Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ELO
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad764274a248c4403afcdb6bc6e97e9e3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8df6ff42-48b9-43b3-8c6e-3548affd533a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W11

OB1_U06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Kurs będzie poświęcony logice, argumentacji i krytycznemu myśleniu.

Znajomość zagadnień z zakresu logiki praktycznej i logiki formalnej ma dostarczyć studentom narzędzi koniecznych do krytycznego i samodzielnego myślenia, formułowania i oceny argumentacji oraz umiejętności identyfikowania błędów logicznych występujących w komunikacji.

Wymagania wstępne: elementarne wiadomości z zakresu logiki przekazywane w programie szkoły średniej

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: historia logiki, jej przedmiot i cel nauczania

2-3. Język klasycznej logiki zdaniowej. Matryce spójników prawdziwościowych

4. Tautologie klasycznej logiki zdaniowej. Metoda 0-1

5. Wynikanie logiczne. Formalizacje wybranych wypowiedzi języka naturalnego i ich poprawność na gruncie klasycznej logiki zdaniowej

6. Błędy w argumentacjach

7. Rozumowania indukcyjne

8-9. Sposoby uzasadniania zdań

10. Elementy teorii definicji i wybrane błędy w definicjach

11. Syntaktyczne kategorie wyrażeń

12. Analiza syntaktyczna wyrażeń

13. Algebra zbiorów

14. Formalne własności relacji

15. Podział logiczny

Literatura:

Lektura:

1. Nieznański E., Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, C.H.Beck, Warszawa 2000.

2. Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, PWN, 2006

3. Szymanek K., Wieczorek K., Wójcik A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, 2005

Bibliografia:

1. Borkowski L., Logika formalna, PWN, Warszawa 1970

2. Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Warszawa'99.

3. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1995

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student posiada wiedzę ogólną na temat logiki formalnej

EK 2 - student posiada znajomość specyfiki logiki na tle innych nauk (zna jej przedmiot i metodę)i

Umiejętności:

EK 3 - student potrafi posługiwać się narzędziami z zakresu semiotyki logicznej i logiki formalnej

EK 4 - student poprawnie przeprowadza analizę rozumowań

Kompetencje:

EK 5 – student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki ogólnej i poprawnie wykorzystuje narzędzia logiczne w dyskursie naukowym

EK 6 - student potrafi w sposób poprawny logicznie organizować własną pracę naukową

ECTS:

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 10

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 110 [110 : 30 (25) =4]

LICZBA ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny poruszać się po zagadnieniach należących do semiotyki logicznej i Klasycznego Rachunku Zdań.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności jasnego formułowania myśli, poprawnego rozumowania i trafnej argumentacji. Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: odróżniania rozumowań poprawnych od błędnych, argumentacji trafnej od nietrafnej.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii.

Forma zaliczenia

- wykład: egzamin ustny lub pisemny

- ćwiczenia: 2 sprawdziany pisemne.

Warunki zaliczenia

- wykład: obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie uzupełniony o wybrane fragmenty zadanej lektury

- ćwiczenia: obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności) oraz pozytywne wyniki z 2 kolokwiów.

Metodą oceniania jest egzamin ustny i pisemny. Podstawą dopuszczenia do egzaminu est zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia

Egzamin obejmuje materiał przedstawiony na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad764274a248c4403afcdb6bc6e97e9e3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8df6ff42-48b9-43b3-8c6e-3548affd533a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki.

Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że nieocenioną wartością jest umiejętność precyzyjnego, poprawnego logicznie myślenia jak również komunikowania swoich myśli innym ludziom. Zajęcia te dostarczają ponadto aparatury pojęciowej, która jest niezbędna podczas studiów.

Efekt kształcenia: postawa - ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja - znajomość dyscyplin - logika klasyczna.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne, semiotyka logiczna

2. Syntaktyczne kategorie wyrażeń.

3. Funktory

4. Semiotyka logiczna

5. Nazwy

6. Zdania

7. Definicje

8.Teoria mnogości

9. Rachunek zbiorów, podział logiczny

10.. Relacje, relacje porządkujące

11. Klasyczny rachunek zdań

12.. Pojęcie tautologii logicznej i wynikania logicznego

13. Rozumowania, klasyfikacja rozumowań

14. Wnioskowania dedukcyjne

15. Rozumowania zawodne

Literatura:

Logika w pigułce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992.

A. Malinowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Porwolik
Prowadzący grup: Marek Porwolik, Roman Tomanek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad764274a248c4403afcdb6bc6e97e9e3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8df6ff42-48b9-43b3-8c6e-3548affd533a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki.

Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że nieocenioną wartością jest umiejętność precyzyjnego, poprawnego logicznie myślenia jak również komunikowania swoich myśli innym ludziom. Zajęcia te dostarczają ponadto aparatury pojęciowej, która jest niezbędna podczas studiów.

Efekt kształcenia: postawa - ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja - znajomość dyscyplin - logika klasyczna.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne: historia logiki, jej przedmiot i cel nauczania

2-3. Język klasycznej logiki zdaniowej. Matryce spójników prawdziwościowych

4. Tautologie klasycznej logiki zdaniowej. Metoda 0-1

5. Wynikanie logiczne. Formalizacje wybranych wypowiedzi języka naturalnego i ich poprawność na gruncie klasycznej logiki zdaniowej

6. Błędy w argumentacjach

7. Rozumowania indukcyjne

8-9. Sposoby uzasadniania zdań

10. Elementy teorii definicji i wybrane błędy w definicjach

11. Syntaktyczne kategorie wyrażeń

12. Analiza syntaktyczna wyrażeń

13. Algebra zbiorów

14. Formalne własności relacji

15. Podział logiczny

Literatura:

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

A. Malinowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Porwolik
Prowadzący grup: Jan Filcek, Marek Porwolik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad764274a248c4403afcdb6bc6e97e9e3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8df6ff42-48b9-43b3-8c6e-3548affd533a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki.

Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że nieocenioną wartością jest umiejętność precyzyjnego, poprawnego logicznie myślenia jak również komunikowania swoich myśli innym ludziom. Zajęcia te dostarczają ponadto aparatury pojęciowej, która jest niezbędna podczas studiów.

Efekt kształcenia: postawa - ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja - znajomość dyscyplin - logika klasyczna.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne: historia logiki, jej przedmiot i cel nauczania

2-3. Język klasycznej logiki zdaniowej. Matryce spójników prawdziwościowych

4. Tautologie klasycznej logiki zdaniowej. Metoda 0-1

5. Wynikanie logiczne. Formalizacje wybranych wypowiedzi języka naturalnego i ich poprawność na gruncie klasycznej logiki zdaniowej

6. Błędy w argumentacjach

7. Rozumowania indukcyjne

8-9. Sposoby uzasadniania zdań

10. Elementy teorii definicji i wybrane błędy w definicjach

11. Syntaktyczne kategorie wyrażeń

12. Analiza syntaktyczna wyrażeń

13. Algebra zbiorów

14. Formalne własności relacji

15. Podział logiczny

Literatura:

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

A. Malinowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)