności

3.3. Przyczyny rozprzestrzeniania się produkcji żywności

3.4. Nieświadoma selekcja pradawnych roślin uprawnych

3.5. Dlaczego ludy w niektórych regionach nie zdołały udomowić roślin?

3.6. Dlaczego większość dużych ssaków nigdy nie została udomowiona?

3.7. Dlaczego produkcja żywności rozwijała się w różnym tempie na poszczególnych kontynentach?

Część IV: Kulturowe strategie adaptacyjne (10 godzin)

4.1. Zbieractwo i łowiectwo

4.2. Pasterstwo

4.3. Kopieniactwo

Literatura:

BATES D. G., Human Adaptive Strategies. Ecology, Culture and Politics, Allyn and Bacon: London - Boston 1998. [rozdz. 3-5; s. 44-110]

DIAMOND J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, tłum. M. Konarzewski, Prószyński i S-ka: Warszawa 2000. [rozdz. 1-9; s. 33-218]

HART, T. B., HART, J. A., The Ecological Basis of Hunter-Gatherer Subsistence in African Rain Forests: The Mbuti of Eastern Zaire [w:] D. G. BATES, S. H. LEES (red.), Case Studies in Human Ecology, Plenum Press: New York - London1996, s. 55-83.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse, Routledge: London - New York 1999. [rozdz. 2; s. 37-68]

REDMAN Ch. L., Human Impact on Ancient Environments, University of Arizona Press: Tucson 1999. [rozdz. 1-5; s. 3-126]

ROSS E. B., Food Taboos, Diet, and Hunting Strategy. The Adaptation of Animals in Amazon Cultural Ecology, "Current Anthropology" 19(1978)1, s. 1-36.

SADOWSKI R. F., Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5(2007), s. 61-73.

SADOWSKI R. F. Neolithic Revolution, w: Paul B. THOMPSON, David M. KAPLAN (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition), Dordrecht: Springer Netherlands 2017, Online ISBN 978-94-007-6167-4 DOI 10.1007/978-94-007-6167-4.

SADOWSKI R. F., Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 26(2009), s. 171-184.

SADOWSKI R. F., Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4(2006), s. 49-60.

STEWARD, J. H., Theory of Culture Change, University of Illinois Press: Urbana - Chicago 1972. [rozdz. 2; s. 30-42]

SUTTON M. Q., ANDERSON E. N., Introduction to cultural ecology, AltaMira Press: New York - Oxford 2004. [rozdz. 5, 7-8; s. 125-167, s. 187-249]

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi;

Student opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach;

Student korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Student wykazuje zrozumienie konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Student jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

lektura tekstów: 10 godz.

wykonanie zadań zamieszczonych w e-learningu: 8 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

konsultacje: 2 godz

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst): student nie zna roli i znaczenia środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; nie zna i nie rozumie też związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto nie potrafi opisać zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; podobnie w ograniczonym stopniu zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto poprawnie opisuje tylko niektóre problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 4 (db): student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto właściwie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka, doskonale też zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto znakomicie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena 2 (ndst): student nie stawia poprawnych, opartych na logicznych przesłankach, hipotez dotyczących przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; nie korzysta nawet na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto w dostatecznym stopniu korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 4 (db): student właściwie stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto dobrze korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto biegle korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Ocena 2 (ndst): student nie wykazuje zrozumienia dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; nie jest też otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 4 (db): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; często jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 5 (bdb): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest ponadto bardzo otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach (25%)

opuszczone 1 zajęcia - 5,0

opuszczone 2 zajęcia - 4,5

opuszczone 3-4 zajęcia - 4,0

opuszczone 5-6 zajęć - 3,5

opuszczone 7-8 zajęć - 3,0

opuszczone powyżej 8 zajęć - 2,0

2. Średnia ocena ze wszystkich zadań, jakie zostały zamieszczone w kursie e-learningowym towarzyszącym tym zajęciom (25%)

3. ocena z kolokwium pisemnego w ramach egzaminu końcowego (50%)

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z: obecności na zajęciach (1/4), zadań wykonanych w ramach pracy w e-learnningu (1/4), oraz oceny z egzaminu końcowego (2/4).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fc59bffabd5469caed23bd7e461dbfc%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c9e307e-2825-4ffe-820b-0ebc50d93352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Konwersatorium zatytułowane "Ekologia kulturowa" stawia sobie za cel ukazanie złożonych i wielorako uwarunkowanych relacji między światem natury i kultury. Relacje te zostaną przedstawione na przykładzie kształtowania się społeczności ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie ze strony czynników środowiskowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Część I: Ekologiczne aspekty relacji kultury i natury (6 godziny)

1.1. Kultura a ekologia

1.2. Podstawy ekologii kulturowej

1.3. Lekcje ze strony prehistorycznego "Edenu"

1.4. Postawy wobec środowiska naturalnego

Część II: Od Edenu do Cajamarca (6 godziny)

2.1. Co działo się na poszczególnych kontynentach 11 tysięcy p.n.e.?

2.2. Jak geografia kształtowała społeczności na wyspach Polinezji?

2.3. Dlaczego władca Inków Atahuallpa nie pojmał króla Hiszpanii Karola I?

Część III: Historia produkcji żywności (8 godzin)

