Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EKONS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiskowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W05

OB1_W06

OB1_W08

OB1_U04

OB1_U05

OB1_K04

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Absolwent zna i rozumie rzeczywistość przyrodniczą świata jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych.

2. Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka oraz związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi.

3. Absolwent zna i rozumie problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

4. Absolwent potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w formie słownej i pisemnej.

5. Absolwent potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i obcym oraz prowadzić analizy i syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł.

6. Absolwent jest gotów do podejmowania pracy, wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Osuch-Rak
Prowadzący grup: Ewa Osuch-Rak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac13de630708e4be9a5b0cd653164a23a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f5220e4c-428c-4396-aac8-7fc520392bc4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem. Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem. W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji, a także metody wyceny środowiska. Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem (teorie w nurcie klasycznym, neoklasycznym oraz keynesowskim). Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem (różne klasyfikacje oraz znaczenie zasobów na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego). W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji (podatek Pigou, teorematy Coase'a oraz połączenie sprawcy i odbiorcy), a także metody wyceny środowiska (pięć wybranych metod). Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna, w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczo-społecznych. W ramach przedmiotu studenci realizują projekty metodą Design Thinking.

Literatura:

Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne, Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.

Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Osuch-Rak
Prowadzący grup: Ewa Osuch-Rak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac13de630708e4be9a5b0cd653164a23a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f5220e4c-428c-4396-aac8-7fc520392bc4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem. Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem. W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji, a także metody wyceny środowiska. Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem (teorie w nurcie klasycznym, neoklasycznym oraz keynesowskim). Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem (różne klasyfikacje oraz znaczenie zasobów na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego). W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji (podatek Pigou, teorematy Coase'a oraz połączenie sprawcy i odbiorcy), a także metody wyceny środowiska (pięć wybranych metod). Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna, w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczo-społecznych. W ramach przedmiotu studenci realizują projekty metodą Design Thinking.

Literatura:

Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne, Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.

Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Osuch-Rak
Prowadzący grup: Ewa Osuch-Rak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac13de630708e4be9a5b0cd653164a23a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f5220e4c-428c-4396-aac8-7fc520392bc4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem. Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem. W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji, a także metody wyceny środowiska. Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawy teoretyczne ekonomii środowiska, w tym najważniejsze teorie ekonomiczne, pojęcia i definicje związane z zagadnieniem (teorie w nurcie klasycznym, neoklasycznym oraz keynesowskim). Studenci zapoznają się z pojęciem zasobów, klasyfikacją zasobów oraz ich znaczeniem (różne klasyfikacje oraz znaczenie zasobów na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego). W ramach przedmiotu omawiane jest zagadnienie kosztów zewnętrznych i sposobów ich internalizacji (podatek Pigou, teorematy Coase'a oraz połączenie sprawcy i odbiorcy), a także metody wyceny środowiska (pięć wybranych metod). Studenci zapoznają się również ze współczesnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią środowiska, jak np. ekoinnowacje, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna, w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczo-społecznych. W ramach przedmiotu studenci realizują projekty metodą Design Thinking.

Literatura:

Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne, Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.

Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)