3.1. Dzięki czemu powstały strzelby, zarazki i maszyny

3.2. Różnice geograficzne w początkach produkcji żywności

3.3. Przyczyny rozprzestrzeniania się produkcji żywności

3.4. Nieświadoma selekcja pradawnych roślin uprawnych

3.5. Dlaczego ludy w niektórych regionach nie zdołały udomowić roślin?

3.6. Dlaczego większość dużych ssaków nigdy nie została udomowiona?

3.7. Dlaczego produkcja żywności rozwijała się w różnym tempie na poszczególnych kontynentach?

Część IV: Kulturowe strategie adaptacyjne (10 godzin)

4.1. Zbieractwo i łowiectwo

4.2. Pasterstwo

4.3. Kopieniactwo

Literatura:

BATES D. G., Human Adaptive Strategies. Ecology, Culture and Politics, Allyn and Bacon: London - Boston 1998. [rozdz. 3-5; s. 44-110]

DIAMOND J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, tłum. M. Konarzewski, Prószyński i S-ka: Warszawa 2000. [rozdz. 1-9; s. 33-218]

HART, T. B., HART, J. A., The Ecological Basis of Hunter-Gatherer Subsistence in African Rain Forests: The Mbuti of Eastern Zaire [w:] D. G. BATES, S. H. LEES (red.), Case Studies in Human Ecology, Plenum Press: New York - London1996, s. 55-83.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse, Routledge: London - New York 1999. [rozdz. 2; s. 37-68]

REDMAN Ch. L., Human Impact on Ancient Environments, University of Arizona Press: Tucson 1999. [rozdz. 1-5; s. 3-126]

ROSS E. B., Food Taboos, Diet, and Hunting Strategy. The Adaptation of Animals in Amazon Cultural Ecology, "Current Anthropology" 19(1978)1, s. 1-36.

SADOWSKI R. F., Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5(2007), s. 61-73.

SADOWSKI R. F. Neolithic Revolution, w: Paul B. THOMPSON, David M. KAPLAN (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition), Dordrecht: Springer Netherlands 2017, Online ISBN 978-94-007-6167-4 DOI 10.1007/978-94-007-6167-4.

SADOWSKI R. F., Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 26(2009), s. 171-184.

SADOWSKI R. F., Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4(2006), s. 49-60.

STEWARD, J. H., Theory of Culture Change, University of Illinois Press: Urbana - Chicago 1972. [rozdz. 2; s. 30-42]

SUTTON M. Q., ANDERSON E. N., Introduction to cultural ecology, AltaMira Press: New York - Oxford 2004. [rozdz. 5, 7-8; s. 125-167, s. 187-249]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fc59bffabd5469caed23bd7e461dbfc%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c9e307e-2825-4ffe-820b-0ebc50d93352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Konwersatorium zatytułowane "Ekologia kulturowa" stawia sobie za cel ukazanie złożonych i wielorako uwarunkowanych relacji między światem natury i kultury. Relacje te zostaną przedstawione na przykładzie kształtowania się społeczności ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie ze strony czynników środowiskowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Część I: Ekologiczne aspekty relacji kultury i natury (6 godziny)

1.1. Kultura a ekologia

1.2. Podstawy ekologii kulturowej

1.3. Lekcje ze strony prehistorycznego "Edenu"

1.4. Postawy wobec środowiska naturalnego

Część II: Od Edenu do Cajamarca (6 godziny)

2.1. Co działo się na poszczególnych kontynentach 11 tysięcy p.n.e.?

2.2. Jak geografia kształtowała społeczności na wyspach Polinezji?

2.3. Dlaczego władca Inków Atahuallpa nie pojmał króla Hiszpanii Karola I?

Część III: Historia produkcji żywności (8 godzin)

3.1. Dzięki czemu powstały strzelby, zarazki i maszyny

3.2. Różnice geograficzne w początkach produkcji żywności

3.3. Przyczyny rozprzestrzeniania się produkcji żywności

3.4. Nieświadoma selekcja pradawnych roślin uprawnych

3.5. Dlaczego ludy w niektórych regionach nie zdołały udomowić roślin?

3.6. Dlaczego większość dużych ssaków nigdy nie została udomowiona?

3.7. Dlaczego produkcja żywności rozwijała się w różnym tempie na poszczególnych kontynentach?

Część IV: Kulturowe strategie adaptacyjne (10 godzin)

4.1. Zbieractwo i łowiectwo

4.2. Pasterstwo

4.3. Kopieniactwo

Literatura:

BATES D. G., Human Adaptive Strategies. Ecology, Culture and Politics, Allyn and Bacon: London - Boston 1998. [rozdz. 3-5; s. 44-110]

DIAMOND J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, tłum. M. Konarzewski, Prószyński i S-ka: Warszawa 2000. [rozdz. 1-9; s. 33-218]

HART, T. B., HART, J. A., The Ecological Basis of Hunter-Gatherer Subsistence in African Rain Forests: The Mbuti of Eastern Zaire [w:] D. G. BATES, S. H. LEES (red.), Case Studies in Human Ecology, Plenum Press: New York - London1996, s. 55-83.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse, Routledge: London - New York 1999. [rozdz. 2; s. 37-68]

REDMAN Ch. L., Human Impact on Ancient Environments, University of Arizona Press: Tucson 1999. [rozdz. 1-5; s. 3-126]

ROSS E. B., Food Taboos, Diet, and Hunting Strategy. The Adaptation of Animals in Amazon Cultural Ecology, "Current Anthropology" 19(1978)1, s. 1-36.

SADOWSKI R. F., Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5(2007), s. 61-73.

SADOWSKI R. F. Neolithic Revolution, w: Paul B. THOMPSON, David M. KAPLAN (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition), Dordrecht: Springer Netherlands 2017, Online ISBN 978-94-007-6167-4 DOI 10.1007/978-94-007-6167-4.

SADOWSKI R. F., Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 26(2009), s. 171-184.

SADOWSKI R. F., Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4(2006), s. 49-60.

STEWARD, J. H., Theory of Culture Change, University of Illinois Press: Urbana - Chicago 1972. [rozdz. 2; s. 30-42]

SUTTON M. Q., ANDERSON E. N., Introduction to cultural ecology, AltaMira Press: New York - Oxford 2004. [rozdz. 5, 7-8; s. 125-167, s. 187-249]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fc59bffabd5469caed23bd7e461dbfc%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c9e307e-2825-4ffe-820b-0ebc50d93352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium zatytułowane "Ekologia kulturowa" stawia sobie za cel ukazanie złożonych i wielorako uwarunkowanych relacji między światem natury i kultury. Relacje te zostaną przedstawione na przykładzie kształtowania się społeczności ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie ze strony czynników środowiskowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Część I: Ekologiczne aspekty relacji kultury i natury (6 godziny)

1.1. Kultura a ekologia

1.2. Podstawy ekologii kulturowej

1.3. Lekcje ze strony prehistorycznego "Edenu"

1.4. Postawy wobec środowiska naturalnego

Część II: Od Edenu do Cajamarca (6 godziny)

2.1. Co działo się na poszczególnych kontynentach 11 tysięcy p.n.e.?

2.2. Jak geografia kształtowała społeczności na wyspach Polinezji?

2.3. Dlaczego władca Inków Atahuallpa nie pojmał króla Hiszpanii Karola I?

Część III: Historia produkcji żywności (8 godzin)

3.1. Dzięki czemu powstały strzelby, zarazki i maszyny

3.2. Różnice geograficzne w początkach produkcji żywności

3.3. Przyczyny rozprzestrzeniania się produkcji żywności

3.4. Nieświadoma selekcja pradawnych roślin uprawnych

3.5. Dlaczego ludy w niektórych regionach nie zdołały udomowić roślin?

3.6. Dlaczego większość dużych ssaków nigdy nie została udomowiona?

3.7. Dlaczego produkcja żywności rozwijała się w różnym tempie na poszczególnych kontynentach?

Część IV: Kulturowe strategie adaptacyjne (10 godzin)

4.1. Zbieractwo i łowiectwo

4.2. Pasterstwo

4.3. Kopieniactwo

Literatura:

BATES D. G., Human Adaptive Strategies. Ecology, Culture and Politics, Allyn and Bacon: London - Boston 1998. [rozdz. 3-5; s. 44-110]

DIAMOND J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, tłum. M. Konarzewski, Prószyński i S-ka: Warszawa 2000. [rozdz. 1-9; s. 33-218]

HART, T. B., HART, J. A., The Ecological Basis of Hunter-Gatherer Subsistence in African Rain Forests: The Mbuti of Eastern Zaire [w:] D. G. BATES, S. H. LEES (red.), Case Studies in Human Ecology, Plenum Press: New York - London1996, s. 55-83.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse, Routledge: London - New York 1999. [rozdz. 2; s. 37-68]

REDMAN Ch. L., Human Impact on Ancient Environments, University of Arizona Press: Tucson 1999. [rozdz. 1-5; s. 3-126]

ROSS E. B., Food Taboos, Diet, and Hunting Strategy. The Adaptation of Animals in Amazon Cultural Ecology, "Current Anthropology" 19(1978)1, s. 1-36.

SADOWSKI R. F., Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5(2007), s. 61-73.

SADOWSKI R. F. Neolithic Revolution, w: Paul B. THOMPSON, David M. KAPLAN (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition), Dordrecht: Springer Netherlands 2017, Online ISBN 978-94-007-6167-4 DOI 10.1007/978-94-007-6167-4.

SADOWSKI R. F., Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 26(2009), s. 171-184.

SADOWSKI R. F., Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4(2006), s. 49-60.

STEWARD, J. H., Theory of Culture Change, University of Illinois Press: Urbana - Chicago 1972. [rozdz. 2; s. 30-42]

SUTTON M. Q., ANDERSON E. N., Introduction to cultural ecology, AltaMira Press: New York - Oxford 2004. [rozdz. 5, 7-8; s. 125-167, s. 187-249]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)